Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Spojená škola, Dolinského 1, Bratislava

21. 11. 2013

Spojená škola, Dolinského 1, Bratislava

Zameranie:
Spojená škola s organizačnými zložkami Špeciálna materská škola, Dolinského 1, Bratislava, Špeciálna základná škola, Dolinského 1, Bratislava a Praktická škola, Dolinského 1, Bratislava je určená pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí sú vzdelávaní podľa variantov A, B a C podľa stupňa postihnutia.

Škola poskytuje vzdelávanie žiakom od predškolského veku v ŠMŠ až po ukončenie povinnej školskej dochádzky resp. do 19 rokov  v organizačnej zložke Praktická škola, Dolinského 1, Bratislava.
Úlohou školy je poskytnúť žiakom základné vzdelanie primerané stupňu postihnutia, rozvoj  rozumových a komunikačných schopnosti,  rozvoj manuálnych zručností a návykov a príprava žiakov na integráciu do spoločnosti
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje tím špeciálnych pedagógov, prevažne psychopédov prostredníctvom špecifických didaktických činností v úzkej spolupráci s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, výchovnou poradkyňou, triednymi učiteľmi a  rodičmi žiakov.
Obsah vzdelávania v špeciálnej základnej škole (ďalej ŠZŠ), je prispôsobený druhu a stupňu postihnutia žiakov. Na základe týchto postihnutí je ŠZŠ vnútorne diferencovaná na vzdelávacie varianty, v ktorých sa žiaci vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov variantu A ,B .
Žiaci, ktorých nemožno vzdelávať podľa týchto variantov, sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov /vzdelávací variant C/.
Vzdelávací variant A má 9 ročníkov a variant B alebo C 10 ročníkov.

Praktická škola je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím, alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožnuje prípravu v odbornom učilišti alebo na strednej škole. Výuka je trojročná a vekovo neobmedzená s možnosťou opakovania, pričom žiak môže do 25 rokov navštevovať viac škôl. Dokladom o vzdelaní v praktickej škole je záverečné vysvedčenie.
Vzdelávací program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti. Všetko sa vykonáva pod dohľadom odborníkov.
Spojená škola, Dolinského 1, Bratislava  vzdeláva tiež žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania bez mentálneho postihnutia v rámci experimentálneho overovania s dobrými výsledkami.

Viac inrofmácii o škole nájdete na www.szsdolba.szm.sk

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy