Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2019, Štvrtok
 

Informácie katastrálneho odboru


Vedúca odboru Mgr. Marcela Smolinská

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 36,915 41 Nové Mesto nad Váhom
(6. poschodie, kanc. číslo 610)

Telefón 032/2817 270, mobil: 0918 996 712

Vedúca oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií Ing. Beáta Múčková

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 032/2817 275

Vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam JUDr. Zdenka Polonská

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 032/2817 274

Poskytovanie informácií vyhotoviteľom geodetických a kartografických prác Ing. Miklánková Janka

Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
Telefón 032/2817 275

 

Kontakty na zamestnancov katastrálneho odboru

Náplň činností na katastrálnom odbore (PDF, 153 kB)

Tlačivá a formuláre katastrálneho odboru

Sadzobníky správnych poplatkov katastrálneho odboru

Oznamy a dokumenty

Legislatíva

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NÁLEŽISTOSTI NÁVRHU NA ZAČATIE KATASTRÁLNEHO KONANIA (PDF, 215 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   -  o prerušení katastrálneho konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Kálnica zo dňa 18.02.2019 - číslo vkladu: V 3447/2018.  (PDF, 592 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   - o vrátení správneho poplatku zo dňa 11.12.2018 - v katastrálnom konaní o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom, číslo vkladu: V 2466/2018. (PDF, 332 kB)


R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E   -   o  prerušení katastrálneho konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Považany  -  číslo vkladu:  V 3417/2018  zo dňa 13.02.2019", ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41.
(PDF, 613 kB)

 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E   -   o  povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Rakoľuby  -  číslo vkladu:  V 328/2019  zo dňa 11.02.2019, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41. (PDF, 304 kB)

 

R O Z H O D N U T I E - podľa ustanovenia § 31. ods. 3 katastrálneho zákona - p o v o l e n i e  v k l a d u  č. V 3556/2018 vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k. ú. Lúka. (PDF, 570 kB)