Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2020, utorok
 

Úradná tabuľa OÚ Ružomberok

OZNAM 

 

 


 

Postup pri poskytovaní služieb Okresného úradu Ružomberok v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike platný od 5. 10. 2020.

 

Okresný úrad Ružomberok  bude v plnom rozsahu zabezpečovať agendy na úsekoch:

-      podateľne,

-      overovania listín a osvedčovania podpisov,

-      živnostenského podnikania,

-      cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

-      katastra nehnuteľností,

-      starostlivosti o životné prostredie,

-      poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav.

 

Tieto pracoviská budú akceptovať podania zaslané elektronickou poštou, do  troch dní je však potrebné  podania doplniť  listinnou podobou alebo autorizovať elektronickým podpisom.

Osobné konzultácie budú možné až po dohode s klientom, okrem vyššie uvedených úsekov. Na ďalších agendách len po objednaní sa na termín so zodpovedným zamestnancom.

 

Občanov vyzývame, aby prednostne využívali telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu.

 

 


 

 

Je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  

odstuphygiena       rúško


OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-katastrálny odbor

   


 OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-pozemkový a lesný odbor 

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav Bešeňov-grafika (PDF, 720 kB)

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav Bešeňová (PDF, 204 kB)

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav Lisková - Kútne-rozhodnutie (PDF, 4 MB)

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav Lisková - Kútne-mapa (PDF, 756 kB)

 

Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode PJPU Ludrová - Pod Čerenami;verejná vyhláška (PDF, 2 MB)

Oznámenie o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor. Obvyklá výška nájomného za rok 2019: https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=ruzomberok&f

Verejná vyhláška - Zverejnenie RP_RNS_PJPU Likavka Paračka (PDF, 756 kB)

Likavka umiestňovací plán A2 (PDF, 201 kB)

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav Komjatná - Studničná;verejná vyhláška (PDF, 390 kB)

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav Ružomberok – Nad Dielcom; verejná vyhláška  (PDF, 671 kB)

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav Ružomberok – Nad Dielcom + grafická časť  (PDF, 520 kB)

Predĺženie odstrelu diviačej zveri 2020 (PDF, 34 kB)

Rozhodnutie o schválení VZFU (PDF, 547 kB)

PJPU Ludrová - Pod Čerenami
(PDF, 7 MB)
Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode PJPU Ružomberok - Nad Dielcom (PDF, 1 MB)

Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode PJPU Ružomberok - Nad Dielcom; oznámenie o platnosti (PDF, 337 kB)

R (PDF, 683 kB)ozhodnutie o schválení VZFU Ružomberok Dielec (PDF, 683 kB)

PJPÚ Lúčky - Rovné Báne VV_Nariadenie konania o začatí_grafická časť (PDF, 53 kB)

PJPÚ Lúčky - Rovné Báne VV_Nariadenie konania o začatí_písomná časť (PDF, 105 kB)

OZNAM O ZMENE ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV V REGISTRI POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTIEV (RTF, 609 kB)

  

 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-odbor starostlivosti o životné prostredie


 

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU

o začatí správneho konania vo veci o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát.

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

                Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný úrad štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 5 ods. 1 zákona č. 523/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 108 ods. 1, písm. h) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch), zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe podnetu Mesta Ružomberok doručeného dňa 3.8.2020, ako oprávnenej osoby podľa § 67 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch

 

o z n a m u j e

 

začatie konania podľa § 67 ods. 5 zákona o odpadoch vo veci vydania rozhodnutia o tom, či vlastníctvo k vozidlu zn. FIAT BRAVA, EČV NM433CK nadobudne štát.  Držiteľom/vlastníkom vozidla je Angelika Lakatošová, Partizánske.

Mesto Ružomberok listami zo dňa 21.11.2018, 29.1.2020 a 4.5.2020 zaslalo vlastníkovi/držiteľovi vozidla výzvy na jeho odstránenie, na ktoré vlastník/držiteľ neodpovedal a vozidlo z verejného priestranstva neodstránil. Následne Mesto Ružomberok listom zo dňa 30.7.2020 upovedomilo vlastníka/držiteľa vozidla o odstránení vozidla z verejného priestoru na ul. Hollého v Ružomberku, na ktorom narušovalo estetický vzhľad mesta. Vozidlo bolo umiestnené na určené parkovisko spoločnosti Marián Ondrík, Liesek, prevádzka Štiavnička. Zároveň vyzvalo vlastníka/držiteľa vozidla, že si môže prevziať vozidlo v lehote do jedného mesiaca odo dňa upovedomenia. 

