Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. apríl 2020, štvrtok
 

Katastrálny odbor

Okresný úrad Bardejov na základe zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Bardejov, katastrálneho odboru z dôvodu pobytu účastníka konania mimo SR.

Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli Okresného úradu, katastrálneho odboru za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

 

Rozhodnutie o prerušení V 689-20 Juraj Švec (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 655/2020 - Pavlina Buzková (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o zastaveni konania V 2692/2019-ZA, Štafurik Peter , Štafuriková Viera (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o zastaveni konania V 2639/2019 ZA, JUDr. Fedoročko Alexandr (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 579/2020- ZA, Dušan Mihely - ČR (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 452/2020-ZA, Šimiček Andrej (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V509-2020 ZA- Mária Tkáčová, JUDr. Fedoročko Alexandr (PDF, 2 MB)