Dnes je 20. apríl 2014, Nedeľa
INFOSERVIS  |  A-Z Index  |  Mapa sídla  |  Kontakty  |  English  |   
 
Preskočiť na obsah
Verejná správa
 
 

Informácie o povoľovaní konania verejných zbierok

Postup pri konaní verejných zbierok je upravený zákonom č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov (zákon č. 194/1990 Zb. a zákon č. 515/2003 Z. z.) a vyhláškou č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách. Podľa týchto právnych predpisov verejnú zbierku môže konať len právnická osoba.

Podľa platnej právnej úpravy sú verejnými zbierkami také zbierky, ktorých cieľom je získať finančné prostriedky na vopred určený sociálny kultúrny, zdravotný alebo iný verejnoprospešný účel od fyzických osôb alebo právnických osôb a to dobrovoľným poskytnutím príspevkov.

Orgánom štátnej správy oprávneným na povoľovanie verejných zbierok je:

 •  obvodný úrad pre verejné zbierky, ktoré sa konajú na území obcí patriacich do jeho územného obvodu,
 •  ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom financií pre verejné zbierky, ktoré sa konajú na území presahujúcom územný obvod jedného obvodu,
 •  ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom financií a s ministerstvom zahraničných vecí pre všetky verejné zbierky, ktorých výnos má byť použitý v zahraničí.

Verejnú zbierku možno povoliť, len ak je v súlade so zákonom a inými právnymi predpismi, ak neohrozuje verejný poriadok a je zaručené jej riadne vykonanie, a ak si  predpokladané náklady spojené s konaním zbierky,  nevyžiadajú prevážnu časť jej výnosu. Povolenie verejnej zbierky možno viazať aj na splnenie ďalších podmienok, ktoré orgán povoľujúci verejnú zbierku uvedie v rozhodnutí.

Výnos verejnej zbierky možno použiť len na účel uvedený v povolení alebo v rozhodnutí o súhlase s usporiadaním verejnej zbierky. Tento výnos treba uložiť na osobitný účet v peňažnom ústave rozdielnom od bežného účtu právnickej osoby, ktorá verejnú zbierku koná, pričom prostredníctvom tohto osobitného účtu vykonáva ďalšie dispozície s týmito prostriedkami, a to bezhotovostnými úhradami.

Orgán štátnej správy, ktorý zbierku povolil, môže dať súhlas na iné použitie výnosu iba v prípade, ak jej pôvodný účel zanikol pre nepredvídané príčiny alebo povolenie na jej usporiadanie bolo zrušené, pokiaľ však nebol daný príkaz na odvod výnosu do štátneho rozpočtu.

Pri vydávaní povolenia na konanie verejnej zbierky, postupujú orgány štátnej správy podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok). Znamená to, že konanie verejnej zbierky sa povoľuje formou rozhodnutia.

Verejné zbierky možno povoliť len na základe písomnej žiadosti právnickej osoby, ktorá chce verejnú zbierku konať. Podľa ust. § 3 zákona č. 63/1973 Zb. a čl. l vyhlášky č. 64/1973 Zb. musí  každá  žiadosť obsahovať:

 1.  názov, IČO a kópiu štatútu právnickej osoby, ktorá bude verejnú zbierku organizovať,
 2.  verejnoprospešný účel, na ktorý sa verejná zbierka koná,
 3. čas a miesto konania verejnej zbierky,
 4. predpokladané náklady spojené s konaním verejnej zbierky,
 5. mená, priezviská a bydliská osôb zodpovedných za konanie verejnej zbierky,
 6. spôsob konania verejnej zbierky,
 7. správny poplatok podľa zák. NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý sa prikladá (nenalepuje) k žiadosti v kolkových známkach. Správny poplatok pre žiadosti o povolenie verejnej zbierky v územnom obvode okresu je 3,- €, pre žiadosti o povolenie verejnej zbierky v územnom obvode kraja je 9,50 € a  pre žiadosti o povolenie verejnej zbierky na celom území SR je  16,50 €.

Poverenie na vykonávanie verejnej zbierky si môžete stiahnuť z dokumentov na konci stránky.
K žiadosti je potrebné priložiť šetky osoby, ktoré budú vykonávať verejnú zbierku

Pokiaľ ide o spôsob konania verejnej zbierky, tieto možno konať:

 1. zasielaním finančných prostriedkov na osobitný účet zriadený na tento účel,
 2. zriadením a zverejnením konkrétnych  miest určených na prijímanie príspevkov,
 3. predajom predmetov, v cene ktorých je zahrnutý peňažný príspevok na zbierku a výška príspevku,
 4. predajom vstupeniek na kultúrne, športové a iné verejné podujatia, usporiadané na získanie príspevkov, pričom v cene vstupenky je zahrnutý aj finančný príspevok na zbierku, 
 5. vyberanie príspevkov do uzavretých pokladničiek na určených miestach,
 6. zbieracími listinami, ktorých vzor sa priloží k žiadosti.

Pri zbierkach konaných zbieracími listinami je organizátor zbierky povinný uviesť do žiadosti predpokladaný počet zbieracích listín a mená a adresy osôb, ktoré budú tieto listiny používať na konanie verejnej zbierky.

Pri určovaní času konania verejnej zbierky sa vychádza z účelu verejnej zbierky a spôsobu jej konania. Čas konania by nemal presahovať jeden rok. Miesto konania verejnej zbierky je dôležité pre určenie správneho orgánu, ktorému treba podať žiadosť o povolenie verejnej zbierky a tým aj pre určenie výšky správneho poplatku.

Právnická osoba, ktorá požiadala o povolenie konania verejnej zbierky, môže začať zbierku propagovať a konať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o povolení konania verejnej zbierky.

Verejná zbierka sa propaguje výzvou (k obyvateľom a právnickým osobám) v tlači, rozhlase, televízii alebo iným spôsobom, aby fyzické osoby a právnické osoby prispeli na účel verejnej zbierky. Vo výzve sa zverejňuje aj konkrétny spôsob konania verejnej zbierky a potrebné údaje z neho vyplývajúce (napr. číslo účtu v peňažnom ústave, miesta, na ktorých sa budú príspevky vyberať, výška príspevku na zbierku z ceny predajných predmetov alebo vstupného atď.)

Verejné zbierky nie je možné konať vo verejných dopravných prostriedkoch, na ich staniciach, v lôžkových zdravotníckych zariadeniach, v pohostinských a zábavných miestnostiach a v predajných priestoroch obchodov. V zariadeniach a priestoroch ozbrojených zborov  sa môže verejná zbierka konať len so súhlasom ich vedúceho (veliteľa).

Po ukončení konania verejnej zbierky je organizácia, ktorej bola verejná zbierka povolená, povinná predložiť vyúčtovaniu orgánu, ktorý  zbierku povolil v lehote určenej rozhodnutím o povolení zbierky, najneskôr však do  30 dní od  skončenia verejnej zbierky vo  dvoch vyhotoveniach (ust. § 16 zák. SNR  č. 63/1973 Zb. a čl. 4 vyhlášky  64/1973 Zb.)

Vo vyúčtovaní organizácia uvedie hrubý výnos, náklady a čistý výnos zbierky a preukáže, akým spôsobom a na aký účel bol alebo bude čistý výnos zbierky použitý. K vyúčtovaniu zároveň pripojí všetky zbieracie listiny, a to bez ohľadu na to, či boli použití alebo nie a iné doklady o hrubom výnose zbierky a o nákladoch spojených s jej vykonaním.

Organizácia uverejní v dennej tlači, prípadne iným spôsobom v mieste obvyklým do 15 dní  od potvrdenia správnosti vyúčtovania oznámenie o čistom výnose zbierky a o spôsobe jeho použitia.

