Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Informácie odboru výstavby a bytovej politiky - oddelenia štátnej stavebnej správy

Štátna stavebná správa  |  Územné plánovanie  |  Bytová politika

Všetky usmernenia nájdete v spodnej časti stránky v Dokumentoch na stiahnutie

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Zoznam úradovní Prešovského kraja (152,5 kB) pdf
Stanovisko MVRR SR k postupu v konaní o umiestnení líniovej stavby (107,0 kB) pdf
Stanovisko MVRR SR k povoľovaniu a kolaudácii elektroenergetických stavieb (54,8 kB) pdf
Stanovisko MVRR SR ku kompetenciám Útvaru hlavného kontrolóra vo vzťahu ku kontrole vybavovania podaní na stavebnom úrade (54,0 kB) pdf
Usmernenie MV SR – zasielanie rozhodnutí o uložení pokuty (19,7 kB) pdf
Usmernenie MV SR o preukazovaní vlastníctva alebo iného práva k pozemkom (49,5 kB) pdf
Usmernenie – stanovisko Úradu geodézie a kartografie SR predkladaniu LV k ohláseniu drobnej stavby (116,9 kB) pdf
Usmernenie MV SR – informácia o zmene čísla účtu na príjem trov konanie v priestupkových konaniach (36,1 kB) pdf
Usmernenie MV SR – Stanovisko pre aplikáciu stavebného poriadku v konaniach podľa stavebného zákona vo väzbe na § 7, odst. 3 autorského zákona (603,9 kB) pdf
Informácia o činnosti Technickej inšpekcie a.s. – Posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb (68,5 kB) pdf
Usmernenie MVRR SR – stanovisko stavebného úradu v konaní podľa zákona o IPKZ (68,5 kB) pdf
Usmernenie MVRR SR – informácia k novele zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (569,1 kB) pdf
Usmernenie MVRR SR – k problematike stavebných úprav v zmysle § 139b, ods. 5 písmeno c) zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (831,6 kB) pdf
Usmernenie MVRR SR – k § 10, písmeno e), f) zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (64,8 kB) pdf
Usmernenie MVRR SR – stanovisko k povoľovaniu fotovoltaických elektrární (69,0 kB) pdf
Usmernenie MVRR SR – doplňujúca informácia k usmerneniu MVRR SR vo veci novely zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (32,6 kB) pdf
Usmernenie – informácia vo veci zmeny čísla účtu na príjem trov konania v priestupkových konaniach (583,8 kB) pdf
Stanovisko MDVRR SR k montáži satelitných jednotiek, klimatizačných jednotiek, sušičov bielizne a svetelných zariadení (660,3 kB) pdf
Usmernenie MDVRR SR vo veci zabezpečenia ochrany živočíchov pri zatepľovaní a iných stavebných úpravách budov (745,5 kB) pdf
Stanovisko MDVRR SR – uplatnenie trestnej zodpovednosti voči právnickej osobe vo vzťahu k trestnému činu neoprávneného uskutočnenia stavieb (69,0 kB) pdf
Metodické usmernenie MDVRR SR – k povoľovaniu terénnych úprav (99,9 kB) pdf
Usmernenie MDVRR SR – k poskytnutiu súčinnosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pri výkone kontroly (81,3 kB) pdf
Stanovisko MDVRR SR pre SPP-súhlas na skúšobnú prevádzku (81,7 kB) pdf
Usmernenie pre spoluprácu s SPP a.s. pri povoľovaní stavieb - Vzor súhlasu na začatie skúšobnej prevádzky (15,5 kB) rtf
Usmernenie – oznámenie o vybavení upozornenia prokurátora (210,4 kB) pdf
Usmernenie MDVRR SR – k problematike povoľovania fotovoltaických elektrární a fotovoltaických zariadení na strešné konštrukcie alebo obvodové plášte budov (238,4 kB) pdf
Usmernenie MDVRR SR – oznámenie o čísle účtu na príjem trov konania v priestupkových konaniach (1,5 MB) pdf