Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2020, streda
 

Katastrálny odbor

Okresný úrad Bardejov na základe zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Bardejov, katastrálneho odboru z dôvodu pobytu účastníka konania mimo SR.

Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli Okresného úradu, katastrálneho odboru za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

 

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3044 19 Jana Vašková (PDF, 887 kB)

Rozhodnutie o návrhu na vklad V 2414/2019 (PDF, 78 kB)

Rozhodnutie o návrhu na vklad V 2394/2019 (PDF, 250 kB)

V2451 (PDF, 512 kB)

V2280 (PDF, 301 kB)

V2228 (PDF, 550 kB)