Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Katalógy vojnových hrobov

Katalóg vojnových hrobov príslušníkov Červenej armády padlých v období 2. svetovej vojny pochovaných na území Slovenskej republiky

Autorský kolektív pri spracovávaní Katalógu vojnových hrobov príslušníkov Červenej armády padlých v období 2. svetovej vojny na základe štúdia archiválií v zahraničných a domácich archívoch, odbornej literatúry a dobovej tlače a výsledkov neľahkej práce v teréne po prvýkrát širokej odbornej i laickej verejnosti sprístupňuje problematiku vojnových hrobov vojakov Červenej armárdy padlých v období 2. svetovej vojny a pochovaných na území Slovenskej republiky.
Veríme, že Katalóg vojnových hrobov príslušníkov Červenej armády padlých v období 2. svetovej vojny pochovaných na území Slovenskej republiky prinesie doposiaľ málo známe, resp. neznáme skutočnosti, ktoré sa viažu k problematike vojnových hrobov vojakov Červenej armády na území Slovenskej republiky, so zreteľom na aspekt vojensko-historický, legislatívny, medzinárodno-právny, humanitárny, ekonomický a v neposlednom rade kultúrno-spoločenský.

Katalóg tvoria tri časti. V úvodnej textovej časti sú uvedené historické súvislosti bojov a vojenských operácií Červenej armády, jej straty počas bojov a spôsoby pochovávania jej vojakov, informácie o exhumáciách, prepochovaniach, ústredných vojnových cintorínoch a pamätníkoch a právny vývoj starostlivosti o vojnové hroby v Slovenskej republike. V prílohách sú uvedené dôležité historické dokumenty, ktoré rozširujú informácie uvedené v samotnom texte.
V druhej časti sú uvedené údaje o konkrétnych vojnových hroboch padlých vojakov Červenej armády podľa územnosprávneho usporiadania Slovenskej republiky spracované katalogizačnou formou. Údaje o vojnových hroboch sú spracované v štruktúre: mapové vyobrazenie umiestnenia vojnového hrobu v teréne, fotografické vyobrazenie vojnového hrobu a popis vojnového hrobu s údajmi o názve objektu, jeho umiestnení, dátume vzniku, historickom a súčasnom stave a o autorovi vojnového hrobu. Mapové zobrazenia s vyznačením vojnových hrobov sú spracované za Slovenskú republiku, každý kraj a okres. Zároveň je táto časť katalógu obohatená o číselné údaje, a to o počtoch jednotlivých kategórií vojnových hrobov spracovaných na krajskej aj na okresnej úrovni. V rámci každého okresu je uvedený aj zoznam vojnových hrobov, kde je počet pochovaných príslušníkov Červenej armády menší ako desať.
V tretej časti katalógu je uvedený menný zoznam padlých príslušníkov Červenej armády, ktorý je zoradený v abecednom poradí a obsahuje údaj o mieste pochovania vojnovej obete v súčasnosti.

Katalóg vzhľadom k svojej veľkosti je predložený na stiahnutie v "zabalenej" forme (celkom 13 parciálnych súborov) a pre zabezpečenie autorských práv  je chránený proti rozmnožovanniu.

Katalóg vojnových hrobov nemeckých vojakov padlých v období 1. a 2. svetovej vojny pochovaných na území Slovenskej republiky

obálka (predná strana)Autorský kolektív pri spracovávaní Katalógu vojnových hrobov príslušníkov nemeckej armády z rokov 1. a 2. svetovej vojny na základe štúdia archiválií v zahraničných a domácich archívoch, odbornej literatúry a dobovej tlače a výsledkov neľahkej práce v teréne po prvýkrát širokej odbornej i laickej verejnosti sprístupňuje problematiku vojnových hrobov nemeckých vojakov padlých v období 1. a 2. svetovej vojny a pochovaných na území Slovenskej republiky.
Veríme, že Katalóg vojnových hrobov nemeckých vojakov padlých v období 1. a 2. svetovej vojny a pochovaných na území Slovenskej republiky prinesie doposiaľ málo známe, resp. neznáme skutočnosti, ktoré sa viažu k problematike vojnových hrobov nemeckých vojakov na území Slovenskej republiky, so zreteľom na aspekt vojensko-historický, legislatívny, medzinárodno-právny, humanitárny, ekonomický a v neposlednom rade kultúrno-spoločenský.

Katalóg tvoria tri časti. V úvodnej textovej časti sú uvedené historické súvislosti bojov a vojenských operácií, straty nemeckej armády v období 1. svetovej vojny a v období 2. svetovej vojny, ako aj spôsoby pochovávania jej padlých vojakov, informácie o exhumáciách, prepochovávaniach, výstavbe ústredných vojnových cintorínov a právny vývoj starostlivosti o vojnové hroby v Slovenskej republike. V prílohách sú uvedené dôležité historické dokumenty, ktoré rozširujú informácie uvedené v samotnom texte.
V druhej časti sú uvedené údaje o konkrétnych vojnových hroboch padlých nemeckých vojakov v oboch svetových vojnách podľa územnosprávneho usporiadania Slovenskej republiky spracované katalogizačnou formou. Údaje o vojnových hroboch sú spracované v štruktúre: mapové vyobrazenie umiestnenia vojnového hrobu v teréne, fotografické vyobrazenie vojnového hrobu a popis vojnového hrobu s údajmi o názve objektu, jeho umiestnení, dátume vzniku, historickom a súčasnom stave a o autorovi vojnového hrobu. Mapové zobrazenia s vyznačením vojnových hrobov sú spracované za Slovenskú republiku, každý kraj a okres. Zároveň je táto časť katalógu obohatená o číselné údaje, a to o počtoch jednotlivých kategórií vojnových hrobov spracovaných na krajskej aj na okresnej úrovni. V rámci každého okresu je uvedený aj zoznam vojnových hrobov, kde je počet pochovaných príslušníkov nemeckej armády menší ako desať.
V tretej časti katalógu sú uvedené menné zoznamy padlých nemeckých vojakov, ktoré sú zoradené v abecednom poradí a obsahujú údaj o mieste pochovania vojnovej obete v súčasnosti.

Katalóg vzhľadom k svojej veľkosti je predložený na stiahnutie v "zabalenej" forme (celkom 5 parciálnych súborov) a pre zabezpečenie autorských práv  je chránený proti rozmnožovanniu.