Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2020, piatok
 

Katastrálny odbor

Okresný úrad Bardejov na základe zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Bardejov, katastrálneho odboru z dôvodu pobytu účastníka konania mimo SR.

Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli Okresného úradu, katastrálneho odboru za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

 

 

Oznámenie o zápise do katastra nehnuteľnosti Z 2232/2020 Katarína Bukovská, Roderick Way 5, Daventry, GB (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1867/2020 Chaja Shvartz-Nachshon (PDF, 2 MB)

Oznámenie o zápise do katastra nehnuteľnosti Z 2139/2020 NEŠKODA Ladislav (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1984/2020 - Anna Gregová (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1850/2020 Eva Kucejová (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1692/2020 Mária Chlupová (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1563/20 Ing. Adriana Dzurišinová (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1611/2020 JUDr. Alžbeta Machurová (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o prerušení konania V 1563/2020 Ing. Adriana Dzurišinová (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1556/2020 Václav Horník (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1236/2020 Tremmelová Mária (PDF, 3 MB)

V 1212/2020 - rozhodnutie o povolení vkladu Holodová (PDF, 2 MB)