Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. júl 2020, nedeľa
 

Informácie pre verejnosť

KEP  |  Informácie pre verejnosť  |  Náplň činnosti odboru  |  Zamestnanci

Odbor živnostenského podnikania vykonáva činnosti podľa zákona

č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov na úseku:

a/ živnostenskej registrácie

b/ vedenia živnostenského registra

Ďalej plní úlohy jednotného kontaktného miesta (JKM) pre podnikateľov.

  

Informácia pre podnikateľov

Od marca 2013 dostala Slovenská živnostenská komora oprávnenie na vykonávanie skúšok na overenie odbornej spôsobilosti (inštalatér, murár, tesár, strechár, stolár, pekár, cukrár, kuchár, čašník – servírka, kaderník, kozmetik, manikér, pedikér). Krajská zložka Slovenskej živnostenskej komory Trnava bude zabezpečovať vykonávanie skúšok na overenie odbornej spôsobilosti v Trnavskom kraji. 
Informácie pre podnikateľov poskytne SŽK na tel.č. 0905262016, 0903252016 alebo e-mailom szktrnava@centrum.sk, roboschmidt@orangemail.sk.

 

O Z N A M Y

 

Register účtovných závierok

 •  S účinnosťou od 1. januára 2015 okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu vydáva kópiu dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok v postavení osvedčujúcej osoby:
  • o vydanie kópie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok môže požiadať oprávnená osoba, ktorá preukáže relevantný doklad (OP, výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra, výpis z iného príslušného registra) na to, aby jej bol vydaný príslušný dokument, len osobne, za obdobie r. 2013 a novšie;
  • za predošlé obdobie r. 2012 a staršie dokumenty vydáva miestne príslušný daňový úrad;

  • na základe žiadosti vydá okresný úrad žiadateľovi, po zaplatený správneho poplatku (0,33 eur za každú stranu, minimálne vo výške 1,50 eur), kópiu dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument alebo časti dokumentu nie je v registri uložený, do piatich pracovných dní odo dňa zaplatenia správneho poplatku;

 • pre vydávanie kópií dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok nie je určená miestna príslušnosť okresných (živnostenských) úradov v postavení jednotných kontaktných miest.

Vydávanie výstupu z informačného systému OR SR

 • S účinnosťou od 01.09.2014 okresné úrady (odbor živnostenského podnikania) vydávajú výstup z informačného systému verejnej správy – obchodný register (ďalej len „VOR“) v postavení osvedčujúcej osoby.  VOR je na základe § 55 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rovnocenný,  vrátane všetkých právnych účinkov s výpisom z obchodného registra Slovenskej republiky vydávaného podľa § 12 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je opatrený osvedčovacou doložkou okresného úradu, ktorá potvrdzuje doslovnú zhodu s údajmi uvedenými v elektronickom odpise povinnej osoby.

 • Poskytovanie výpisov z OR v podobe výstupu z informačného systému verejnej správy podľa § 7 ods. 3 zákona o ISVS  na  okresných  úradoch  sa  vykonáva  na  základe Dohody o spolupráci medzi MV SR a MS SR o poskytovaní výpisov z OR v podobe výstupu z ISVS prostredníctvom OÚ.

 • Vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 2 písm. m) je v hodnote 4,00 eur.

 

Prvozápis právnickej osoby do Obchodného registra SR (ďalej OR SR)


V rámci služieb Jednotného kontaktného miesta (ďalej JKM) Okresného úradu Galanta a zníženia administratívnej zaťaženosti podnikateľských subjektov a splnomocnených osôb na vybavovanie vo veci získania živnostenského oprávnenia a podania návrhu na zápis do OR SR Vám dávame do pozornosti službu JKM – podať návrh na prvozápis právnickej osoby do OR SR. Listiny, ktoré je potrebné priložiť k prvozápisu právnickej osoby do OR SR (vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č.563/2004 Z. z., vyhlášky č. 150/2007 Z. z., vyhlášky č. 656/2007, vyhlášky č. 231/2010 Z. z. a vyhlášky č. 98/2012 Z. z.)  klikni tu

Elektronické služby Jednotného kontaktného miesta

V rámci rozširovania služieb Jednotného kontaktného miesta (ďalej JKM) Okresného úradu Galanta si Vám dovoľujeme dať do pozornosti nové elektronické služby, ktoré JKM poskytuje prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR (ÚPVS) – klikni tu na vybavenie agendy živnostenského podnikania. Prostredníctvom novej služby je možné vybaviť elektronicky podanie a to vyplnenie elektronického formulára, priloženie požadovaných elektronických príloh k podaniu, podpísanie (ak je vyžadované), odoslanie podania, sledovanie stavu žiadosti, prijatie výstupného dokumentu. Podmienkou na využitie tejto služby je registrácia na ÚPVS a platný zaručený elektronický podpis (ZEP).


Ukončenie podnikania v osobnej cestnej doprave do 9 miest

Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave od 1. marca 2012 prevádzkovanie osobnej dopravy vykonávanej cestnými osobnými vozidlami s celkovou obsaditeľnosťou nepresahujúcou deväť osôb vrátane vodiča je vykonávaním  taxislužby - podnikanie podľa zákona o cestnej doprave.

Ukončenie podnikania v cestnej motorovej doprave vykonávanej osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie vykonáva od 01.08.2012 príslušný živnostenský úrad.

Prevádzkareň

- Ustanovenia o prevádzkarni upravuje § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  Zriadenie alebo zrušenie prevádzkarne je potrebné oznámiť príslušnému živnostenskému úradu klikni tu (PDF, 144 kB)
- Ustanovenie § 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby sú povinné predkladať opatrenia a návrhy (žiadosti) uvedené v § 13 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností. Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky. Žiadosť sa podáva na príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (hygiena) podľa miestnej príslušnosti, kde sa prevádzkareň nachádza klikni tu

 

Živnostenské podnikanie

Živnostenský zákon - klikni tu (PDF, 144 kB)

Zoznam odporúčaných voľných živností a ich obsahové vymedzenia – klikni tu

Zoznam viazaných živností a preukaz odbornej spôsobilosti - klikni tu

Obsahové náplne remeselných živností - klikni tu

Oznámenie zmien podľa živnostenského zákona - klikni tu

Správne poplatky - klikni tu (PDF, 202 kB)

Zákonné lehoty - klikni tu

Informačný portál elektronického jednotného kontaktného miesta - klikni tu

Cezhraničné poskytovanie služieb v SR - klikni tu

 

Tlačivá pre živnostenské podnikanie

- ohlásenie živnosti pre fyzické osoby (FO) - klikni tu

- ohlásenie živnosti pre právnické osoby (PO) - klikni tu

- iné vzory tlačív (FO, PO) - klikni tu

 

Príbuzné stránky

Živnostenský register  - ZR SR - klikni tu

Obchodný  register - OR SR - klikni tu

Ministerstvo vnútra SR - klikni tu