Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. február 2019, Nedeľa
 

Finančná akčná skupina - FATF

    Financial Action Task Force (Finančná akčná skupina – ďalej len „FATF“) bola vytvorená na summite krajín G – 7 v Paríži v roku 1989 s cieľom vytvorenia medzivládneho orgánu, ktorý by sa zameral na monitorovanie opatrení v boji proti praniu špinavých peňazí realizovaných jednotlivými krajinami. Na vzniku tohto medzinárodne uznávaného globálneho zoskupenia krajín v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu sa dohodli najvyšší predstavitelia (prezidenti a premiéri) krajín G-7 a prezident Európskej komisie vzhľadom na hrozbu zneužitia bankového systému pre účely prania špinavých peňazí.

     FATF v súčasnosti zahŕňa 34 členských krajín a 2 regionálne organizácie. Jej členmi sú významnejšie finančné centrá krajín Európy, Severnej Ameriky, Ázie, Austrálie, Nového Zélandu a Južnej Ameriky. Je to mnohodisciplinárny útvar, ktorý sa stretáva každoročne niekoľkokrát za účelom spoločnej tvorby právnej politiky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu za účasti finančných a právnych expertov. FATF takisto úzko spolupracuje s ďalšími medzinárodnými útvarmi a organizáciami zaoberajúcimi sa bojom proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu.

     Činnosť FATF sa koncentruje na 3 hlavné oblasti:

- monitoruje vývoj v jednotlivých členských krajinách v oblasti implementácie opatrení zamedzujúcich praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu; pri tomto procese využíva formu vlastného hodnotenia (dotazníky), ako i formu vzájomného ohodnotenia (expertné misie),

- posudzuje trendy v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, techniky, metódy a protiopatrenia (tzv. typológie) a výsledky premieta do tzv. odporúčaní,

- napomáha pri osvojovaní si a implementácií týchto odporúčaní nečlenským štátom.

     Predsedníctvo FATF má jednoročné funkčné obdobie je volené na najvyššie úrovni spomedzi členov skupiny. FATF sídli v centrále Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži vo Francúzsku. Aj keď je Sekretariát FATF založený OECD, sám o sebe je nezávislým medzinárodným útvarom a nie je súčasťou OECD.

     FATF vydala sériu odporúčaní, ktoré sú uznávané ako medzinárodné štandardy pre boj proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a rozširovaniu zbraní hromadného ničenia. Tvoria základ pre koordinované protiopatrenia voči hrozbám, ktoré by mohli ohroziť integritu finančného systému. Odporúčania zahŕňajú trestné právo, finančné právo, ako i medzinárodnú spoluprácu. Prvýkrát boli vydané v roku 1990. Tieto boli niekoľkokrát revidované (v rokoch 1996, 2001, 2003 a 2004 kedy bol publikovaný súbor 40 odporúčaní + 9 špeciálnych odporúčaní). Vo februári 2012 FATF dokončila nateraz poslednú revíziu svojich štandardov a vydala 40 odporúčaní (9 špeciálnych odporúčaní týkajúcich sa financovania terorizmu bolo začlenených do opatrení proti praniu špinavých peňazí). FATF týmto krokom zabezpečila ich väčší dôraz a prehľadnosť. Cieľom bolo tiež posilniť medzinárodnú ochranu finančného systému a vládam jednotlivých krajín poskytnúť dôrazné nástroje na boj proti finančnej kriminalite, novým trendom v rámci finančnej podpory rozširovania zbraní hromadného ničenia a posilnených opatrení na boj s korupciou.

     V súvislosti s odporúčaniami treba zdôrazniť, že nie sú viazané medzinárodnou zmluvou, avšak každá členská krajina FATF vydala tzv. trvalý vládny prísľub, že bude bojovať proti praniu špinavých peňazí na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni so zachovaním týchto princípov.

 

Vyhlásenia FATF 

Odporúčania FATF