Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2020, pondelok
 

Základná škola internátna pre žiakov so sluchovým postihnutím G. Slaninku internátna, Hrdličkova 17, Bratislava

12. 11. 2013

Základná škola internátna pre žiakov so sluchovým postihnutím G. Slaninku internátna, Hrdličkova 17, Bratislava

Zameranie:
Základná škola internátna pre žiakov so sluchovým postihnutím je postavená v prekrásnom prostredí Bratislavy na Kramároch. Je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy internátnej, Hrdličkova 17, Bratislava

Zabezpečuje starostlivosť o ťažko sluchovo postihnuté deti, pre deti s kombinovanými postihnutiami a mentálne postihnuté deti z celého Slovenska.

Škola je vybavená modernými kompenzačnými pomôckami. Poskytuje vzdelanie v mierne redukovanom rozsahu bežnej ZŠ. Rečové schopnosti sa zdokonaľujú na hodinách komunikačných zručností a hodinami individuálnej  logopedickej starostlivosti.

Do ZŠ sú prijímané deti so sluchovým postihnutím na základe odporúčania poradenského zariadenia,učiteľa, psychológa, špeciálneho pedagóga alebo lekára špecialistu - foniatra.

Počet žiakov v triedach je v prvom až piatom ročníku osem, v šiestom až deviatom ročníku desať. U nepočujúcich žiakov je počet žiakov v triede ešte nižší o 2 žiakov. V prípade záujmu rodičov otvára škola aj prípravný ročník pre deti, ktoré majú kvôli narušenej komunikačnej schopnosti odloženú školskú dochádzku O žiakov so sluchovým postihnutím  sa stará celý kolektív špeciálnych pedagógov, vychovávateľov, logopédov, zdravotné sestry a školský psychológ..              

Cieľom prípravného ročníka je zabezpečenie rozvoja všetkých psychických a fyzických funkcii potrebných na zvládnutie úloh školskej práce a na  zabezpečenie intenzívneho rozvoja komunikačných schopností dieťaťa. V prípravnom ročníku môže byť v triede najviac osem žiakov a v triede nepočujúcich detí len 6 žiakov.
Viac informácií o škole je na: www.zsihrdlickovaba.edu.sk

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy