Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Špeciálna základná škola s Materskou školou, Karpatská 1, Bratislava

21. 11. 2013

Špeciálna základná škola s Materskou školou, Karpatská 1, Bratislava

Zameranie:
Špeciálna základná škola s Materskou školou je určená pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí sú vzdelávaní podľa variantov A, B a C podľa stupňa postihnutia a narušenou komunikačnou schopnosťou. Materská škola sídli v alokovanom pracovisku na Miššíkovej ulici v Bratislave.

Poskytuje vzdelávanie deťom a žiakom od materskej školy, prípravného ročníka až po ukončenie povinnej školskej dochádzky.
Úlohou školy je poskytnúť žiakom základné vzdelanie primerané stupňu postihnutia, rozvoj  rozumových a komunikačných schopnosti,  rozvoj manuálnych zručností a návykov a príprava žiakov na integráciu do spoločnosti
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje tím špeciálnych pedagógov, prevažne psychopédov prostredníctvom špecifických didaktických činností v úzkej spolupráci s Centrom  špeciálno-pedagogického poradenstva, logopédom, výchovnou poradkyňou, triednymi učiteľmi a  rodičmi žiakov.
Obsah vzdelávania v špeciálnej základnej škole (ďalej ŠZŠ), je prispôsobený druhu a stupňu postihnutia žiakov. Na základe týchto postihnutí je ŠZŠ vnútorne diferencovaná na vzdelávacie varianty, v ktorých sa žiaci vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov variantu A ,B .
Žiaci, ktorých nemožno vzdelávať podľa týchto variantov, sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov /vzdelávací variant C/.
Vzdelávací variant A má 9 ročníkov a variant B a C 10 ročníkov.
Súčasťou ŠZŠ je alokované pracovisko Materskej školy, Mišíkova 19, Bratislava, ktorú navštevujú deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami predškolského veku, prípadne s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Viac informácii o škole nájdete na www.karpatska.eu

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy