Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. február 2019, Streda
 

Katastrálny odbor

Vedúci odboru Ing. Marian Both

Katastrálny odbor

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 034/2817 260 mobil: +421 908 480 560
Fax 034/6212 031

Kontakty na zamestnancov katastrálneho odboru

Zuzana Molecová

Telefón 034/2817 262
Fax 034/6212 031

Ing. Oľga Galandáková

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií, vedúca
Telefón 034/2817 265
Fax 034/6212 031

Bc. Marek Pritula

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 0961 24 5721
Fax 034/6212 031

Ing. Anna Vrbová

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 034/2817 263
Fax 034/6212 031

JUDr. Veronika Jaroščiaková

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam, vedúca
Telefón 034/2817 268
Fax 034/6212 031

Ing. Eva Garajová

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 0961 24 5701
Fax 034/6212 031

Nataša Fašáneková

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 034/2817 263
Fax 034/6212 031

Katarína Vrbová

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 034/2817 263
Fax 034/6212 031

Ľudmila Boorová

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 034/2817 263
Fax 034/6212 031

Bc. Danica Hrubá

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 0961 24 5700
Fax 034 6212 031

Náplň činností katastrálneho odboru

Tlačivá a formuláre katastrálneho odboru

Sadzobníky správnych poplatkov katastrálneho odboru

Oznamy a dokumenty

Legislatíva

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

R O Z H O D N U T I E   -   podľa ustanovenia  § 31. ods. 3  katastrálneho zákona  -  povolenie vkladu  č.  V 1651/2018  záložného práva do katastra nehnuteľností  k  nehnuteľnostiam  v  katastrálnom území  Brezová pod Bradlom a Myjava. (PDF, 39 kB)

 

R O Z H O D N U T I E  - prerušenie konania o návrhu na vklad č. V 1578/2018 podľa § 31a  písm. b) a písm. c)  zák. č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. (PDF, 210 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   -   podľa ustanovenia  § 31. ods. 3  katastrálneho zákona  -  povolenie vkladu  č.  V 1582/2018  vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  k  nehnuteľnostiam  v  katastrálnom území  Chvojnica. (PDF, 40 kB)

 

R O Z H O D N U T I E  -  prerušenie konania o návrhu na vklad č. V 1562/2018 podľa § 31a písm. c) zák. č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v k.ú. Brezová pod Bradlom. (PDF, 265 kB)

 

R O Z H O D N U T I E   -  podľa ustanovenia § 31. ods. 3 katastrálneho zákona - povolenie vkladu č. V 1561/2018 vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam v k.ú. Krajné. (PDF, 34 kB)

 

Z A M I E T N U T I E   N Á V R H U   N A   V K L A D   č. V 1520/2018  -  podľa ustanovenia § 31 ods. 3 zákona NR  SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. (PDF, 214 kB)