Orgán štátnej správy, ktorý verejnú zbierku povolil, je povinný zrušiť rozhodnutie o povolení, ak nastanú alebo dodatočne vyjdú najavo skutočnosti, pre ktoré by nebolo možné verejnú zbierku povoliť alebo ak údaje, na základe ktorých bolo rozhodnutie vydané, sú nepravdivé.

Rozhodnutie o povolení verejnej zbierky môže orgán  štátnej správy zrušiť alebo konanie verejnej zbierky dočasne zastaviť, ak organizátor verejnej zbierky neplní niektorú z podmienok uvedených v rozhodnutí alebo nedodržiava právne predpisy o verejných zbierkach.

Dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o verejných zbierkach a predpisov na základe neho vydaných vykonávajú, ak ide o zbierky, obvodné úrady  a ministerstvo.

Orgán štátnej správy, ktorý zbierku povolil, sa môže kedykoľvek presvedčiť, prípadne aj prostredníctvom orgánu štátnej správy nižšieho stupňa, či sa zbierka koná podľa podmienok určených v povolení a či sa dodržiavajú príslušné právne predpisy, ak zistí nesprávnosti, postupuje podľa ust. § 6 a § 11 ods. 4 zák. č. 63/1973 Zb.

Dôležité miesto v systéme dozoru má najmä obvodný úrad, ktorý je zároveň vo svojom územnom obvode oprávnený aj na postih právnických osôb organizujúcich verejné zbierky.

Obvodný úrad uloží pokutu až do 6 638,- € organizácii, ktorá v jeho obvode v rozpore s ustanoveniami zákona č. 63/1973 Zb. a predpisov na základe neho vydaných, koná zbierku bez povolenia alebo pri tom spolupôsobí alebo koná v rozpore s podmienkami určenými v povolení, alebo použije výnos zbierky na iný než povolený účel. Pokuta sa odvedie do štátneho rozpočtu.

Obvodný úrad môže prikázať výnos zbierky, ktorá nebola povolená alebo ktorej povolenie bolo zrušené, odviesť do štátneho rozpočtu.

Bez rozhodnutia o povolení konania verejnej zbierky, môžu verejnú zbierku usporiadať obce a neinvestičné fondy zriadené podľa zákona NR SR 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení niektorých zákonov. Podľa ust. § 20 cit. zákona je neinvestičný fond oprávnený  usporiadať verejnú zbierku na získanie peňažných prostriedkov na financovanie svojho účelu. Úmysel usporiadať verejnú zbierku písomne oznámi správca registrovému úradu najneskôr do 15 dní pred začatím verejnej zbierky s uvedením účelu, na ktorý sa použije výnos zbierky. Registrový úrad zakáže usporiadanie ohlásenej verejnej zbierky, ak z oznámenia vyplýva, že uvedený účel zbierky nie je v súlade s účelom fondu ustanoveným v jeho štatúte. Registrový úrad, ktorému bolo usporiadanie verejnej zbierky oznámené, môže jej konanie dočasne zastaviť, ak zistí, že fond nedodržiava právne predpisy o verejných zbierkach.

Obce môžu usporadúvať zbierky medzi občanmi a organizáciami vo svojich územných obvodoch na verejnoprospešné účely, ktorých splnenie patrí do ich pôsobnosti, najmä ak ide o naliehavú pomoc osobám postihnutým živelnou pohromou. 

Peňažný výnos takejto verejnej zbierky je príjmom rozpočtu obce.

Na povolenie verejných zbierok konaných obcou, resp. neinvestičným fondom sa nevydáva rozhodnutie o povolení verejnej zbierky. Stačí na ne len písomný súhlas príslušného obvodného úradu, vydaného  na základe písomného oznámenia obce alebo neinvestičného fondu o usporiadaní  verejnej zbierky.

 Úradné hodiny na obvodnom úrade sú denne od 800 – 1500 hod., v stredu do 1700 hod, v piatok do 1400 hod.

Adresa:

Obvodný úrad Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy, správne oddelenie

Mgr. Martin Čontofalský, Námestie mieru č. 3, 081 92 Prešov
Telefón ++421/051/708 2271
Fax ++421/051/7082433