Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2018, Nedeľa
 
Polícia / Policajný zbor / Sociálne zabezpečenie / Informácie pre poberateľov 

Informácie pre poberateľov

POZOR ZMENA TELEFÓNNYCH ČÍSIEL

Upozorňujeme, že od 13.10.2016 budú zmenené telefónne čísla na odbore sociálneho zabezpečenia sekcie personálnych a sociálnych činností a osobný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Staré telefónne čísla budú zrušené.

Sekretariát - 09610 56801

 

Informácia k vianočnému príspevku.

Na účely poskytnutia vianočného príspevku sa podľa § 1 ods. 10 písm. a) zákona č. 592/2006 Z. z. v znení neskorších prespisov prihliada aj na dôchodok vyplácaný z cudziny. Z tohto dôvodu je poberateľ, ktorému dôchodok vypláca Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky povinný do 30. septembra príslušného kalendárneho roka oznámiť (RTF, 3 MB) odboru sociálneho zabezpečenia sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky naposledy vyplatenú mesačnú sumu dôchodku vyplácaného z cudziny (vzory tlačív).

 

Oznámenie k evidenčným listom dôchodkového zabezpečenia.

Dovoľujeme si Vás informovať, že odbor sociálneho zabezpečenia SPSČaOÚ MV SR nevystavuje evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia a nedisponuje údajmi o hrubých príjmoch, zárobkoch za dobu trvania služobného pomeru.

So žiadosťou o vystavenie potvrdenia o hrubých príjmoch, zárobkoch za obdobie trvania služobného pomeru v Policajnom zbore sa obráťte na Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory (podľa miesta posledného zaradenia v služobnom pomere), oddelenie miezd a platov.

 

Oznámenie.

Dňa 15.06.2013 nadobudlo účinnosť nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 90/2013, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 81/2004 o určení termínu, spôsobu a formy výplaty dávok výsluhového zabezpečenia a dávok dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov.

Nadobudnutím účinnosti nariadenia je zrušená povinnosť poberateľa dávky oznamovať k 30. júnu a 31. decembru každého kalendárneho roka, či je dávka výsluhového zabezpečenia alebo dávka dôchodkového poistenia poukazovaná včas a v priznanej výške.

Poberatelia dlhodobo žijúci v cudzine sú aj naďalej povinní zasielať overené potvrdenie (RTF, 41 kB) (§100 ods. 4 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).