Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava

11. 02. 2014

Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, Bratislava

Zameranie:
Špeciálna základná škola je určená pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí sú vzdelávaní podľa variantov A, B a C podľa stupňa postihnutia.

Škola poskytuje vzdelávanie žiakom po ukončenie povinnej školskej dochádzky.
Úlohou školy je poskytnúť žiakom základné vzdelanie primerané stupňu postihnutia, rozvoj  rozumových a komunikačných schopnosti,  rozvoj manuálnych zručností a návykov a príprava žiakov na integráciu do spoločnosti
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje tím špeciálnych pedagógov, prevažne psychopédov prostredníctvom špecifických didaktických činností v úzkej spolupráci s Centrom  špeciálno-pedagogického poradenstva, výchovnou poradkyňou, triednymi učiteľmi a  rodičmi žiakov.
Obsah vzdelávania v špeciálnej základnej škole je prispôsobený druhu a stupňu postihnutia žiakov. Na základe týchto postihnutí je ŠZŠ vnútorne diferencovaná na vzdelávacie varianty, v ktorých sa žiaci vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov variantu A ,B a C .
Žiaci, ktorých nemožno vzdelávať podľa týchto variantov, sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov /vzdelávací variant C/.
Vzdelávací variant A má 9 ročníkov a variant B alebo C 10 ročníkov.

Viac informácií o škole nájdete na: www.szszehrianska.sk

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy