Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2018, Sobota
 

Oblasť finančného začlenenia

Finančné začlenenie je vo všeobecnosti chápané ako adekvátny prístup všetkých domácností a podnikov k finančným službám[1]. V posledných rokoch sa finančné začlenenie stalo jedným z globálnych pilierov boja proti chudobe, čo potvrdzujú napríklad závery summitu G20 v Soule v roku 2010 a viaceré iniciatívy Európskej komisie. Rovnako aj dostupné výskumy z celého sveta naznačujú, že prístup k základným finančným službám ako sú sporenie, platby a úvery dokáže pozitívne ovplyvniť život chudobných[2], nakoľko chudobné domácnosti potrebujú rovnako širokú škálu finančných služieb ako bohatšie domácnosti, napr. vo forme sporenia pre prípad výpadku príjmov, (mikro-)pôžičiek alebo finančného vzdelávania, ktoré pomôže zlepšiť finančné hospodárenie domácností.

Výskum Svetovej banky v krajinách strednej a východnej Európy[3] ukázal, že rómske domácnosti majú väčšie ťažkosti pri dosahovaní finančného zabezpečenia než majoritná populácia. Iba 29 % rómskych domácností na Slovensku má v banke bežný účet a menej ako 5 % má sporiaci účet, čo sú výrazne nižšie hodnoty ako u väčšinovej populácie. Analýza tiež ukazuje, že až 64 % rómskych domácností žije viac ako 3 km od najbližšej pobočky banky, zatiaľ čo u väčšinovej populácie je to iba 36 % obyvateľov. Obmedzený prístup rómskych domácností k finančným službám spojený s nízkou finančnou gramotnosťou podporuje rozširovanie fenoménu úžerníctva a nelegálne praktiky úverových spoločností a spôsobuje ťažko riešiteľnú zadlženosť jednotlivcov a celých rodín.

Podľa výskumu UNDP[4] na vzorke domácností vylúčených rómskych osídlení bola bez dlžôb alebo na otázku o dlhoch domácnosti neodpovedala iba necelá jedna tretina. Údaje z rôznych empirických zdrojov potvrdili v priemernom vyjadrení napätý až deficitný finančný rozpočet vylúčených rómskych domácností, čoho následkom je nízka úroveň výdavkov, a to aj výdavkov pokrývajúcich najzákladnejšie potreby, ako sú potraviny a bývanie.

Akčný plán pre oblasť finančného začlenenia obsahuje intervencie zamerané na tematické oblasti, ktoré možno považovať za príčiny nedostatočného finančného začlenenia rómskych komunít (nízka finančná gramotnosť, obmedzený prístup k finančným službám), ako aj na tie, ktoré sa javia ako ich dôsledky (zadlženosť, úžera).

Akčný plán vychádza z pôvodnej stratégie, externého hodnotenia a z OP ĽZ. Zároveň nadväzuje na Aktualizovanú správu o stave vzdelávania zameraného na podporu rozvoja finančnej gramotnosti, ktorá bola schválená vládou Slovenskej republiky dňa 14. januára 2015, a na Národný štandard finančnej gramotnosti schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v marci 2014. Realizácia akčného plánu pre oblasť finančného začlenenia na obdobie troch rokov predpokladá finančné nároky na plnenie jednotlivých opatrení a aktivít, ktoré predstavujú sumu 290 000 eur, z toho 51 500 eur zo ŠR .

Globálny cieľ a čiastkové ciele pre D.2.5 oblasť finančného začlenenia

Globálny cieľ:

Podporiť finančnú inklúziu MRK prostredníctvom zvýšenia finančnej gramotnosti, zlepšenia prístupu k finančným službám, ochrany pred činnosťou úžerníkov a nelegálnymi praktikami úverových spoločností a sprístupnenia nástrojov oddlžovania.

Čiastkové ciele:

Čiastkový cieľ č. 1

Zvýšiť finančnú gramotnosť, poskytnúť MRK informácie o finančných službách, podporovať základné finančné vzdelávanie a školenie v MRK.

Indikátor 1:                 Podiel domácností z MRK s bežným účtom[5].

Indikátor 2:                 Podiel domácností z MRK so sporiacim účtom[6].

Indikátor 3:                 Podiel domácností z MRK požičiavajúcich si od neformálnych veriteľov[7].

Indikátor 4:                 Podiel detí z MRK, ktoré absolvovali finančnú gramotnosť v rámci formálneho vzdelávania na MŠ, ZŠ alebo SŠ.

