Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2018, Streda
 

Informácie z konferencie o najlepšej praxi a Európskej ceny za prevenciu kriminality ECPA 2013

Európska sieť pre predchádzanie trestnej činnosti už každoročne v druhom kvartáli bežného roka organizuje Konferenciu o najlepšej praxi spojenú so súťažou ECPA – European Crime prevention Award. Témy a priority navrhuje predsednícka krajín. Litovské predsedníctvo v Rade EÚ v roku 2013 stanovilo ako ústrednú tému „Prevencia domáceho násilia“.

Konferenciu o najlepšej praxi spojenú s vyhlasovaním výsledkov súťaže ECPA 2013, ktorá sa konala v dňoch 11.-12. decembra 2013 vo Vilniuse, oficiálne otvorila p. Dalia Kedavičienė, národná zástupkyňa Litvy pre EUCPN.           

Prvým prezentujúcim bol p. Sami Nevala z FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) so správou  „FRA prehľad o rodovo podmienenom násilí proti ženám v EÚ 28“, ktorom označil násilie páchané na ženách ako aspekt diskriminácie a porušovania ľudských práv. Nedostatok porovnateľných a spoľahlivých údajov bráni hľadaniu riešenia odstránenia násilia páchaného na ženách. Rada EÚ vo svojich záveroch upozornila na tento problém už v marci 2010. Pre riešenie tohto problému požiadal Európsky parlament uznesením z novembra 2009 o Štokholmskom programe FRA zhromažďovať porovnateľné údaje o násilí páchanom na ženách. FRA robilo prieskum formou rozhovorov (face-to-face). Do prieskumu bolo zapojených 42 000 žien z 28 členských štátov EÚ vo veku od 18 do 74 rokov. Rozhovory sa týkali žien „s každodennými“ skúsenosťami s násilím – vrátane fyzického, sexuálneho a psychického násilia, obťažovania a prenasledovania súčasnými a bývalými partnermi. Prieskum tiež prizeral na skúsenosti s násilím v detstve s cieľom vytvoriť ucelený obraz ženských skúsenosti s násilím počas svojho života.

Výsledky: ženy, ktoré sa stali obeťami násilia, kontaktovali rôzne typy služieb – 22 % žien kontaktovalo doktora, 15 % žien kontaktovalo políciu, ďalších 15 % žien kontaktovalo právnika, 12 % nemocnice a zdravotnícke zariadenia, 7 % sociálne služby, 6 % zariadenia núdzového bývania pre ženy, 5 % iné organizácie. Až 87 % opýtaných žien mali zranenia spôsobené násilím. Výsledky prieskumu by mali poskytovať potrebné dôkazy pre tvorcov politík, odborníkov či mimovládne organizácie na úrovni EÚ pre rozvoj politík a ďalších opatrení na boj proti násiliu páchaného na ženách. Plánovaným výstupom prieskumu by mal byť aj prístup k výsledkom pomocou dát vizualizačného nástroja webovej stránky FRA (interaktívne mapy, grafy, a pod.) Kontakt: http://www.fra.europa.eu/

Ďalším prezentujúcim boli p. Megin Reijnders a Maurizio Mosca z EIGE (European Institute for Gender Equality) s prezentáciou “Skúsenosti EIGE a dobrá prax v prístupe k prevencii násilia na ženách“. EIGE je agentúra EÚ, ktorá podporuje EÚ a jej členské štáty v ich úsilí presadzovania rodovej rovnosti, k boju proti diskriminácii na základe pohlavia a k zvyšovaniu povedomia o otázkach rodovej rovnosti. Poskytuje prístup k existujúcim údajom štatistík, k výskumom, metódam, nástrojom a osvedčeným postupom v oblasti boja proti násiliu na základe pohlavia. Výskum EIGE ukazuje, že jednou z najbrutálnejších foriem násilia založeného na pohlaví je sexuálne násilie, aj napriek tomu, že veľká väčšina sexuálnych trestných činov nie je zverejnená. Ženy, ktoré zažili sexuálne násilie stále čelia sekundárnej viktimizácii v rámci svojich kontaktov s políciu, prokurátormi, justíciou, zdravotníckymi zariadeniami. EIGE výskum poukazuje aj na rozdiely medzi členskými štátmi pokiaľ ide o zber údajov, právne riešenie, a pod. Najčastejšie však oficiálne zdroje neposkytujú informácie o vzťahu medzi páchateľom a obeťou sexuálneho násilia. Prioritou EÚ je prijať účinné opatrenia na zastavenie sexuálneho násilia. Kontakt: http://www.eige.europa.eu/, http://eige.europa.eu/content/domestic-violence

V rámci I. plenárneho zasadnutia odznela prezentácia p. Anne Groenen a Thomas More Kempen „Taktiky a nevyhnutné kroky primárnej reakcie“. Výskumná linka APART sa špecializuje na výskum v oblasti agresie, sociálne služby a školenia pre odborníkov v oblasti sociálneho zabezpečenia, polície a súdnictva. Hlavnými činnosťami sú štúdie: fenomenológia a vývoj reakcií na rôzne formy násilia. Cieľom výskumu je vyvinúť elektronický nástroj s kontaktom na políciu pri rizikách partnerského násilia. Kontakt: http://www.apart.nu/

Zástupca Slovinska prezentoval projekt s názvom „Školenie školiteľov“. Tento projekt umožňuje policajtom prijímajúcim tiesňové volania, policajtom, ktorí dorazia prví na miesto činu a policajtom, ktorí vyšetrujú domáce násilie, porozumieť rozsiahlosti a zložitosti domáceho násilia. Lektormi sú skúsení kolegovia, policajti, kriminálni dôstojníci. Výučba zahŕňa dynamiku násilia, okruh obetí násilia, stratégie prežitia a všetky faktory, ktoré môžu minimalizovať príčiny násilia páchateľa. Projekt začal v roku 2011 a stále trvá. Pre kvalifikovaných trénerov bude projekt pokračovať formou pravidelných školení, pracovných stretnutí zameraných na hĺbkové štúdium jednotlivých prípadov a získavaní ďalších odborných znalostí a komunikačných zručností.

Nasledovala prezentácia projektu z Dánska – „Konverzácia namiesto domáceho násilia“. Ide o pilotný projekt polície v grónskom meste Sisimiut, ktorý začal v roku 2010. Jeho cieľom je znížiť počet opakovaní výskytu domáceho násilia a pomáhať rodinám zlepšiť ich sociálnu situáciu, aby sa znížilo riziko domáceho násilia, samovrážd a zneužívania detí. Polícia navštívi rodinu deň po incidente, kde sa najprv pokúsi zistiť a pochopiť čo sa stalo, čo bolo podstatou problému. Potom sa pokúsi prejsť od súčasnej situácie, kto a aký druh pomoci potrebuje, a nakoniec je kladený dôraz na prevenciu – zabrániť podobnému incidentu. Výsledkom projektu bol 25 % pokles prípadov domáceho násilia. Cieľom projektu v roku 2013 bolo znížiť domáce násilie o ďalších 10 % a celkovo zvýšiť povedomie a pozornosť o domácom násilí a jeho dôsledky.

Projekt Maďarska – „Nie súkromná záležitosť“. Jadrom projektu je riadne poskytovanie informácií rôznym skupinám občanov (potenciálnym obetiam, profesionálom, širokej verejnosti) prostredníctvom osobného kontaktu (hliadok, vzdelávacích programov, a pod.), elektronicky alebo prostredníctvom masmediálnej komunikácie. Projekt pozostáva zo 4 modulov – 1. Policajné služby vedené cielene na potenciálne obete cez hliadkovanie u obyvateľov žijúcich samostatne v oblastiach s nízkou hustotou obývania, 2. „Hosťujúca sieť“ pre oblasť blokov domov, 3. Vzdelávacie programy, 4. Inovatívna komunikácia prostredníctvom internetových stránok, elektronického spravodajcu a pod. Výsledkom projektu bolo školenie na 2 940 univerzitách, 2 500 spolupracovníkov, vydanie 40 000 preventívnych brožúr, komunikácia na 63 blogoch, 60 e-mailov adresovaných polícií, 48 článkov, TV magazín, a pod.

Projekt Španielska – „Rodinná asistencia ako expertný tím na poskytovanie pomoci obetiam domáceho násilia“. Ide o komplexnú policajnú službu, ktorá funguje 24 hodín denne. Jednotky vykonávajú prevádzkové činnosti týkajúce sa vyšetrovania trestných činov a stíhania páchateľov v prostredí rodiny, na druhej strane vykonávajú v koordinácií s ďalšími inštitúciami sprievodcovské činnosti, aby komplexne reagovali na problémy a poskytovanie rád, sledovanie a ochranu týchto obetí. Osobitná pozornosť je venovaná najzraniteľnejším skupinám – ženám, maloletým osobám, postihnutým a starším osobám.

I. plenárne zasadnutie uzavrel p. Mark Burton Page z EFUS (European Forum for Urban Security) s prezentáciou na tému „Odporúčania a skúsenosti týkajúce sa rodového prístupu a prevencie násilia páchaného na ženách.“ Cieľom je – obhajovať vyvážený a integrovaný prístup k bezpečnosti, prezentácii na miestnej úrovni. Hlavnými aktivitami sú – výmena osvedčených postupov a programov spolupráce, školenia, budovanie kapacít a odborných znalostí, európske a medzinárodné výsledky. Súčasťou prezentácie bolo aj predstavenie politickej platformy EFUS a odporúčaní Manifesto 2012.

II. plenárne zasadnutie začalo prezentáciou p. João Lazaro z APAV. APAV je súkromná charitatívna organizácia (The Portuguese Association for Victim Support), ktorej cieľom je informovať, chrániť a podporovať občanov, ktorí sa stali obeťou trestných činov. APAV pozostáva z 15 miestnych úradov (kancelárií), kde sa snaží rozvíjať úzke vzťahy v rámci komunity a pomáha obetiam trestných činov v komunite. Zároveň sa zameriava na prevenciu, súdnictvo a politický rozvoj. Spolupracuje s viac ako 200 dobrovoľníkmi.

Nasledovala prezentácia Francúzska – „Program obce Valenciennes pre prevenciu a boj proti domácemu násiliu“. Obec sa vo svojom programe zameriava na primárnu prevenciu (osvetové akcie v škole, osvetové akcie pre širokú verejnosť), sekundárnu prevenciu (včasnú liečbu domácich ťažkostí, detekciu zneužitia okolností, podporou pre deti vystavené domácemu násiliu) a terciárnu prevenciu (ochranu obetí, multidisciplinárnu podporu pre obete domáceho násilia). Výsledkom programu je viac ako 1 000 žiakov informovaných o sexuálnom alebo o domácom násilí, viac ako 300 odborníkov vyškolených na detekcie, o 1 273 obetí bolo postarané (z toho 743 žien, 15 mužov a 516 detí), bolo odhalených 125 trestných činov, 147 krátkych sociálnych priestupkov, 7 násilných manželov a uskutočnilo sa viac ako 60 stretnutí skupinovej terapie.

Zástupkyňa Slovenskej republiky prezentovala víťazný projekt z národného kola „Pandorina skrinka“ Záujmového združenia žien MYMAMY z Prešova.

Popoludňajšie zasadnutie pokračovalo prezentáciou projektu Českej republiky s názvom „Prevencia domáceho násilia v meste Brno“. Projekt si kladie za cieľ riešiť krátkodobú okamžitú pomoc obetiam domáceho násilia, strednodobú zmenu praxe a zlepšenie dlhodobej prevencie a povedomia širokej verejnosti. Predstavuje kompletný systém preventívnych informácií a návodu ako sledovať a rozlišovať prvé príznaky domáceho násilia a ako sa s nimi vyrovnať vo všetkých vekových kategóriách (deti, mládež, rodičia, starí rodičia) s cieľom poskytnúť ďalšie informácie pre tých, ktorí sa už stali obeťou. V súčasnosti projekt stále pokračuje, rozšírila sa mediálna kampaň, sú pripravené audio a video spoty a rastie počet zapojených mediálnych partnerov, sú namontované špeciálne LCD monitory v zdravotníckych a vzdelávacích zariadeniach a veľké LCD obrazovky na verejných priestranstvách.