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie zistil z výpisu evidencie vozidiel, že vlastníkom/držiteľom vozidla je Angelika Lakatošová, bytom Partizánske bez bližšie určenej adresy.

Dispozičné právo držiteľa k vozidlu pretrváva aj po jeho odovzdaní na určené parkovisko, a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o tom, či vozidlo nadobúda štát, alebo sa stáva starým vozidlom. Prevzatie vozidla z určeného parkoviska vlastníkom/držiteľom vozidla sa považuje za odpadnutie dôvodu konania  a vedie k zastaveniu konania.

                  Na základe skutočnosti, že z podkladov zaslaných tunajšiemu úradu oprávnenou osobou, ktorá vykonala odstránenie vozidla, sú dostatočne známe údaje o stave odstráneného vozidla, správny orgán

 

upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia.

 

Podľa § 33 správneho poriadku ako účastník konania máte možnosť vyjadriť sa k podkladom pre vydanie rozhodnutia, a to písomne do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. A. Hlinku 74, 034 01  Ružomberok.

Súčasne Vás upozorňujeme, že dňom vydania rozhodnutia o určení, že vozidlo je starým vozidlom, ho prevádzkovateľ určeného parkoviska v zmysle § 60, ods. 8 a § 66 zákona o odpadoch, bezodkladne odovzdá spracovateľovi starých vozidiel.

                 Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že písomnosť sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke:

-          konajúceho správneho orgánu;

-          obce, z ktorej bolo vozidlo odstránené;

-          a obce, v ktorej má držiteľ vozidla hlásený trvalý pobyt.

Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia oznámenia neznámym účastníkom konania.

  

 

                                                                                                                  Ing. Milan Filo

                                                                                                              poverený zastupovaním

                                                                                                              vedúceho odboru

 

 

 

 

Vyvesené dňa: ..........................                            Zvesené dňa: .........................................

  

__________________________                            ________________________________

 

Pečiatka, podpis                                                                         Pečiatka, podpis

  

 

Rozdeľovník:

Oznámenie verejnou vyhláškou Okresného úradu Ružomberok, odboru starostlivosti o ŽP, číslo: OU-RK-OSZP-2020/008021 zo dňa 14.10.2020 sa doručuje:

A/ So žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli:

1.  Mesto Ružomberok

2.  Mesto Partizánske

B/ Účastníkom konania:

3.  Angelika Lakatošová, Partizánske

4.  Marián Ondrík, Oravická 509, 027 12  Liesek

C/ Dotknutým orgánom štátnej správy:

5.  Okresný úrad Žilina, majetkoprávny odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina


   Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe § 26 ods. 3 písm. h) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov zverejňuje "Ročnú správu o prevádzke a kontrole zariadenia na spoluspaľovanie odpadov - Kotol na biomasu za rok 2019" prevádzkovateľa spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok (PDF, 326 kB)


Ročnej správy o prevádzke a kontrole zariadenia na spoluspaľovanie odpadov - Kotol na biomasu (PDF, 350 kB)

Stankovany-navýšenie pravého berhu rieky Váh (PDF, 307 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou-Lipt.Lúžna (PDF, 283 kB) 

 

 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-odbor živnostenského podnikania

Okresný úrad Ružomberok, odbor živnostenského podnikania od 01. 09. 2014 poskytuje službu: Výpisy z Obchodného registra.

Správny poplatok za poskytnutie Výpisu z OR je 4€


 

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

 Okresný úrad Ružomberok, odbor živnostenského podnikania  upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo vŽivnostenskom registri Slovenskej republiky.

 Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise

zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné

na právne účely.

 

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.


 

Oznam - Call Centrum MV SR

Občania môžu od januára komunikovať so štátnou správou aj telefonicky, a to na bezplatnom čísle 0800 222 222. Linka vznikla primárne pre potreby občanov v súvislosti so spustením klientskych centier pri okresných úradoch v rámci reformy ESO.

Bezplatná telefonická linka MV SR je občanom k dispozícii počas pracovných dní od 8. do 18. hodiny

 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-odbor krízového riadenia

  

Verejné obstarávanie

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 4. štvrťrok 2011 (PDF, 141 kB)

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 2. štvrťrok 2012 (PDF, 141 kB)

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 4. štvrťrok 2012 (PDF, 142 kB)