Indikátor 5:                 Počet klientov bánk, ktorí využívajú bezplatný základný bankový účet.

Čiastkový cieľ č. 2

Zvýšiť dôsledné uplatňovanie právnych nástrojov ochrany a poradenstva proti úžere a protiprávnym postupom úverových spoločností

Indikátor 1:                 Počet osôb z MRK, ktoré využili nástroje oddlžovania.

Indikátor 2:                 Priemerná výška dlhu domácnosti z MRK[8] (zdroj: UNDP - Situačná analýza vybraných aspektov životnej úrovne domácností vylúčených rómskych osídlení).

Štruktúra akčného plánu pre D.2.5 oblasť finančného začlenenia

Globálnym cieľom pre oblasť finančného začlenenia je podporiť finančnú inklúziu MRK prostredníctvom zvýšenia finančnej gramotnosti, zlepšenia prístupu k finančným službám, ochrany pred činnosťou úžerníkov a nelegálnymi praktikami úverových spoločností a sprístupnenia nástrojov oddlžovania. K jeho naplneniu prispeje nielen realizácia samotného akčného plánu pre oblasť finančnej inklúzie, ale aj implementácia ďalších opatrení a aktivít súvisiacich s finančným začleňovaním navrhnutých v rámci iných akčných plánov. Ide najmä o nasledovné intervencie:

  • Realizácia pilotného programu svojpomocnej výstavby vlastníckeho bývania financovaného prostredníctvom mikropôžičiek (Akčný plán pre oblasť bývania);
  • Vzdelávanie koordinátorov terénnej sociálnej práce a terénnych sociálnych pracovníkov na tému účinnej ochrany proti nekalým praktikám nebankových subjektov a exekútorov (Akčný plán pre oblasť zamestnanosti);
  • Poradenské služby vykonávané terénnymi sociálnymi pracovníkmi v oblasti účinnej ochrany najmä proti nekalým praktikám nebankových subjektov a exekúciám vrátane asistencie pri spravovaní dlhu (Akčný plán pre oblasť zamestnanosti);
  • Vytvorenie Národného programu finančnej gramotnosti zraniteľných skupín a oddlžovania zraniteľných skupín (Akčný plán pre oblasť zamestnanosti).

Akčný plán pre oblasť finančného začlenenia bude implementovaný prostredníctvom dvoch čiastkových cieľov:

Čiastkový cieľ č. 1 Zvýšiť finančnú gramotnosť, poskytnúť MRK informácie o finančných službách, podporovať základné finančné vzdelávanie a školenie v MRK zahŕňa zber aktuálnych údajov, vzdelávanie aj osvetové aktivity. V rámci opatrenia 1.1 bude vypracovaná doposiaľ chýbajúca kvalitatívna štúdia o finančnej gramotnosti MRK a prístupe MRK k finančnému vzdelávaniu a k finančným službám. Opatrenie 1.2 je zamerané na zvyšovanie finančnej gramotnosti osôb z MRK všetkých vekových kategórií. Šírenie informácií o možnostiach finančného vzdelávania pre MRK bude realizované v rámci opatrenia 1.3.

Čiastkový cieľ 2 Zvýšiť ochranu MRK pred činnosťou úžerníkov a nelegálnymi praktikami úverových spoločností je orientovaný na riešenie dlhodobého problému zadlženosti osôb a rodín z MRK, a to prostredníctvom vytvárania a zavádzania účinných nástrojov oddlženia (opatrenie 2.1) a ako aj podporou alternatívnych možností finančnej pomoci zadlženým domácnostiam (opatrenie 2.2).[1] The World Bank: Reducing Vulnerability and Promoting the Self-Employment of Roma in Eastern Europe through Financial Inclusion, 4. september 2012.

[2] Open Society Roma Initiatives Policy Brief: Financial Inclusion for the Roma: Banking As a Key to Social Progress (2012).

[3] The World Bank: Reducing Vulnerability and Promoting the Self-Employment of Roma in Eastern Europe through Financial Inclusion, 4. september 2012.

[4] UNDP (2013): Situačná analýza vybraných aspektov životnej úrovne domácností vylúčených rómskych osídlení.

[5] Zdroj: Svetová banka.

[6] Zdroj: Svetová banka.

[7] Zdroj: Svetová banka.

[8] Zdroj: UNDP - Situačná analýza vybraných aspektov životnej úrovne domácností vylúčených rómskych osídlení.