Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. jún 2020, sobota
 

GDPR

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracúvaním osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 (ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracúvala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • IP adresa 
 • názov spoločnosti alebo školy 
 • IČO 
 • meno a priezvisko 
 • telefónne číslo 
 • e-mail

IP adresa, názov spoločnosti, IČO, meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom zabezpečenia osobitného termínu na podanie žiadosti o pobyt na rozšírenom pracovisku zriadenom Riaditeľstvom hraničnej a cudzineckej polície  v Bratislave, Regrútska 4, Bratislava. Tieto údaje budú Správcom spracúvané po dobu 5 rokov.

Spracúvanie  osobných údajov

Súhlasom so spracúvaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním správy cez kontaktný formulár, zaslaním emailu alebo zaslaním listu na Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky [odkaz]

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracúvať aj títo spracovatelia:

 •  Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Bratislava

 Práva na opravu, vymazanie a obmedzeniek osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 •        vziať súhlas kedykoľvek späť,
 •        vyžiadať si informáciu, aké vaše osobné údaje spracúvame,
 •        vyžiadať si u nás výpis údajov ktoré sú spracúvané,
 •        požadovať opravu osobných údajov,
 •        požadovať vymazanie týchto osobných údajov,
 •        požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov,

v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Protection and processing of personal data, rights of the data subject      

Authorisation to the process personal data

    By the consent of the person concerned to the processing of personal data is given permission to Bureau of Border and Foreign Police, Presidium of the Police Force, Ministry of Interior of the Slovak Republic, with its registered office at Pribinova 2, 812 72 Bratislava, ID: 00151866 (hereinafter referred to as the "Administrator"). 18/2018 Coll. on the Protection of Personal Data and on Amendments and Supplements to Certain Acts (hereinafter referred to as the "Data Protection Act") processed the following personal data of the person concerned:        

 • IP address
 • company or school name
 • ID
 • name and surname
 • telephone number
 • e-mail

       The IP address, company name, company ID, name, surname, telephone number and e-mail must be processed in order to provide a special date for filing an application for a stay in the extended workplace established by the Directorate of Border and Foreign Police in Bratislava, Regrútska street no. 4, Bratislava. This data will be stored by the Administrator for 5 years.

Personal data processing

By consenting to process personal data, the concerned person gives its explicit permission to the data processing mentioned before. The consent can be withdrawn at any time by sending a message via a contact form, sending an email or sending a letter to the Office of the Border and Foreign Police, Presidium of the Police Force, Ministry of Interior of the Slovak Republic [link]

The personal data processing is performed by the Administrator. Personal data can also be processed by following processors:

 • Border and Foreign Police Directorate Bratislava

      
Rights of rectification, deletion and restriction of the data subject's personal data

Please, take into account that pursuant to the Data Protection Act , the data subject has the right to:

 • take back the consent at any time
 • request information about your personal data processing
 • ask us for a list of data that is being processed,
 • request correction of personal data
 • request the deletion of this personal data
 • require a restriction on the processing of personal data
 • in case of doubt about compliance with the obligations related to the processing of personal data, please contact us or the Data Protection Office

      

 Posledná zmena/LastModify: 18. 3. 2019, 08:48