Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. júl 2020, sobota
 

Katastrálny odbor

Okresný úrad Bardejov na základe zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Bardejov, katastrálneho odboru z dôvodu pobytu účastníka konania mimo SR.

Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli Okresného úradu, katastrálneho odboru za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

 

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1361/2020 Jozef Kundrat (PDF, 2 MB)

Oznámenie o zápise údajov do katastra Z 1233/2020 Silvia Adámková (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1236/2020 Tremmelová Mária (PDF, 3 MB)

V 1212/2020 - rozhodnutie o povolení vkladu Holodová (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu Juraj Švec V 1053 20 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 2873 19 Mgr. Dávid Džamba (PDF, 2 MB)