Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. december 2017, Pondelok
 

Informácie odboru opravných prostriedkov

- Zoznam zamestnancov odboru

Odbor opravných prostriedkov Okresného úradu Banská Bystrica:

  • Riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode
  • Vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad,
    ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon neustanovuje inak;  ak v prvom stupni rozhoduje
    len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Informácie za jednotlivé oblasti   Odboru opravných prostriedkov  nájdete v jednotlivých záložkách vyššie v rámiku.