Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Špeciálna základná škola, Nevädzová 3, Bratislava

21. 11. 2013

Špeciálna základná škola, Nevädzová 3, Bratislava

Zameranie:
Špeciálna základná škola je určená pre žiakov s mentálnym a kombinovaným telesným postihnutím, ktorí sú vzdelávaní podľa variantov A, B a C podľa stupňa postihnutia.
Poskytuje vzdelávanie žiakom so slovenským a maďarským vyučovacím jazykom od prípravného ročníka až po ukončenie povinnej školskej dochádzky .
Úlohou školy je poskytnúť žiakom základné vzdelanie primerané stupňu postihnutia, rozvoj  rozumových a komunikačných schopnosti,  rozvoj manuálnych zručností a návykov a príprava žiakov na integráciu do spoločnosti
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje tím špeciálnych pedagógov, prevažne psychopédov prostredníctvom špecifických didaktických činností v úzkej spolupráci logopédom, školským psychológom, výchovnou poradkyňou, triednymi učiteľmi a  rodičmi žiakov.
Obsah vzdelávania v špeciálnej základnej škole (ďalej ŠZŠ), je prispôsobený druhu a stupňu postihnutia žiakov. Na základe týchto postihnutí je ŠZŠ vnútorne diferencovaná na vzdelávacie varianty, v ktorých sa žiaci vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov variantu A ,B .
Žiaci, ktorých nemožno vzdelávať podľa týchto variantov sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov / variant C/. Podľa nich postupujú najmä žiaci s  viacnásobným postihnutím (najmä telesným), ktorí majú v bezbariérovom pavilóne školy vytvorené optimálne materiálne aj technické podmienky. Pre viacnásobne postihnutých žiakov je prispôsobený vstup do budovy, tried a sociálneho zariadenia, pričom nechýba ani rehabilitačná miestnosť.
Vzdelávací variant A má 9 ročníkov a variant B alebo C 10 ročníkov.
Viac informácií o škole nájdete na www.szsmnevba.edu.sk
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy