Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2016, Utorok
 

Heraldický register

logo_heraldický registerHERALDICKÝ REGISTER
Slovenskej republiky
 


 

Heraldický register Slovenskej republiky predstavuje najvyššiu heraldickú autoritu v Slovenskej republike. V zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov agendu spojenú s jeho vedením zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR. Heraldický register SR nadviazal r. 1991 na agendu, ktorú ministerstvo vykonávalo od r. 1975 v súvislosti s pôsobením Heraldickej komisie MV SR. Vedie ho sekcia verejnej správy - odbor archívov. 

Poslaním Heraldického registra je viesť centrálnu evidenciu heraldických znamení - erbov a vlajok - používaných v Slovenskej republike. Vedie záznamy - textové i grafické, v analógovej i digitálnej forme -  o erboch a vlajkách jednotlivých subjektov -štátu, samosprávnych krajov,

miest, obcí, osôb, cirkevných hodnostárov, či inštitúcií. Zapísanie erbu do Heraldického registra je zárukou heraldickej správnosti používaného erbu a tiež zárukou, že rovnaký erb, vlajku alebo pečať nepoužíva žiadny iný subjekt. Heraldický register úzko spolupracuje s niekoľkými odbornými heraldickými zbormi - Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (poradným zborom pre štátne symboly, erby a vlajky miest, obcí, samosprávnych krajov a iných právnických osôb), Heraldickým kolégiom (poradným zborom pre erby fyzických osôb, rodín a cirkevných hodnostárov), a najnovšie tiež so  Zborom heraldických konzultorov Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi (poradným zborom pre erby farností, dekanátov, či diecéz)  a s Heraldickou komisiou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovensku (poradným zborom pre symboliku cirkevno- organizačných jednotiek evanjelickej cirkvi).

 

 

 

 

Ministerstvo vnútra SR zverejňuje vybrané informácie o registrovaných erboch a vlajkách, aj v knižnej forme, a to v edícii Heraldický register SR, v rokoch 1999 - 2011 vyšlo 8 zväzkov tohto knižného projektu.

 

Od r. 2012 sa Heraldický register Slovenskej republiky zverejňuje  na internete. V r. 2012 budú  na stránke postupne zverejnené erby, ktoré boli  rokoch 1990 - 2012 zapísané do Heraldického registra SR, od  1. januára 2013 sa bude aktualizovať priebežne.

 

 

Dôležité odkazy

Heraldická komisia

Helraldické kolégium

Zbor heraldických konzultorov

Heraldická komisia ECAV

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]