Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2018, Streda
 

Informácia o stave policajného pátrania v roku 2010

Štatistické ukazovatele pátrania v SR

Hlavnou problematikou pátrania je pátranie po hľadaných osobách, po nezvestných osobách a po totožnosti nájdených mŕtvol. Hodnotenie výslednosti pátrania je špecifické najmä v tom, že nápad sa prenáša z predchádzajúceho obdobia čo znamená, že pátranie na začiatku hodnoteného obdobia sa nikdy nezačína od nuly, ale s mínusom. 
Na úseku pátrania po hľadaných osobách bolo v Slovenskej republike počas roku 2010 vedené celkom pátranie po 19.148 osobách, z ktorých bolo zrealizovaných 12.791. O postupnej stabilizácii za posledné tri roky po predchádzajúcich každoročných nárastoch v počte hľadaných osôb za obdobie rokov 2005 – 2010. Predpokladáme, že tento trend postupnej stabilizácie a možno aj drobného poklesu bude pokračovať.  

Rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 2009 2010 

Nápad

12092

12762

15312

16457

18493

19996

 19341  19148

Vypátrané

8288

 8422

 10253

 10691

 11983

13170

 12919  12791


Odbor pátrania sleduje a vyhodnocuje v rámci svojej činnosti aj stav bezpečnostnej situácie na úseku hľadaných osôb. Ide o kategórie osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie na základe príkazu na zatknutie (§ 73 TP), príkazu na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody (§ 408/4 TP), medzinárodného zatýkacieho rozkazu (§ 490 TP), európskeho zatýkacie rozkazu, vojenskí zbehovia, osoby, ktoré sa nevrátili z prerušenia výkonu trestu odňatia slobody, svedkovia, osoby podozrivé zo všeobecnej trestnej činnosti, ekonomickej trestnej činnosti a väzni ušlí z ústavu zboru väzenskej a justičnej stráže.  

V roku 2010 bolo vedené pátranie na základe príkazu na zatknutie (§ 73 Tr. poriadku) celkovo po 6.985 osobách čo je oproti roku 2008 menej o 333 osôb (7318). Za hodnotené obdobie bolo vypátraných celkom 4147 osôb čo je o 161 osôb menej ako za hodnotené obdobie roka 2008 (4308). Percento vypátraných osôb na úseku pátrania na základe príkazu na zatknutie sa zvýšilo za obdobie roka 2010 na 59,38 %. Pre porovnanie v roku 2009 bolo percento vypátraných osôb na úrovni 58,86 %. Tento mierny nárast výslednosti je odrazom celkového mierneho poklesu všetkých prípadov na pátraní v hodnotenom období roka 2010. 

Za obdobie roka 2010 bolo vedené pátranie na základe medzinárodného zatýkacieho rozkazu (§ 490 Tr. poriadku) v rámci územia Slovenskej republiky celkom po 83 osobách čo je o 9 osôb menej ako v roku 2009 (92) z ktorých bolo útvarmi Policajného zboru vypátraných 17 osôb, čo je o 1 osobu viac ako v roku 2009 (16), čo predstavuje 20,4 % úspešnosť vypátraných osôb. Z celoslovenského pohľadu je na hodnotenom úseku zaznamenaný nárast o 3 % (2009 – 17,4 %).

V roku 2010 bolo v rámci územia Slovenskej republiky vedené útvarmi Policajného zboru pátranie na základe európskeho zatýkacieho rozkazu (zákon č. 403/2004 o európskom zatýkacom rozkaze a od 1.10.2010 zákon č. 154/2010 Z.z.) vydaného justičnými orgánmi Slovenskej republiky (ďalej len „EZR“) celkom po 800 osobách, čo predstavuje nárast počtu hľadaných osôb o 150 (2009 - 650) z ktorých sa podarilo vypátrať o 19 osôb viac ako v roku 2009 (342).

Novelou nariadenia prezidenta Policajného zboru č. 53/2007 o postupe pri pátraní po osobách a veciach v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“) vznikla pre odbor pátrania v súlade s článkom 33 nariadenia úloha prijímať cestou úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru žiadosti justičných orgánov cudzích štátov o vykonanie previerky pobytu a následnej realizácie EZR.

Odbor pátrania a kriminalisticko-technických činností úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru prijíma cestou úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru žiadosti o vykonanie previerky pobytu a následnej realizácie európskych zatýkacích rozkazov vydaných justičnými orgánmi cudzích štátov na občanov Slovenskej republiky. Odbor pátrania následne rozhoduje o spôsobe vybavenia žiadosti realizáciou oddelením cieľového pátrania alebo odstúpením žiadosti na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ktoré je príslušné podľa pobytu hľadanej osoby.

