Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2021, sobota
 

Informácie o pobyte na území SR v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (Brexit)

ENGLISH VERSION

For further information please check the Foreigners Police Guidance in English Version

V dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie podpísanej Spojeným kráľovstvom a EÚ sa ustanovuje „prechodné obdobie“, ktoré trvá do 31. decembra 2020. Počas tohto obdobia môžu občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci požívať slobodu pohybu v rámci hraníc Európskej únie ako predtým. Všetci občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí prídu na územie Slovenskej republiky po skončení prechodného obdobia, sa budú považovať za štátnych príslušníkov tretích krajín. 

Na všetkých občanov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území Slovenskej republiky pred uplynutím prechodného obdobia, sa bude vzťahovať dohoda o vystúpení a budú mať možnosť využívať svoje súčasné práva na Slovensku rovnako široko ako doteraz. Slovenská vláda sa rozhodla zaviesť deklaratórny systém, ktorý ustanovuje, že práva občanov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov, na ktorých sa vzťahuje dohoda o vystúpení, vychádzajú zo zmluvy a nezávisia od toho, či sú štátni príslušníci Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci v prechodnom období zaregistrovaní.

Občania Spojeného kráľovstva, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území Slovenskej republiky do 31. decembra 2020, môžu tiež využívať preferenčné pravidlá týkajúce sa celoživotného zlúčenia rodiny. Ich rodinní príslušníci sa budú môcť presťahovať do Slovenskej republiky, aby sa k nim pripojili kedykoľvek v budúcnosti, ak tento vzťah existoval pred koncom prechodného obdobia.

Postupy pre všetkých občanov Spojeného kráľovstva/ich rodinných príslušníkov na Slovensku:

Do 30. júna 2021 musia všetci občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí žijú v Slovenskej republike pred koncom prechodného obdobia (31. december 2020), zrealizovať nasledovné:

  1. Ak už sú občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci zaregistrovaní ako občania EÚ/ich rodinní príslušníci do 31. decembra 2020, musia si vymeniť svoje doklady o pobyte EÚ za nové doklady o pobyte, ktoré budú v súlade s dohodou o vystúpení.
  2. Ak ešte nie sú zaregistrovaní na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ na území Slovenskej republiky, musia sa občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci čo najskôr zaregistrovať na pobyt a získať doklady o pobyte, ktoré sú v súlade s dohodou o vystúpení.

Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí sú už zaregistrovaní ako občania EÚ/ich rodinní príslušníci v Slovenskej republike, a tí, ktorí sa zaregistrujú do 31. decembra 2020, automaticky získajú príslušný typ pobytu. V tejto súvislosti nemusia podniknúť žiadne kroky, pretože ich pobytový status bude v slovenskom systéme automaticky aktualizovaný 1. januára 2021. Všetci občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí nemajú vydaný  nový doklad o pobyte, ktorý bude v súlade s dohodou o vystúpení, musia o tento doklad požiadať najneskôr do 30. júna 2021. Doterajší doklad o pobyte občana EÚ stráca dňom 30. júna 2021 svoju platnosť. Odporúčame, aby si občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci príslušný doklad o pobyte zabezpečili čo najskôr, aby sa vyhli nepríjemnostiam.

DÔLEŽITÉ: Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci žijúci v Slovenskej republike pred koncom prechodného obdobia nestratia svoje súčasné práva na život, prácu alebo štúdium v Slovenskej republike získaním nového dokladu o pobyte v súlade s dohodou o vystúpení.

Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci už zaregistrovaní na Slovensku pred uplynutím prechodného obdobia (31. december 2020), ktorí majú pobyt občana EÚ kratší ako 5 rokov:

31. decembra 2020 sa občanom Spojeného kráľovstva a ich rodinným príslušníkom s pobytom občana EÚ kratším ako 5 rokov automaticky udelí status trvalého pobytu s dĺžkou trvania 5 rokov. Do 30. júna 2021 však budú musieť podniknúť kroky na získanie nového dokladu o pobyte. Pozrite si príklady uvedené nižšie:

Príklad 1: občan Spojeného kráľovstva/jeho rodinný príslušník, ktorý má doklad o pobyte EÚ, ktorého platnosť uplynie v roku 2020:

Občan Spojeného kráľovstva/jeho rodinný príslušník musí ísť na príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ, aby požiadal o nový doklad o pobyte. Musí priniesť svoj doterajší doklad o pobyte EÚ, cestovný pas, 1 pasovú fotografiu a vyplniť formulár. Formulár je uverejnený v dolnej časti tejto stránky. Môže si vybrať, či chce získať nový doklad o pobyte EÚ platný do 30. júna 2021 („Pobytový preukaz občana EÚ/jeho rodinného príslušníka“) alebo doklad na trvalý pobyt s platnosťou na 5 rokov. Doklady  na trvalý pobyt s platnosťou na 5 rokov vydané pred koncom prechodného obdobia (31. december 2020) budú indikovať rovnaké práva ako doklad o pobyte EÚ a imigračný status sa po uplynutí prechodného obdobia automaticky aktualizuje a zachová v slovenskom systéme.  

Cudzinecká polícia bude naďalej vydávať doklady o pobyte EÚ občanom Spojeného kráľovstva/ich rodinným príslušníkom do 31. decembra 2020. Od 1. februára 2020 do 31. decembra 2020 však budú mať občania Spojeného kráľovstva/ich rodinní príslušníci na výber: buď získať nový doklad o pobyte EÚ alebo doklad „päťročného povolenia na pobyt“. Doklad „päťročného povolenia na pobyt“ bude platný ďalších 5 rokov od dátumu jeho vydania. Napríklad, ak si britský občan vymení pobytový doklad 23. septembra 2020, nový doklad bude platný do 23. septembra 2025. Po uplynutí prechodného obdobia nebude potrebné tento doklad vymeniť. Doklady o pobyte EÚ vydané pred 31. decembrom 2020 zostanú platné do 30. júna 2021. Cudzinecká polícia  odporúča, aby si občania Spojeného kráľovstva/ich rodinní príslušníci zabezpečili radšej doklad „päťročného povolenia na pobyt“ ako doklad o pobyte EÚ, aby tak predišli opätovnému návratu a vybavovaniu na oddelení cudzineckej polície PZ pred 30. júnom 2021.

Príklad 2: občan Spojeného kráľovstva/jeho rodinný príslušník je už zaregistrovaný a má štatút päťročného pobytu občana EÚ, nemá však vydaný doklad o pobyte EÚ:

Počas roku 2020 by mali občania Spojeného kráľovstva/ich rodinní príslušníci ísť na príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ. Musia priniesť svoj cestovný pas, 1 pasovú fotografiu, doklad o ubytovaní  a vyplniť formulár. Formulár je uverejnený v dolnej časti tejto stránky. Osoby si môžu vybrať, či chcú získať doklad o pobyte EÚ („Pobytový preukaz občana EÚ/jeho rodinného príslušníka“) alebo doklad na trvalý pobyt s platnosťou na 5 rokov. Ak sa rozhodnú požiadať o doklad o pobyte EÚ, bude vydaný s platnosťou do 30. júna 2021. Znamená to však, že sa do 30. júna 2021 budú musieť znovu vrátiť na oddelenie cudzineckej polície PZ, aby požiadali o doklad o pobyte na 5 rokov. Ak sa rozhodnú pre doklad na trvalý pobyt, bude vydaný s platnosťou päť rokov. Napríklad, ak si britský občan vymení doklad o pobyte 23. septembra 2020, nový doklad  bude platný do 23. septembra 2025. Na rozdiel od dokladu o pobyte EÚ sa tento typ dokladu nebude musieť vymeniť po 30. júni 2021. Ak však do 31. decembra 2020 nepožiadajú o žiadny typ dokladu o pobyte, budú tak musieť urobiť najneskôr 30. júna 2021, aby sa vyhli prípadnému uloženiu pokuty.

Príklad 3: Ak majú občania Spojeného kráľovstva/ich rodinní príslušníci doklad o pobyte EÚ, ktorého platnosť uplynie po roku 2020:

V tomto prípade môžu občania Spojeného kráľovstva/ich rodinní príslušníci požiadať od 1. februára do 31. decembra 2020 o nový doklad na trvalý pobyt s platnosťou na 5 rokov. Musia priniesť svoj doterajší doklad o pobyte, cestovný pas, 1 pasovú fotografiu. Tento doklad nebude potrebné vymeniť po 30. júni 2021. Ak občania Spojeného kráľovstva/ich rodinní príslušníci nepožiadajú o tento doklad pred 31. decembrom 2020, sú povinní tak urobiť najneskôr 30. júna 2021.

Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí sa už na Slovensku zaregistrovali pred uplynutím prechodného obdobia (31. december 2020) a ktorí majú pobyt občana EÚ dlhší ako 5 rokov:

Od 31. decembra 2020 sa bude v slovenskom systéme automaticky aktualizovať a zachovávať pobytový status tejto skupiny občanov Spojeného kráľovstva/ich rodinných príslušníkov. Do 30. júna 2021 však budú musieť podniknúť kroky na získanie nového dokladu o pobyte. Pozrite si príklady uvedené nižšie:

Príklad 1: Ak má občan Spojeného kráľovstva/jeho rodinný príslušník doklad o pobyte EÚ, ktorého platnosť uplynie v roku 2020:

K žiadosti o nový doklad o pobyte na oddelení cudzineckej polície PZ bude potrebné predložiť aktuálny doklad o pobyte EÚ, cestovný pas, 1 pasovú fotografiu a vyplniť formulár. Formulár je uverejnený v dolnej časti tejto stránky. Občania Spojeného kráľovstva/ich rodinní príslušníci si môžu vybrať, či chcú získať doklad o pobyte EÚ („Pobytový preukaz občana EÚ/jeho rodinného príslušníka“) alebo doklad o  trvalom pobyte na neobmedzený čas. Ak sa rozhodnú požiadať o doklad o pobyte EÚ, bude vydaný s platnosťou do 30. júna 2021. Znamená to však, že sa do 30. júna 2021 budú musieť znovu vrátiť na oddelenie cudzineckej polície PZ, aby požiadali o nový doklad o trvalom pobyte na neobmedzený čas. Ak sa rozhodnú pre tento doklad o pobyte, bude vydaný s platnosťou desať rokov. Na rozdiel od dokladu o pobyte EÚ sa doklad o trvalom pobyte na neobmedzený čas nebude musieť vymeniť po 30. júni 2021.

Príklad 2: Ak má občan Spojeného kráľovstva/jeho rodinný príslušník doklad o pobyte EÚ, ktorého platnosť uplynie po roku 2020:

Občania Spojeného kráľovstva/ich rodinní príslušníci by mali od 1. februára 2020 do 31. decembra 2020 navštíviť príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ a požiadať o nový doklad o trvalom pobyte na neobmedzený čas. Vydá sa s platnosťou 10 rokov. Tento doklad nebude potrebné vymeniť po 30. júni 2021. Ak občania Spojeného kráľovstva/ich rodinní príslušníci nepožiadajú o tento doklad pred 31. decembrom 2020, musia tak urobiť najneskôr 30. júna 2021. Pri podávaní žiadosti o nový doklad o pobyte na oddelení cudzineckej polície PZ musia priniesť svoj aktuálny doklad o pobyte EÚ, cestovný pas, 1 pasovú fotografiu.  

Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí sa zaregistrujú na pobyt na Slovensku po dni vystúpenia a pred 31. decembrom 2020:

Táto skupina občanov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov sa zaregistruje na oddelení cudzineckej polície PZ rovnakým spôsobom ako občania EÚ/rodinní príslušníci občanov EÚ. Následne sa môžu rozhodnúť, či chcú doklad o pobyte EÚ („Pobytový preukaz občana EÚ/jeho rodinného príslušníka“) alebo doklad na trvalý pobyt s platnosťou na 5 rokov. Ak sa rozhodnú pre doklad o pobyte EÚ, bude vydaný s platnosťou do 30. júna 2021. V tomto prípade sa však  občania Spojeného kráľovstva/ich rodinní príslušníci budú musieť vrátiť na oddelenie cudzineckej polície PZ do 30. júna 2021, aby získali doklad na trvalý pobyt s platnosťou na 5 rokov. Napríklad, ak si britský občan vymení pobytový doklad 23. septembra 2020, nový doklad bude platný do 23. septembra 2025. Tento doklad sa nebude musieť vymeniť po 30. júni 2021.

Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí majú oprávnený pobyt na Slovensku pred 31. decembrom 2020, avšak si svoj pobyt pred týmto dátumom nezaregistrujú:

Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí sa presťahujú na územie Slovenskej republiky počas prechodného obdobia, ale do 31. decembra 2020 sa nezaregistrujú na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ, budú aj následne môcť požiadať o registráciu pobytu a doklad o pobyte v súlade s dohodou o vystúpení. Budú však musieť preukázať, že sa presťahovali do Slovenskej republiky pred skončením prechodného obdobia a že spĺňajú podmienky dohody o vystúpení. Pri registrácii budú musieť predložiť dokumenty, ktoré dokazujú, že na územie Slovenskej republiky prišli počas prechodného obdobia, napríklad nájomná zmluva alebo účty za energie.

Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí prídu na Slovensko po 31. decembri 2020:

S touto skupinou občanov Spojeného kráľovstva sa bude zaobchádzať ako so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí nemusia žiadať o víza. Občania Spojeného kráľovstva/ich rodinní príslušníci budú môcť prísť na oddelenie cudzineckej polície PZ a požiadať o jeden z typov prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ako je stanovené v slovenských právnych predpisoch o pobyte cudzincov.

Občania Spojeného kráľovstva/ich rodinní príslušníci, ktorí sú cezhraničnými pracovníkmi pred koncom prechodného obdobia:

Občania Spojeného kráľovstva/ich rodinní príslušníci, ktorí nemajú pobyt na území Slovenskej republiky, ale vykonávajú tu pred skončením prechodného obdobia cezhraničné zamestnanie, môžu toto zamestnanie vykonávať aj po skončení prechodného obdobia tak ako občania EU. Slovenská republika nebude od týchto osôb vyžadovať prechodný pobyt na účel zamestnania ani žiadny iný doklad.

V prípade záujmu o vydanie dokladu osvedčujúceho práva cezhraničného pracovníka, je možné požiadať o takýto doklad od 01. 01. 2021 na príslušnom oddelení cudzineckej polície.

Poplatky:

Cudzinecká polícia spracuje váš nový doklad o pobyte do 30 dní a za výmenu dokladu o pobyte EÚ za príslušný nový doklad sa neplatí žiadny poplatok. Je možné však zaplatiť buď za urýchlené vydanie dokladu o pobyte, alebo za zaslanie nového dokladu o pobyte, namiesto osobného vyzdvihnutia na oddelení cudzineckej polície PZ.

  • Voliteľný poplatok za expresnú službu: 24,50 EUR - nový doklad vydaný do  2 pracovných dní od podania žiadosti, namiesto štandardných 30 dní.
  • Voliteľný poplatok za zaslanie nového dokladu o pobyte na adresu žiadateľa - 3,00 EUR.

 
Upravené dňa/Last Modify: 17. 12. 2020, 14:23