Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. január 2020, sobota
 

Oznamy - úradná tabuľa

Dôležité oznamy

Oznamujeme verejnosti, že v pondelok dňa 27. januára 2020 bude od 10.00h do 15,00h bude odbor starostlivosti o životné prostredie a tiež pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Prievidza, z technických príčin zatvorený. Klienti môžu žiadosti a iné písomnosti podať v podateľni  Okresného úradu Prievidza v sídle na ulici Medzibriežková 2, Prievidza. 

Ďakujeme za pochopenie.

Odbor všeobecnej vnútornej správy 

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020

Elektronická adresa na doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okresnej volebnej komisie je prednosta.pd@minv.sk

Pozemkový a lesný odbor

Zmena sídla Pozemkového a lesného odboru

Pozemkový a lesný odbor je od 21. marca 2019 presťahovaný na Ul. G. Švéniho 3H, Prievidza (2. poschodie nad Odborom starostlivosti o životné prostredie)

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Okres Prievidza

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=prievidza

Okres Partizánske

http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=partizanske

 

V súlade s uplatňovaním zákona č. 177/2018 Z.z., o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaní informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov -

k žiadostiam podaným na tunajšom úrade od 01. 09. 2018 nie je potrebné dokladovať výpisy z listov vlastníctva a výpisy z katastra nehnuteľností.

Verejné vyhlášky

11.12.2019 Verejná vyhláška – Rozhodnutie  – "Kanalizácia a ČOV" v k. ú. Lehota pod Vtáčnikom (PDF, 156 kB)

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Okresný úrad Prievidza oznamuje verejnosti, že od 1. júna 2017 rozširuje svoje pracovisko v meste Partizánske o činnosť na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Miesto výkonu činnosti je v sídle Okresného riaditeľstva policajného zboru v Partizánskom na Februárovej ulici 651/7. Kontakt: 0961253590

 

 Zmena čísiel účtov na výber správnych poplatkov (PDF, 2 MB) – od 1. 1. 2015

 -  Organizačná štruktúra (PDF, 337 kB)

Postup samosprávy pri povinnom zverejňovaní zmlúv

Uvedené dokumenty sú v záujme čo najširšej informovanosti povinných osôb, najmä miest a obcí a vyšších územných celkov pri aplikácii ustanovení   zákona   č. 546/2010 Z. z., zverejnené na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti  Slovenskej republiky:

  

                                                      http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx?pg=r2&htm=r2/zmlov.htm   

 

                     - Zhrnutie základných informácií k zákonu č. 546/2010 Z. z. (DOC, 49 kB)

                    - Vzor tlačiva pre zverejňovanie zmlúv samosprávy  (XLS, 57 kB)

                    - Vzor tlačiva pre zverejňovanie dodatku k zmluve samosprávy (XLS, 50 kB)

                   - Oznam - Voľby  do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 (PDF, 201 kB)

 

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Civilná ochrana a krízové riadenie (PDF, 565 kB)

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (PDF, 90 kB)