BB

BA

NR

ZA

TN

TT

 PO

KE

Hľadané

 3090

 2490

 2783

 1869

 1478

 2036

 2221

 3181

Vypátrané

2348

1829

2006

1225

935

1284

1314 

1850 

Podiel

75,99

73,45

 72,08

 65,54

63,26

63,06 

 59,16

 58,16


Za kritérium hodnotenia jednotlivých KR PZ v Slovenskej republike bol zvolený percentuálny podiel výslednosti. Podľa tohto kritéria bolo zvolené aj poradie jednotlivých KR PZ a z uvedeného prehľadu môžeme vidieť, že najvyšší podiel vypátraných osôb dosiahli v banskobystrickom kraji. Nasleduje bratislavský kraj, nitriansky kraj, žilinský kraj, trenčiansky kraj, trnavský kraj, a prešovský kraj. Najnižší podiel dosiahol košický kraj, čo je však objektívne zapríčinené aj najvyšším nápadom v celej Slovenskej republike. Ak by bolo takéto kritérium hodnotenia, tak zjavne najväčší nápad v počte hľadaných osôb mali v košickom a banskobystrickom kraji.   

V predchádzajúcich obdobiach takmer každoročný nárast počtu osôb na pátraní a len postupné, nepomerne nižšie zvyšovanie počtu vypátraných osôb spôsobovalo, že bol zaznamenávaný neustály nárast počtu nevypátraných osôb, ktoré boli kvalifikované ako prenos nezrealizovaných prípadov pátrania na začiatok nového ročného obdobia. Z pohľadu dlhodobého vývoja a taktiež z pohľadu objektívneho hodnotenia je dôležité sledovať aj tento ukazovateľ – prenos nevypátraných osôb. Doposiaľ najvyšší podiel bol zaznamenaný v roku 2008, kedy prišlo k vyvrcholeniu trendu rastu počtu osôb na pátraní a v nasledujúcich dvoch rokoch už zaznamenávame pokles, i keď iba mierny. Tento trend je nevyhnutné udržať a tento počet znížiť na minimum a podľa neho postupne hodnotiť aj jednotlivé útvary Policajného zboru. O vývoji v posledných siedmich rokoch v rámci celej SR svedčí nasledujúci graf: 

Ale vývoj podľa jednotlivých KR PZ je rôznorodý. Na porovnanie bola spracovaný nasledovný graf za roky 2008, 2009 a 2010, teda odkedy je zaznamenaný celoslovenský pokles. Nie všetky KR PZ dokázali tento trend udržať. Najlepšie výsledky v tomto smere dosiahli KR PZ Banská Bystrica, Nitra a Žilina. Horšia situácia pri tomto ukazovali je v rámci KR PZ Košice a Bratislava.

Nezvestné osoby 

Na úseku pátrania po nezvestných osobách v Slovenskej republike v roku 2010 polícia pátrala po 3343 nezvestných osobách, z ktorých 2.819 bolo vypátraných.  V porovnaní  s rokom 2009, kedy bolo na pátraní celkom 3.354 osôb, bol teda zaznamenaný nárast nezvestností o 11 osôb, ale v počte vypátraných osôb sme zaznamenali pokles o 65 osôb oproti roku 2008 (2.884).  

Uvádzaný vysoký počet prípadov pátrania po nezvestných osobách je už druhým rokom objektívne zapríčinený prispôsobením tejto kategórie krajinám Schengenského priestoru, kde platí pravidlo, že pohyb dieťaťa (do 18 rokov veku) bez sprievodu nie je možný. Z uvedeného dôvodu boli do skupiny nezvestných osôb zaradené aj všetky osoby na pátraní, ktoré boli doteraz vedené ako chovanci na úteku. Jedná sa o deti, ktoré utiekli z rôznych reedukačných, sociálnych a detských domovov a zariadení. V súčasnosti všetky tieto nezvestné osoby prechádzajú do Schengenského informačného systému v zmysle článku 97 Schengenského dohovoru s opatrením – umiestniť dieťa do bezpečia a zabrániť mu v ďalšom postupe.

