Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Špeciálna základná škola, Záhumenská 50/A, Stupava

12. 02. 2014

Špeciálna základná škola, Záhumenská 50/A, Stupava

Zameranie:
Špeciálna základná škola v Stupave je od 1.1.2012 elokovaným pracoviskom Spojenej školy, Dolinského 1, Bratislava.
Táto škola  s menším počtom žiakov priamo v obci je určená pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí sú vzdelávaní podľa učebných osnov variantov A, B a C v závislosti od stupňa postihnutia.
Poskytuje vzdelávanie žiakom so slovenským vyučovacím jazykom od prvého ročníka až po ukončenie povinnej školskej dochádzky. Po skončení deviateho ročníka môžu žiaci pokračovať vo vzdelávaní v odborných učilištiach v profesiách zámočník, maliar, murár, obuvník, kuchár, pekár, záhradník, sanitár a krajčír.
Úlohou školy je poskytnúť žiakom základné vzdelanie primerané stupňu postihnutia, rozvoj   rozumových a komunikačných schopnosti,  rozvoj manuálnych zručností a návykov a príprava žiakov na integráciu do spoločnosti
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje tím špeciálnych pedagógov, prevažne psychopédov prostredníctvom špecifických didaktických činností v úzkej spolupráci s logopédom, školským psychológom, výchovnou poradkyňou a triednymi učiteľmi.
Obsah vzdelávania v špeciálnej základnej škole je prispôsobený druhu a stupňu postihnutia žiakov. Škola sa vnútorne diferencuje na vzdelávacie varianty, v ktorých sú žiaci vzdelávaní podľa učebných plánov a učebných osnov variantu A, B a C. 
Učebný obsah variantu A je určený pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Obsah vzdelávania je v porovnaní so základnou školou  redukovaný. Rešpektuje pomalšie tempo žiakov a viac aplikačných a korekčných cvičení.
Učebné osnovy variantu B a C sú určené žiakom v stredného až ťažkého  stupňa mentálneho postihnutia a poskytujú základy vzdelania. Je zredukovaný na osvojenie si základných vedomostí, zručností a návykov.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy