Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

Informácie odboru majetkovoprávneho

Odbor majetkovoprávny

- Zoznam zamestnancov odboru 

Na úseku správy majetku štátu:
1. na základe žiadosti, resp. cenovej ponuky zabezpečuje odplatný prevod nehnuteľností na kupujúceho,
    v súlade so zákonom 278/1993 Z.z. t.j.:
   - zabezpečuje vyhotovenie znaleckého posudku,
   - vypracuje kúpnu zmluvu,
   - predkladá zmluvu vrátane spisového materiálu MV SR na posúdenie a MF SR na schválenie,
   - po úhrade kúpnej ceny vypracuje návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností),
2. zabezpečuje vysporiadanie vzťahov z trvalého užívania nehnuteľného majetku 
3. zabezpečuje úhradu dlhov poručiteľa, ktoré boli uznané v dedičskom konaní,
4. upovedomuje príslušných dočasných správcov na ujatie sa dočasnej správy majetku, ak sa tento nachádza v inom územnom obvode
5. vykonáva právne úkony pri správe majetku štátu v mene štátu a zastupuje štát pred súdmi a inými orgánmi vo veciach,
    ktoré  sa týkajú majetku štátu 
6. posudzuje splnenie podmienok pre prechod vlastníctva majetku štátu do vlastníctva obce a VÚC
7. podáva daňové priznania k dani z nehnuteľnosti spravovaného majetku štátu podľa zákona 582/2004 Z.z. 
 

Na úseku individuálnej bytovej výstavby:
1. kontroluje plnenie podmienok „Zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku na individuálnu bytovú výstavbu občanovi - stavebníkovi a 
    obmedzení prevodu nehnuteľnosti“ (ďalej len „Zmluva“),
2. po splnení podmienok Zmluvy zabezpečuje výmaz ťarchy z listu vlastníctva,
3. v prípade nesplnenia podmienok Zmluvy – zabezpečuje vrátenie štátneho príspevku (ŠP) späť do štátneho rozpočtu,
    pri vymáhaní ŠP okresný úrad prihliada na sociálno-ekonomickú situáciu dlžníka, poskytuje dlžníkom možnosť splácať dlh v splátkach

Na úseku povinného zmluvného poistenia:
1. na základe zoznamu neplatičov od Slovenskej kancelárie poisťovateľov žiada od neplatičov preukázanie uzatvorenia a
    plnenia zmluvy o povinnom zmluvnom poistení,
2. v prípade, že majiteľ motorového vozidla nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie, rozhodne o uložení pokuty, 
    pri ukladaní pokuty prihliada:
   - na dĺžku protiprávneho konania,
   - na skutočnosť či išlo o úmyselné alebo neúmyselné konanie.