Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. november 2017, Streda
 

Informácie pre podnikateľské subjekty

Podklad pre konzultácie podľa bodu 5.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, rezortné číslo:  PPZ-HCP-OCP1-2016/010013-002

Podklad pre konzultácie

Názov pripravovaného materiálu legislatívneho návrhu: 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Ciele právnej úpravy:

Prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair  (ďalej len „smernica“) sa začali legislatívne práce
na pripravovanej novele zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“).

  Hlavným dôvodom pripravovanej novely zákona o pobyte cudzincov je adaptácia vnútroštátnej legislatívy na podmienky a záväzné požiadavky Európskej únie v oblasti prisťahovalectva vysokokvalifikovaných osôb najmä študentov a výskumných pracovníkov, ktorí zohrávajú významnú úlohu pri vytváraní kľúčového aktíva Únie, ľudského kapitálu a 
pri zabezpečení inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Ďalším cieľom je odstrániť nedostatky najmä v súvislosti s podmienkami prijímania, právami, procesnými zárukami, prístupom študentov na trh práce počas ich štúdia a ustanoveniami týkajúcimi sa mobility študentov, výskumníkov a ich rodinných príslušníkov v rámci Európskej únie.  

Transpozíciou smernice do vnútroštátnej legislatívy by sa mala Slovenská republika zatraktívniť ako miesto pre výskum a inovácie, a mal by sa dosiahnuť pokrok v rámci súťaže o talenty, čo by malo viesť k posilneniu celkovej konkurencieschopnosti, rastu Slovenskej republiky, ako aj k vytváraniu pracovných miest, ktoré vo väčšej miere prispievajú k tvorbe HDP.         

Navrhované systémové zmeny možno stručne zhrnúť do nasledovných bodov:

  1. uľahčiť, zjednodušiť vstup a sprístupniť pobyt  štátnym príslušníkom tretích krajín na území Slovenskej republiky s ideou posilnenia  kontaktov medzi ľuďmi a mobility vo vzťahu k uľahčeniu a organizovaniu legálnej migrácie,    
  2. podporiť ciele Európskej dobrovoľníckej služby v rámci rozvíjania solidarity, vzájomného porozumenia a tolerancie medzi mladými ľuďmi a spoločnosťami, v ktorých žijú a zároveň prispieť k posilňovaniu sociálnej súdržnosti a podporiť aktívne občianstvo mladých,
  3. poskytnúť príležitosť v rámci činnosti aupair štátnym príslušníkom tretích krajín zlepšiť si jazykové schopnosti a rozvíjať znalosti a kultúrne väzby so Slovenskou republikou a tým prispievať k podpore medziľudských kontaktov,
  4. v rámci obdobia pobytu umožniť štátnym príslušníkom tretích krajín získať zdroje pochádzajúce z grantu alebo štipendia, platnej pracovnej zmluvy, záväznej pracovnej ponuky alebo finančného záväzku zo strany organizácie zameranej na výmenné programy žiakov, subjektu venujúceho sa hosťovaniu stážistov, organizácie zaoberajúcej sa programom dobrovoľníckej služby, hostiteľskej rodiny alebo organizácie sprostredkujúcej aupairov,
  5. stanoviť schvaľovací proces pre štátne a súkromné organizácie, ktoré budú mať záujem využívať cieľovú skupinu osôb tejto smernice so zámerom zjednodušiť a urýchliť vstup štátnych príslušníkov tretích krajín prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky,
  6. uľahčiť mobilitu pracovníkom, študentom a výskumným pracovníkom Európskej únie znížením administratívnej záťaže spojenej s mobilitou vo viacerých členských štátov.   

Konzultácie s dotknutými subjektmi

Konzultácie budú prebiehať v termíne od 07.10.2016 do 04.11.2016. Pripomienky zaslať
na adresu: branislav.cervenka@minv.sk; renata.cerna@minv.sk; martin.holeksa@minv.sk.