Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Svrčia 6, Bratislava

12. 11. 2013

Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Svrčia 6, Bratislava

Zameranie:
Základná škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím zabezpečuje komplexnú starostlivosť o slabozrakých a nevidiacich žiakov z celého Slovenska. Je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy internátnej, Svrčia 6, Bratislava.
 
Rozľahlý areál ponúka žiakom široké možnosti telesného pohybu a hier na školskom dvore. Koncepcia starostlivosti zahrňuje  výchovno-vzdelávaciu, diagnostickú, preventívnu, terapeuticko-liečebnú, oblasť reedukácie a kompenzácie zraku a poradenskú činnosť.
Škola je vybavená modernými pomôckami,   bez   ktorých by zrakovo postihnuté deti pracovali len s veľkou námahou.  Už od prvých ročníkov pracujú deti s modernými korekčnými a kompenzačnými pomôckami ako sú klasické lupy, špeciálne okuliare, elektronické pomôcky - televízne zväčšovacie prístroje, ktoré zväčšujú učebné texty.
Obsah vzdelávania jednotlivých typov škôl je totožný s obsahom vzdelania škôl bežného typu. Odlišné sú metódy a formy práce pri zníženom počte žiakov v triedach.
Počet žiakov v triedach je v prípravnom až piatom ročníku osem, v šiestom až deviatom ročníku desať. U nevidiacich  žiakov je počet žiakov v triede nižší o 2. V prípade záujmu rodičov otvára škola aj prípravný ročník pre deti, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku Cieľom prípravného ročníka je zabezpečenie rozvoja všetkých psychických a fyzických funkcii potrebných na zvládnutie úloh školskej práce a na zabezpečenie intenzívneho rozvoja schopností dieťaťa.
Učebný plán je rozšírený o povinný predmet písanie na stroji a nepovinné predmety individuálna tyflopedická starostlivosť, individuálna logopedická starostlivosť, Braillovo písmo. Žiaci majú povinný cudzí jazyk - angličtinu.   Maximálny  počet   žiakov v  triedach  8 – 10 umožňuje pedagógom individuálny prístup ku každému žiakovi. Nevidiaci žiaci majú učebný plán rozšírený o povinné predmety Braillovo písmo, práca s OPTACON-om, ARIOU,  priestorová orientácia a mobilita. Určité odlišnosti oproti učebným plánom sú v predmetoch telesná výchova, pracovné vyučovanie a výtvarná výchova vzhľadom k zrakovému postihnutiu.
Viac informácií o škole nájdete na:  www.bee.sk
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy