Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Informácie pre záujemcov o voľné miesta

Ako sa prihlásiť na výberové konanie a výber

  • Zvážiť svoje predpoklady a vybrať v oznámení o vyhlásení výberových konaní a výberu adekvátnu pozíciu, na ktorú spĺňate predpoklady a o ktorú máte záujem.
  • Zaslať v stanovenom termíne žiadosť spolu s platnými požadovanými dokladmi na uvedenú adresu, s uvedením čísla výberového konania a výberu na obálke a v žiadosti.
  • Na každé výberové konanie a výber je uchádzač povinný prihlásiť sa osobitne a predložiť všetky požadované doklady, do termínu uvedenom v inzeráte (rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke).

Zoznam požadovaných dokladov

(DOC, 30 kB)

Informácie pre uchádzačov prihlásených do výberového konania a výberu

Ak spĺňate požadované kritériá na danú pozíciu a podali ste žiadosť s dokladmi v stanovenom termíne, dostanete pozvánku na výberové konanie alebo výber:

  • Pozvánka obsahuje stručnú informáciu o mieste, čase a spôsobe uskutočnenia výberového konania a výberu.
  • Tesne pred výberovým konaním a výberom budete oboznámení s podrobnosťami výberového konania a výberu  v zmysle nariadenia o postupe služobného úradu Ministerstva vnútra SR pri výberovom konaní a výbere na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta Ministerstva vnútra SR a s minimálnymi hranicami úspešnosti.
  • Pokiaľ sa hlásite do štátnej služby, v rámci overovania odborných poznatkov uchádzača sa overujú jeho základné vedomosti o ústavnom zriadení, o organizácii štátnej správy, o štátnej službe (ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009  Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov), odborné vedomosti z príslušného odboru štátnej služby (zákony a ostatné právne normy a usmernenia platné v danej oblasti; medzinárodné dohody uzatvorené vládou SR v danej oblasti; príp. ďalšie vedomosti o organizáciách pôsobiacich v danej oblasti; a pod.).
  • Okrem toho sa tiež overujú schopnosti a osobnostné predpoklady uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné, vzhľadom na povahu činností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať v danom odbore štátnej služby, t.j. napr. odolnosť voči záťaži, schopnosť riešenia konfliktov, riadiace schopnosti, rozhodovacie schopnosti, schopnosť komunikácie, schopnosť sebareflexie (sebahodnotenia) a spôsob hodnotenia iných ľudí, iniciatívnosť, asertívnosť a kreatívne myslenie (vynaliezavosť a tvorivosť), postoj k učeniu a novým výzvam atď.
  • V prípade, že predpokladom na vykonávanie štátnej služby je ovládanie cudzieho jazyka, overí sa aj úroveň jeho ovládania v zmysle Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
  • Po skončení výberového konania a výberu dostanete písomné vyrozumenie o výsledku výberového konania a výbere.