Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. marec 2020, pondelok
 

Informácie pre verejnosť

Zamestnanci odboru  |  Náplň činnosti odboru  |  ZEP  |  Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

  1. 1.       Register účtovných závierok

S účinnosťou od 01.01.2015 okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu, vydáva kópiu dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok v postavení osvedčujúcej osoby.

O vydanie kópie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok môže požiadať oprávnená osoba, ktorá preukáže relevantný doklad, len osobne.

Kópie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok vydá okresný úrad, odbor živnostenského podnikania len za obdobie r. 2013 a novšie. Kópie dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok za obdobie r. 2012 a staršie vydáva miestne príslušný daňový úrad.

Na základe žiadosti vydá okresný úrad žiadateľovi do piatich pracovných dní odo dňa zaplatenia správneho poplatku (0,33 € za každú stranu, minimálne vo výške 1,50 €) kópiu dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument alebo časť dokumentu nie je v registri uložený.

Pre vydávanie kópií dokumentu alebo časti dokumentu z Registra účtovných závierok nie je určená miestna príslušnosť okresných (živnostenských) úradov v postavení jednotných kontaktných miest.

 

  1. 2.    Obchodný register

S účinnosťou od 01.09.2014 okresný úrad (odbor živnostenského podnikania) vydáva výstup z informačného systému verejnej správy – obchodný register (ďalej len „VOR“) v postavení osvedčujúcej osoby.  VOR je na základe § 55 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rovnocenný,  vrátane všetkých právnych účinkov, s výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky vydávaného podľa § 12 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. VOR je opatrený osvedčovacou doložkou okresného úradu, ktorá potvrdzuje doslovnú zhodu s údajmi uvedenými v elektronickom odpise povinnej osoby.

Poskytovanie výpisov z Obchodného registra v podobe výstupu z informačného systému verejnej správy podľa § 7 ods. 3 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vykonáva na základe Dohody o spolupráci medzi MV SR a MS SR o poskytovaní výpisov z Obchodného registra v podobe výstupu z informačného systému verejnej správy prostredníctvom okresného úradu.

Vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 2 písm. m) podmienené úhradou správneho poplatku v hodnote 4,- €.