Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Špeciálna základná škola, Hálkova 54, Bratislava a Základná škola pre žiakov s autizmom, Hálkova 54, Bratislava

21. 11. 2013

Špeciálna základná škola, Hálkova 54, Bratislava a Základná škola pre žiakov s autizmom, Hálkova 54, Bratislava

Zameranie:
Špeciálna základná škola poskytuje základné vzdelanie žiakom od ľahkého cez stredný stupeň mentálneho postihnutia až po ťažké mentálne postihnutie a žiakom s autistickými prejavmi správania s mentálnym postihnutím a intelektovo v norme.

Škola vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím  od prípravného ročníka až do ukončenia povinnej školskej dochádzky. 
Úlohou školy je poskytnúť žiakom základné vzdelanie primerané stupňu postihnutia, rozvoj  rozumových a komunikačných schopnosti,  rozvoj manuálnych zručností a návykov a príprava žiakov na integráciu do spoločnosti
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje tím špeciálnych pedagógov, prevažne psychopédov prostredníctvom špecifických didaktických činností v úzkej spolupráci s Centrom  špeciálno-pedagogického poradenstva, výchovnou poradkyňou, triednymi učiteľmi a  rodičmi žiakov.
Obsah vzdelávania v špeciálnej základnej škole (ďalej ŠZŠ), je prispôsobený druhu a stupňu postihnutia žiakov a je vnútorne diferencovaný na vzdelávacie varianty A ,B a C
Žiaci, ktorých nemožno vzdelávať podľa variantov A a B sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov /vzdelávací variant C/.
Vzdelávací variant A má 9 ročníkov a variant B alebo C 10 ročníkov.

Základná škola pre žiakov s autizmom, Hálkova 54, Bratislava  poskytuje vzdelávanie žiakom v povinnej školskej dochádzke s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami  bez mentálneho postihnutia.

Viac informácii o škole nájdete na: www.szshaba.edu.sk

 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy