Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. august 2019, sobota
 

Katastrálny odbor

Vedúci odboru Ing. Marian Both

Katastrálny odbor

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 034/2817 260 mobil: +421 908 480 560
Fax 034/6212 031

Kontakty na zamestnancov katastrálneho odboru

Zuzana Molecová

Telefón 034/2817 262
Fax 034/6212 031

Ing. Oľga Galandáková

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií, vedúca
Telefón 034/2817 265
Fax 034/6212 031

Bc. Marek Pritula

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 0961 24 5721
Fax 034/6212 031

Ing. Anna Vrbová

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 034/2817 263
Fax 034/6212 031

JUDr. Veronika Jaroščiaková

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam, vedúca
Telefón 034/2817 268
Fax 034/6212 031

Ing. Eva Garajová

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 0961 24 5701
Fax 034/6212 031

Nataša Fašáneková

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 034/2817 263
Fax 034/6212 031

Katarína Vrbová

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 034/2817 263
Fax 034/6212 031

Ľudmila Boorová

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 034/2817 263
Fax 034/6212 031

Bc. Danica Hrubá

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 0961 24 5700
Fax 034 6212 031

JUDr. Jana Husárová

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 034/2817 268
Fax 034/6212 031

 

Náplň činností katastrálneho odboru

Tlačivá a formuláre katastrálneho odboru

Sadzobníky správnych poplatkov katastrálneho odboru

Oznamy a dokumenty

Legislatíva

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 

R O Z H O D N U T I E   -   povolenie  vkladu  vlastníckeho  práva  do  katastra  nehnuteľností  k  nehnuteľnostiam   -   v  katastrálnom území   Rudník   -   číslo vkladu  V  1177/2019. (PDF, 41 kB)


R O Z H O D N U T I E   -  opätovné prerušenie konania o návrhu na vklad č. V 454/2019.
(PDF, 213 kB)


R O Z H O D N U T I E  - povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Vrbovce - číslo vkladu V 786/2019.
(PDF, 34 kB)


R O Z H O D N U T I E  - povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v katastrálnom území  Brestovec - číslo vkladu V 791/2019.
(PDF, 34 kB)


R O Z H O D N U T I E -  povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Myjava - číslo vkladu V 764/2019.
(PDF, 33 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   -   p o v o l e n i e   v k l a d u   vlastníckeho  práva  do  katastra  nehnuteľností  k  nehnuteľnostiam   -   v  katastrálnom území   Stará Myjava   -   číslo vkladu  V 744/2019. (PDF, 44 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   -   p o v o l e n i e   v k l a d u   vlastníckeho  práva  do  katastra  nehnuteľností  k  nehnuteľnosti   -   v  katastrálnom území   Brestovec   -   číslo vkladu  V 742/2019. (PDF, 37 kB)

 

R O Z H O D N U T I E    -    p o v o l e n i e   v k l a d u   vlastníckeho  práva  do  katastra  nehnuteľností  k  nehnuteľnostiam    -   v  katastrálnom území   Brezová pod Bradlom   -   číslo vkladu  V 740/2019. (PDF, 40 kB)

 

U P O V E D O M E N I E   o podaní odvolania a výzva na vyjadrenie - návrh na vklad zámennej zmluvy č.j. V 1714/2018. (PDF, 173 kB)

O Z N Á M E N I E   o začatí katastrálneho konania č. OU-MY-KO-X 34/19 o oprave chýb v katastrálnom operáte podľa § 59 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č-162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností. (PDF, 288 kB)