Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2020, pondelok
 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, Bratislava

12. 11. 2013

Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, Bratislava

Zameranie:
Základná škola pri zdravotníckom zariadení pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou a Dérerovej nemocnici s poliklinikou patrí do siete špeciálneho školstva.
 
Je najväčšou základnou školou pri zdravotníckom zariadení na Slovensku. Sídli v prenajatých priestoroch Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. Poskytuje deťom v školopovinnom veku výchovu a vzdelávanie počas ich hospitalizácie v nemocnici. Ide o školu fluktuačného charakteru, v ktorej sa zloženie žiakov stále mení (podľa toho, aká je dĺžka hospitalizácie).
Výchova a vzdelávanie hospitalizovaných žiakov prebieha tiež v alokovaných pracoviskách - v triedach ZŠ pri zdravotníckom zariadení  na Antolskej 11 v Bratislave, v Centre mentálneho zdravia na Hánovej ulici v Bratislave a v súkromnom rehabilitačnom centre TETIS v Dunajskej Lužnej. Úlohy, ktoré základná škola pri nemocnici plní vo vzťahu k chorým deťom  je najmä  zabezpečenie kontinuity vo vyučovaní podľa ročníkovej príslušnosti  v kmeňovej škole v takej miere, v akej to dovoľuje ich zdravotný stav, čím škola  umožňuje bezproblémovú adaptáciu chorého dieťaťa na pôvodný výchovno-vzdelávací proces školopovinným deťom. Škola ďalej rozvíja sociálno-komunikačných funkcie prostredníctvom vytvárania vzťahov a podporou komunikácie medzi chorými deťmi, rodičmi a pedagógmi v školskom prostredí, ktoré odpútava zameranie myšlienok dieťaťa na jeho chorobu a zabraňuje jeho prípadnej sociálnej izolácii. Psychicko-emocionálnou podporou pomáha dieťaťu vyrovnať sa s napätím vyplývajúcim z choroby a jej následkov, čím zároveň podporuje urýchľovanie uzdravovacieho procesu, predchádza prejavom hospitalizmu (citová otupenosť, deprivácia). Špecifickosť práce ZŠ pri zdravotníckom zariadení závisí od charakteru choroby, ktorá si môže  vyžadovať krátkodobú, dlhodobú alebo opakovanú liečbu v  zdravotníckom zariadení. Berie sa do úvahy, či ide o chorobu s perspektívou zlepšenia zdravotného stavu alebo jeho stabilizácie, progredujúcu chorobu s nepriaznivou prognózou alebo recidivujúcu chorobu, ktorá sa strieda so zlepšeným zdravotným stavom a či iba o krátkotrvajúcu chorobu s prognózou vyzdravenia.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy