Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2020, utorok
 

Úradná tabuľa OÚ Ružomberok

OZNAM 

V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení prijatých v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že na okresných úradoch, ich pracoviskách a klientskych centrách sa

od 20. mája 2020 zavádza bežný režim

vybavovania vecí verejnosti.

 

Naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  

odstuphygiena       rúško


 

 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-katastrálny odbor

Rozhodnutia o povolení vkladu V 1000/2020 - R.Zrník (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu záložného práva-V 1084/2020 (PDF, 497 kB)

  

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-pozemkový a lesný odbor 

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav Komjatná - Studničná;verejná vyhláška (PDF, 390 kB)

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav Ružomberok – Nad Dielcom; verejná vyhláška  (PDF, 671 kB)

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav Ružomberok – Nad Dielcom + grafická časť  (PDF, 520 kB)

Predĺženie odstrelu diviačej zveri 2020 (PDF, 34 kB)

Rozhodnutie o schválení VZFU (PDF, 547 kB)

PJPU Ludrová - Pod Čerenami
(PDF, 7 MB)
Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode PJPU Ružomberok - Nad Dielcom (PDF, 1 MB)

Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode PJPU Ružomberok - Nad Dielcom; oznámenie o platnosti (PDF, 337 kB)

R (PDF, 683 kB)ozhodnutie o schválení VZFU Ružomberok Dielec (PDF, 683 kB)

PJPÚ Lúčky - Rovné Báne VV_Nariadenie konania o začatí_grafická časť (PDF, 53 kB)

PJPÚ Lúčky - Rovné Báne VV_Nariadenie konania o začatí_písomná časť (PDF, 105 kB)

OZNAM O ZMENE ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV V REGISTRI POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTIEV (RTF, 609 kB)

  

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-odbor starostlivosti o životné prostredie

 


Číslo konania : OU-RK-OSZP-2020/005528-002

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán v zmysle  § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že začal správne konanie vo veci podnetu ŠOP SR, Správy Národného parku Nízke Tatry Banská Bystrica č.NAPANT/25-007/2020 z 19.5.2020 na prejednanie návrhu podmienok, ktoré by minimalizovali riziko ohrozenia chránených druhov tesár čierny, pôtik kapcavý, kuvičok vrabčí na Lesnom celku Liptovská Osada - Biely Potok, v lesnom poraste č.2176_1 pri realizácii náhodnej ťažby v uvedenom lesnom poraste, ktorej vznik ohlásil obhospodarovateľ Pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov Liptovská Štiavnica dňa 18.5.2020 z dôvodu napadnutia porastu lykožrútom smrekovým. Predmetná lokalita sa nachádza v Národnom parku Nízke Tatry, Chránenom vtáčom území Nízke Tatry a území európskeho významu SKUEV Salatín. 

       Správne konanie bude bez ústneho pojednávania a miestnej ohliadky. 

     Podmienky stanovené v podnete ŠOP SR, Správy Národného parku Nízke Tatry Banská Bystrica č.NAPANT/34-008/2020 :

  1. Časové obmedzenie realizácie náhodnej ťažby mimo hniezdneho obdobia druhov tesár čierny, pôtik kapcavý, kuvičok vrabčí, teda po hniezdnom období od 30.6.2020 do 15.1.2021.
  2. Ťažbové obmedzenie reprezentované individuálnym výberom len aktívnych chrobačiarov a ponechávaním dutinových kmeňov, či hniezdnych stromov i v prípade, že sú napadnuté podkôrnym hmyzom.
  3. Technologické obmedzenie spočívajúce v nasadení vhodnej, tzv. citlivej technológie s preferovaním sortimentovej metódy so sústreďovaním drevnej hmoty gravitačne alebo animálnou silou); v prípade nemožnosti nasadenia uvedenej technológie drevnú hmotu ponechať pri pni a opracovať ju mechanicky (odkôrnením, drážkovaním).

      V prípade prihlásenia sa za účastníka správneho konania účastníka konania žiadame, aby sa vyjadril k uvedeným podmienkam (podkladom pre vydanie rozhodnutia) a to v lehote do 3 dní odo dňa, keď sa prihlásil za účastníka správneho konania.

        Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť príslušnému orgánu ochrany prírody nasledovným spôsobom, t.j.: 

písomne v listinnej podobe na adresu:    Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie,  Námestie A.Hlinku 74, 034 01 Ružomberok alebo 

v elektronickej podobe na adresu:  vojtech.olos@minv.sk     v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

 


Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe § 26 ods. 3 písm. h) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov zverejňuje "Ročnú správu o prevádzke a kontrole zariadenia na spoluspaľovanie odpadov - Kotol na biomasu za rok 2019" prevádzkovateľa spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok (PDF, 326 kB)


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o výrub 138 ks drevín (vŕba biela, vŕba rakytová, smrek obyčajný, jaseň štíhly, topoľ čierny) rastúcich v k.ú. Lúčky, na pozemkoch parc.č.C-KN 4050, 4054, ktorú podala spoločnosť Kúpele Lúčky, a.s. Lúčky.
Ústne pojednávanie sa uskutoční 4.2.2020 o 9:00 h so stretnutím pred areálom futbalového ihriska v Lúčkach.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom správneho konania je možné zaslať na adresu : Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A.Hlinku 74, 034 01 Ružomberok alebo elektronicky na adresu : vojtech.olos@minv.sk a to v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie, t.j. do 25.1.2020

 

Ročnej správy o prevádzke a kontrole zariadenia na spoluspaľovanie odpadov - Kotol na biomasu (PDF, 350 kB)

Stankovany-navýšenie pravého berhu rieky Váh (PDF, 307 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou-Lipt.Lúžna (PDF, 283 kB) 

 

 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-odbor živnostenského podnikania

Okresný úrad Ružomberok, odbor živnostenského podnikania od 01. 09. 2014 poskytuje službu: Výpisy z Obchodného registra.

Správny poplatok za poskytnutie Výpisu z OR je 4€


 

Oznam - Call Centrum MV SR

Občania môžu od januára komunikovať so štátnou správou aj telefonicky, a to na bezplatnom čísle 0800 222 222. Linka vznikla primárne pre potreby občanov v súvislosti so spustením klientskych centier pri okresných úradoch v rámci reformy ESO.

Bezplatná telefonická linka MV SR je občanom k dispozícii počas pracovných dní od 8. do 18. hodiny

 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-odbor krízového riadenia

  

Verejné obstarávanie

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 4. štvrťrok 2011 (PDF, 141 kB)

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 2. štvrťrok 2012 (PDF, 141 kB)

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 4. štvrťrok 2012 (PDF, 142 kB)