Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Vlastenecké námestie 1, Bratislava

08. 11. 2013

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Vlastenecké námestie 1, Bratislava

Zameranie:
Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Bratislave je plne organizovaná škola pre žiakov s narušenými komunikačnými schopnosťami bez mentálneho postihnutia.
 
Patria sem predovšetkým poruchy plynulosti reči, zajakavosť, brblavosť, poruchy zvuku reči, fufnavosť a palatolália (porucha reči pri rozštepoch podnebia), porucha správnej  výslovnosti a používania hlások reči, dyslália, narušenie artikulácie ako celku  pri organickom poškodení CNS, dyzartria, strata rečových prejavov bez organického poškodenia CSN, mutizmus (nemota)- špecificky narušený vývin reči, vývinová dysfázia, vývinové poruchy učenia -  dyslexia (porucha čítanej reči), dysgrafia (porucha písanej reči), dysortografia (porucha pravopisu), dyskalkúlia (porucha matematických schopností).
Úlohou školy je poskytnúť žiakom plnohodnotné štandardné základné vzdelanie, zlepšovať narušenie  komunikačnej schopnosti, eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z narušenia vyplývajú.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje tím špeciálnych pedagógov, prevažne logopédov, prostredníctvom špecifických didaktických a logopedických činností, s využitím prvkov riadeného učenia, reedukácie a korekcie  v úzkej spolupráci so školskou  psychologičkou, výchovnou poradkyňou, triednymi vychovávateľkami a  rodičmi žiakov.
Počet žiakov v triedach je v prvom až treťom ročníku osem až desať, vo  štvrtom až deviatom ročníku desať až dvanásť. V prípade záujmu rodičov otvára škola aj prípravný ročník pre deti, ktoré majú kvôli narušenej komunikačnej schopnosti odloženú školskú dochádzku.              
Cieľom prípravného ročníka je zabezpečenie rozvoja všetkých psychických a fyzických funkcii potrebných na zvládnutie úloh školskej práce a na  zabezpečenie intenzívneho rozvoja komunikačných schopností dieťaťa. V prípravnom ročníku môže byť v triede najviac osem žiakov.
Oproti bežnej základnej škole má základná škola pre žiakov s chybami reči upravený učebný plán. Na I. stupni je zaradený povinný predmet individuálne logopedické cvičenia v rozsahu päť hodín týždenne, na II. stupni v rozsahu troch hodín týždenne. Na posilnenie rozvoja hovorených  a písaných prejavov žiakov je zaradený v učebných plánoch pre žiakov predmet komunikačné zručnosti.
Viac informácií o škole nájdete na:  http://www.szsmajba.edu.sk
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy