Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Základná škola internátna s materskou školou internátnou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, Drotárska 48, Bratislava.

12. 02. 2014

Základná škola internátna s materskou školou internátnou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, Drotárska 48, Bratislava.

Zameranie:
Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých je postavená v prekrásnom prostredí Bratislavy na vrchu zvanom Machnáč.

Zabezpečuje starostlivosť o sluchovo postihnuté deti z celého Slovenska.      

Obsah vzdelávania je totožný s obsahom vzdelania škôl bežného typu s možnosťou úpravy učiva. Škola je vybavená modernými kompenzačnými pomôckami. Vyučovanie  prebieha orálnou metódou (prostredníctvom reči), teda s deťmi učitelia a vychovávatelia komunikujú verbálne, nie posunkovým jazykom. Takýto typ komunikácie pomáha deťom ľahšie sa začleniť do sveta počujúcich.

Do ZŠ sú prijímané deti so sluchovým postihnutím na základe odporúčania učiteľa, psychológa, špeciálneho pedagóga alebo lekára špecialistu - foniatra.

Počet žiakov v triedach je v prvom až piatom ročníku osem, v šiestom až deviatom ročníku desať. V prípade záujmu rodičov otvára škola aj prípravný ročník pre deti, ktoré majú kvôli narušenej komunikačnej schopnosti odloženú školskú dochádzku.              

Cieľom prípravného ročníka je zabezpečenie rozvoja všetkých psychických a fyzických funkcii potrebných na zvládnutie úloh školskej práce a na  zabezpečenie intenzívneho rozvoja komunikačných schopností dieťaťa. V prípravnom ročníku môže byť v triede najviac osem žiakov.
Oproti bežnej základnej škole má základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím upravený učebný plán. Na I. stupni a  na II. stupni je zaradený povinný predmet individuálne logopedické cvičenia.

Mimoškolská činnosť je organizovaná v školských kluboch. Ich poslaním je zabezpečovať pedagogicky účelné a zdravotno-hygienicky správne využitie voľného času žiakov, prípravu na vyučovanie a záujmovú činnosť. Svoje záľuby si môžu žiaci rozvíjať pod vedením pedagógov aj prostredníctvom bohatej krúžkovej činnosti priamo na pôde školy.
Viac informácií o škole na:  http://www.zsidrotarska@zsidrotarska.sk

 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy