Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. október 2017, Streda
 

Oblasť finančného začlenenia

Prieskumami v domácnostiach realizovanými v nových členských štátoch sa preukázalo, že dochádza k závažnému prekrývaniu sa domácností bez účtov v bankách s rómskou populáciou. Faktom je, že rómske domácnosti majú zvyčajne väčšie ťažkosti pri dosahovaní finančného zabezpečenia než majoritná populácia.

Špecifickým problémom Slovenska v otázke finančného začlenenia marginalizovaných rómskych komunít je slabý dosah bankových sietí. Analýza údajov z prieskumu domácností ukazuje, že rómske rodiny žijúce segregovane oveľa menej využívajú bankové služby. Jedným z dôvodov je i skutočnosť, že nadpolovičná väčšina rómskych domácností žije viac ako 3 km od najbližšej pobočky banky. Ďalšími negatívami sú obmedzená finančná gramotnosť, či nízke povedomie o právach spotrebiteľov v najchudobnejších oblastiach. Tieto faktory vedú k stále rozšírenejšiemu fenoménu úžerníctva v mnohých rómskych komunitách. Prieskum domácností odhalil, že až pozoruhodne vysoký podiel rómskych domácností si požičiava peniaze z neformálnych zdrojov a od obchodníkov.     

Porovnanie prístupu k účtom

Štát

Percento domácností s
prístupom k účtu

Percento rómskych domácností s prístupom k účtu

Bulharská republika

15,7

3,5

Česká republika

79,4

34,9

Maďarská republika 

72,9

46,8

Rumunská republika

22,7

5,6

Slovenská republika

76,8

29,0


EK vydala publikáciu Odporúčania pre prístup k základným platobným účtom ako pomôcku na podporu finančného začlenenia pre spotrebiteľov v Európe. Vyzvala členské štáty, aby zabezpečili dostupnosť účtov zákazníkom za primerané poplatky.