Projekt Bulharska „Stop domácemu násiliu“. Na projekte spolupracuje regionálne riaditeľstvo PZ mesta Targovište, združenie NAIA a dobrovoľníci – študenti zo strednej školy. Cieľom projektu je vykonávať účinnú prevenciu domáceho násilia prostredníctvom zvyšovania povedomia občanov o probléme domáceho násilia a príležitosti pre pomoc a ochranu obetí. Ďalšími cieľmi sú: uľahčenie prístupu odborníkov (psychológov, sociálnych pracovníkov, učiteľov, lekárov) k odborným informáciám, vrátane všetkých aspektov domáceho násilia, zvýšenie zapojenia občanov do prevencie domáceho násilia a podpora ďalších obetí domáceho násilia, vrátene hľadania pomoci.

Záverečným projektom II. plenárneho zasadnutia bol projekt Lotyšska „Integrované služby pre rodiny s deťmi, v ktorých zažili násilie“. Ide o krízové centrum, ktorého cieľovou skupinou sú ženy a ich deti vo veku do 18 rokov.

Predposlednou prezentáciou tohto dňa bola prezentácia krízového centra mesta Vilnius - „Sprostredkovateľské služby pre rodiny s deťmi, ktoré zažívajú domáce násilie“.

Belinda Wijckmans, zo sekretariátu EUCPN, ukončila prvý deň konferencie prezentáciou publikácie „Vyhodnotenie iniciatívy prevencie kriminality“, ktorej cieľom je poskytnúť čitateľovi väčší pohľad do hodnotenia iniciatív prevencie kriminality a zabezpečiť „minimálny štandard“ vedomostí a zručností pre tých, ktorí sú (alebo budú) zapojení do hodnotiaceho programu drobných komunitných iniciatív prevencie kriminality.


Druhý deň konferencie začal prezentáciou víťazného projektu. Projekt „Centrum pre násilie vo vzťahoch“ začal s cieľom poskytovať podporu obetiam domáceho násilia v kritickom období nasledujúcom po zaregistrovaní trestného oznámenia na polícií a dodávaní sily potrebnej k účasti pri policajnom vyšetrovaní, s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi políciou, prokuratúrou a sociálnymi službami v prípadoch domáceho násilia a zabezpečiť, aby viac nahlásených prípadov domáceho násilia vyústilo do trestného stíhania. Práca centra bola opakovane hodnotená externými hodnotiteľmi a z výsledkov vyplýva, že práca centra viedla k nárastu počtu hlásených prípadov domáceho násilia, ktoré viedli k trestnému stíhaniu. 42 % prípadov domáceho násilia, v ktorých svoj podiel práce malo aj Centrum pre násilie vo vzťahoch, viedlo k trestnému stíhaniu. Hodnotenia tiež ukazujú, že veľká časť obetí domáceho násilia vníma podporu centra veľmi pozitívne, a zároveň poukazujú na zlepšenie spolupráce medzi políciou, sociálnymi službami a prokuratúrou.

V rámci III. plenárneho zasadnutia prezentovali svoje projekty zástupcovia Poľska, Portugalska, Chorvátska, Estónska.

Zástupca Poľska prezentoval pilotný projekt na prevenciu násilia a zneužívania malých detí s názvom “Krajina svetlušiek“. Projekt zahŕňa prezentáciu príbehu, ktorým chce zvýšiť povedomie detí o násilných javoch v rodine. Príbeh umožňuje vysvetliť deťom svet jednoduchým spôsobom a bezpečne ich učiť prostredníctvom metafor. Bol realizovaný v 5 materských školách v 3 etapách – I. práca s deťmi, II. práca s rodičmi, III. práca s profesionálmi. Výsledkom projektu bolo menej prípadov fyzického a psychického týrania, schopnosť prispôsobiť sa zdravému životnému prostrediu a pod. Kontakt http://www.kraine-swietlikow.pl/, http://www.moc-wsparcia.pl/

Nasledoval projekt Portugalska s názvom „E-MARIA“, prostredníctvom ktorého Portugalsko plánuje zlepšiť zásah do domáceho násilia pomocou rozvoja inovačných prístupov a nástrojov na posudzovanie rizík, aby sa zvýšila predikcia opätovného napadnutia a na podporu bezpečnosti a ochrany obetí násilia. Hlavnými aktivitami projektu sú kompletná analýzy potrieb, zhromažďovanie informácií o existujúcich nástrojoch hodnotenia rizík, právnych aspektoch spojených s posúdením rizík, bezpečnostné plánovanie, právne dôsledky a dostupné vzdelávanie pre ženy, ktoré prežili domáce násilie. Výstupom projektu sú aj príručky – Správa o analýze potrieb, Európska príručka o hodnotení rizík, Výcvikový manuál pre profesionálov, Výcviková príručka pre pozostalých.

Zástupca Chorvátska predstavil ďalší výherný projekt s názvom „Žiť život bez násilia“, ktorý je zameraný na prevenciu všetkých foriem násilia (prevažne domáceho násilia) u detí a mladých ľudí vo veku od 13 a 14 rokov. Skladá sa z troch častí – 1. interaktívne workshopy, 2. konceptuálne umelecké programy, 3. interaktívne rozhovory (debaty) s mládežou. Na realizácií projektu sa podieľa aj polícia v spolupráci s medzinárodnými organizáciami, občianskymi združeniami, umelcami a miestnymi komunitami.

Projekt Estónska – „Zoznamka s násilím“ je realizovaný prostredníctvom prednášok, aby mladí ľudia pochopili závažnosť prípadov domáceho násilia, ako už prvý deň môžu odhaliť príznaky násilného vzťahu a aké je ťažké sa z nich neskôr dostať. Vnímanie násilia v blízkych vzťahoch a primeraná reakcia už v rannej fáze môže pomôcť zabrániť potenciálnym psychickým a fyzickým zraneniam a znížiť agresivitu v blízkych vzťahoch.

Na IV. plenárnom zasadnutí odzneli prednášky zástupcov Írska, Dánska, Fínska, Litvy, Anglicka, Švédska, Belgicka. 

Projekt Írska „The MEND – men ending domestic abuse“ – program poskytuje priestor pre mužov získať pomoc a zmeniť svoje zneužívajúce správanie. Medzi kľúčové priority programu patria: zvýšenie bezpečnosti žien a detí, zníženie násilia a ovládanie správania ľudí, ktorí dokončia program, partnerský prístup medzi poskytovateľmi ženských služieb a tých, ktorí pracujú s ľuďmi, lepšie údaje o výsledkoch a zodpovedajúca komunitná alternatíva väzenia. Kontakt http://www.mend.ie/

Ďalší projekt prezentoval zástupca Nemecka s názvom „Poradenstvo pre mužov“. Projekt kladie dôraz na zodpovednosť páchateľa za jeho správanie. Práca je založená predovšetkým na terapiách a poradenských službách prostredníctvom telefónu. Projekt pracuje tiež v angličtine a mnohých iných jazykoch (za pomoci tlmočníkov) – poskytuje tak pomoc aj migrantom, ktorí nehovoria po nemecky. Kontakt http://www.volksolidariet.de/

Finsko prezentovalo projekt s názvom „Jussi-work“. Ide o službu, ktorá udržuje a koordinuje azylové domovy pre matky s deťmi. Taktiež sa zameriava na mužov, ktorí chcú aby sa zabránilo a zastavilo násilné správanie v blízkych vzťahoch a zároveň potrebujú podporu pri riešení svojej krízy. Cieľom je podporiť muža nájsť metódy nenásilného riešenia problémov a pomôcť ľuďom žiť bezpečne so svojimi rodinami.

