Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2018, Sobota
 

Falšovanie peňazí

Najvýraznejšou trestnou činnosťou falšovania je falšovanie peňazí. Povinnosť ochraňovať peniaze pred ich falšovaním a pozmeňovaním vyplýva štátom z viacerých medzinárodných dokumentov, najmä však z:

- Medzinárodného dohovoru o potieraní peňazokazectva, ktorý bol podpísaný v roku 1929 v Ženeve,

- Nariadení Rady (ES) č. 1338 a č. 1339 z 28. júna 2001,

- Rozhodnutia Komisie Rady (ES) 2001/887/JHA o ochrane eura proti falšovaniu zo 6. decembra 2001.

 

Trestnoprávna ochrana meny je zakotvená v zákone č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov v nasledujúcich ustanoveniach, ktoré sa netýkajú len falšovania peňazí:

 

§ 270

Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov

(1) Kto sebe alebo inému zadováži falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere alebo kto také peniaze alebo cenné papiere prechováva, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

(2) Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere alebo kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere v úmysle dať ich ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty, alebo kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere dá ako pravé, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) vo väčšom rozsahu.

(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

b) vo veľkom rozsahu.

 

§ 271

Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov

(1) Kto dovezie, vyvezie, prepraví, prijme alebo získa falšované, pozmenené a neoprávnene vyrobené peniaze a cenné papiere s cieľom uviesť ich do obehu, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.

(2) Kto falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené peniaze, ktorými mu bolo platené ako pravými, dá do obehu ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(3) Rovnako ako v odseku 2 sa potrestá, kto použije falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené cenné papiere ako pravé.

 

§ 272

Výroba a držba falšovateľského náčinia

(1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva nástroj alebo iný predmet, alebo počítačový program určený na falšovanie alebo pozmeňovanie peňazí alebo ich ochranných prvkov, cenných papierov, verejných listín, úradných pečatí a úradných uzáverov alebo znakov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 pri výkone svojho povolania.

 

§ 273

Ohrozovanie obehu peňazí

Kto bez zákonného dôvodu odmieta tuzemské peniaze alebo poškodzuje tuzemské peniaze, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov.

 

Trestná činnosť falšovania sa neobmedzuje len na peniaze, pričom trestnoprávna ochrana sa týka aj cenín (§ 274 Trestného zákona), tzv. cigaretových kolkov a alkoholových pások (§ 275 trestného zákona),  verejných listín (§ 352 trestného zákona) a platobných kariet (§ 219 Trestného zákona). Najmä trestná činnosť s platobnými kartami zaznamenáva v posledných rokoch výrazný nárast.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]