Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. august 2020, štvrtok
 

 

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

 

INFORMÁCIE PRE SAMOSPRÁVY PRI  POVINNOM  ZVEREJŇOVANÍ ZMLÚV

 

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení   zákona 546/2010 Z. z. , ktorý nadobudol účinnosť          1. januárom 2011 sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

Dokumenty a informácie o postupe samospráv pri zverejňovaní zmlúv sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

 

 Dokumenty na stiahnutie
  Vzor tlačiva pre zverejňovanie zmlúv samosprávy
  Vzor tlačiva pre zverejňovanie dodatku k zmluve samosprávy