Predsedajúca krajina Litva predstavila projekt s názvom „Práca s násilnými mužmi v domácom prostredí“.

Projekt Anglicka „Tvorba bezpečnosti“ poskytuje pozitívny zásah do vysoko rizikových incidentov domáceho násilia. Ide o multiiniciatívnu agentúru, ktorá pracuje s mužskými a ženskými obeťami a ich rodinami a snaží sa zabezpečiť ich bezpečnosť. Cieľom je multiagentúrna intervencia tak, aby riziká boli sledované na dennej báze a ich možné zmeny mohli byť včas oznámené na príslušné orgány, ktoré by mohli zabrániť ďalším nehodám.

Zástupca Belgicka prezentoval projekt s názvom „CO3“. Ide o prácu troch subjektov – vláda, polícia a súdnictvo a sociálna pomoc, ktoré majú spoločný cieľ a to zastaviť násilie, zabrániť opakovanému násiliu a zvýšiť tak ochranné faktory v rodine. Spolupracujú na základe modelu reťazca, rôznymi pracovnými metódami, ktoré sú vzájomne zladené do spoločného akčného plánu, v ktorom je rodina (klient) v strede. Diskutované sú nielen fakty násilia, ale tiež základné problémy vo vnútri rodiny.

Nasledovala prezentácia p. Elise Petitpas „Prevencia a boj proti násiliu na ženách a mrzačeniu ženských pohlavných orgánov v Európe“. END FGM je európska kampaň vedená Amnesty International, ktorá spolupracuje s rôznymi organizáciami v členských štátoch EÚ. Cieľom kampane je, aby téma mrzačenia ženských pohlavných orgánov (FGM) bola vysoko na programe rokovania EÚ, ktorá by následne prijala definitívnu stratégiu ukončenia mrzačenia ženských pohlavných orgánov a poskytla ochranu ženám a dievčatám, ktoré utekajú zo svojich krajín zo strachu, že budú znetvorené. Kontakt http://www.endfgm.eu/

Predposlednou prezentáciou tohto dňa bola prezentácia kampane „16 dní proti násiliu páchanému na ženách v Litve“, ktorej výsledkom bolo 40 článkov v rôznych médiách, 3 televízne programy a viac ako 500 000 oslovených ľudí. Kontakt www.lygus.lt

Posledná prezentácia bola o „Druhoch rodinnej politiky smerujúcej k zmenšeniu domáceho násilia v Litve“. Litva vykazuje pomerne vysokú mieru výskytu domáceho násilia (takmer 40 % žien). Podľa údajov mimovládnych organizácií, každý rok zomrie v dôsledku domáceho násilia v Litve asi 20 žien. Možnými spôsobmi regulácie domáceho násilia by obyvatelia Litvy videli v zmene trestného zákona a trestného poriadku, sprísnenie zodpovednosti za školu a postupu pri vyšetrovaní domáceho násilia alebo prijatie osobitného zákona.


 Počas slávnostnej večere v prvý deň konferencie prebehlo odovzdávanie Európskej ceny za prevenciu kriminality (ECPA). Víťazným projektom sa stal projekt Švédska „Centrum pre násilie vo vzťahoch“ dostal cenu a šek na 10 000 Eur. Projekty Chorvátska a Belgicka získali ocenenie a šek vo výške 5 000 Eur za „najlepšiu včasnú prevenciu“ a „za najlepšiu spoluprácu“.

 Popis projektov nominovaných do súťaže je na stránke www.eucpn.org

 

 

Dôležité oznamy

Minister

Denisa Saková
DENISA SAKOVÁ je ministerkou vnútra od 26. apríla 2018.

» viac informácií 

Fotogalérie

 
© 2018 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET. Vyhlásenie o prístupnosti