Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2021, štvrtok
 

Heraldický register Slovenskej republiky

Heraldický register - logo

Heraldický register Slovenskej republiky predstavuje najvyššiu heraldickú autoritu v Slovenskej republike. V zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov agendu spojenú s jeho vedením zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR. Heraldický register SR nadviazal r. 1991 na agendu, ktorú ministerstvo vykonávalo od r. 1975 v súvislosti s pôsobením Heraldickej komisie MV SR. Vedie ho sekcia verejnej správy - odbor archívov a registratúr.

Poslaním Heraldického registra je viesť centrálnu evidenciu heraldických znamení - erbov a vlajok - používaných v Slovenskej republike. Vedie záznamy - textové i grafické, v analógovej i digitálnej forme - o erboch a vlajkách jednotlivých subjektov -štátu, samosprávnych krajov,  miest, obcí, osôb, cirkevných hodnostárov, či inštitúcií. Zapísanie erbu do Heraldického registra je zárukou heraldickej správnosti používaného erbu a tiež zárukou, že rovnaký erb, vlajku alebo pečať nepoužíva žiadny iný subjekt. Heraldický register úzko spolupracuje s niekoľkými odbornými heraldickými zbormi - Heraldickou komisiou MV SR (poradným zborom pre štátne symboly, erby a vlajky miest, obcí, samosprávnych krajov a iných právnických osôb), Heraldickým kolégiom (poradným zborom pre erby fyzických osôb, rodín a cirkevných hodnostárov), a najnovšie tiež so Zborom heraldických konzultorov Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi (poradným zborom pre erby farností, dekanátov, či diecéz) a s Heraldickou komisiou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na  Slovensku (poradným zborom pre symboliku cirkevno- organizačných jednotiek evanjelickej cirkvi).

Ministerstvo vnútra SR zverejňuje vybrané informácie o registrovaných erboch a vlajkách, aj v knižnej forme, a to v edícii Heraldický register SR, v rokoch 1999 - 2011 vyšlo 8 zväzkov tohto knižného projektu.

Od r. 2012 sa Heraldický register Slovenskej republiky zverejňuje na internete. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Logo Heraldickej komisie

 

Dôležité odkazy

Heraldická komisia

Helraldické kolégium

Zbor heraldických konzultorov

Heraldická komisia ECAV

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]