Mimoriadna pozornosť je vždy venovaná prípadom nezvestností maloletých detí. Z celkového počtu 395 nahlásených prípadov v roku 2010 bolo aj v tomto roku už vypátraných 387 detí. Druhou najpočetnejšou skupinou nezvestných osôb sú mladistvé osoby. V priebehu roka 2010 sme mali na základné útvary nahlásené celkom 1.077 nezvestností osôb vo veku 15-18 rokov, z ktorých bolo už vypátraných 1.017 detí. Všeobecne možno povedať, že zvýšená pozornosť je venovaná aj prestarnutým osobám, ktorých sme mali nahlásených 101 prípadov a zrealizovaných do konca roka 89.
 

Najvyšší počet prípadov pátrania po nezvestných osobách bol v roku 2010 zaznamenaný v rámci Bratislavského kraja – 489/z ktorých bolo 453 vypátraných. Tesne za ním nasleduje Košický kraj – 459/431 osôb. Na treťom mieste je Banskobystrický kraj– 328/312. Nasleduje Trnavský kraj – 326/297, Nitriansky kraj– 323/302, Žilinský kraj,– 321/306 a Prešovský kraj – 292/274. Najnižší nápad zaznamenal Trenčiansky kraj – 179/159.

Ak u nezvestných osobách, tak ako aj u hľadaných osobách použijeme ako kritérium hodnotenie percentuálny podiel výslednosti na tomto úseku, tak poradie jednotlivých KR PZ by bolo nasledovné:

ZA

BB

KE

PO

NR

BA

 TT

TN

Nezvestné

 321

 328

 459

 292

 323

 489

 326

 179

Vypátrané

306

312

431

274

302

453

297

159

Podiel

95,33

95,12

 93,90

93,84

93,5

92,64

91,10

 88,83

S dosiahnutými výsledkami na úseku pátrania po nezvestných osobách môžeme vysloviť relatívnu spokojnosť. K týmto dobrým výsledkom určite v nemalej miere prispelo aj získavanie prevádzkových a lokalizačných údajov v súvislosti s nezvestnou osobou, ktoré zabezpečuje stála služba odboru pátrania a kriminalisticko-technických činností ÚJKP P PZ.

O výslednosti jednotlivých KR PZ a dosiahnutom trende nezrealizovaných prípadov za roky 2008, 2009 a 2010 svedčí nasledujúci graf:

 

Pátranie po totožnosti neznámych mŕtvol

 Na úseku pátrania po totožnosti neznámych mŕtvol bolo počas roka 2010 vedené pátranie po 427 prípadoch. Porovnaním s obdobím roka 2009 kedy bol nápad 391 je nárast o 36 prípadov. Z toho bolo stotožnených 188 prípadov (v roku 2009 bolo stotožnených 154 prípadov). Štatistiku skresľujú neobjasnené prípady z minulých rokov (237 prípadov). Pritom nápad v roku 2010 bol 189 prípadov, z toho bolo objasnených 143 prípadov čo predstavuje 75,66 %. V roku 2010 bolo nestotožnených celkom 239 prípadov nájdených mŕtvol, v roku 2009 to bolo 237 prípadov. 

 Z uvedeného je vidno stúpajúci trend nestotožnených mŕtvol, z čoho vyplýva, že je potrebné zintenzívniť činnosť na tomto úseku, skvalitniť najmä prácu pri obhliadke miesta nálezu a práce technikov pri pitve, pri vykonaní prvotných úkonov a tipovaní s nezvestnými a hľadanými osobami v SR a zahraničí. Dôraz je potrebný pri riešení starších prípadov.

Najviac mŕtvol neznámej totožnosti bolo v roku 2010 v Bratislavskom kraji 62 z ktorých 40 bolo stotožnených. Žilinský kraj zaznamenal v hodnotenom období 11 neznámych mŕtvol z ktorých bolo 8 stotožnených. V Banskobystrickom kraji v hodnotenom období bolo 21 neznámych mŕtvol z ktorých 18 bolo stotožnených. Nitriansky kraj v roku 2010 zaznamenal 12 neznáme mŕtvoly z ktorých boli 10 stotožnené. Košický kraj evidoval 22 neznámych mŕtvol z ktorých 20 bolo stotožnených. Prešovský kraj v hodnotenom období evidoval 12 neznámych mŕtvol z ktorých 9 stotožnili. V Trnavskom kraji, kde za rok 2010 evidovali 14 neznámych mŕtvol z ktorých 11 stotožnili. V roku 2010 evidovali v Trenčianskom kraji 15 neznámych mŕtvol z ktorých 8 stotožnili.