Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2019, Pondelok
 

Katastrálny odbor

Vedúci odboru Ing. Marian Both

Katastrálny odbor

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 034/2817 260 mobil: +421 908 480 560
Fax 034/6212 031

Kontakty na zamestnancov katastrálneho odboru

Zuzana Molecová

Telefón 034/2817 262
Fax 034/6212 031

Ing. Oľga Galandáková

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií, vedúca
Telefón 034/2817 265
Fax 034/6212 031

Bc. Marek Pritula

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 0961 24 5721
Fax 034/6212 031

Ing. Anna Vrbová

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 034/2817 263
Fax 034/6212 031

JUDr. Veronika Jaroščiaková

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam, vedúca
Telefón 034/2817 268
Fax 034/6212 031

Ing. Eva Garajová

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 0961 24 5701
Fax 034/6212 031

Nataša Fašáneková

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 034/2817 263
Fax 034/6212 031

Katarína Vrbová

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 034/2817 263
Fax 034/6212 031

Ľudmila Boorová

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 034/2817 263
Fax 034/6212 031

Bc. Danica Hrubá

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 0961 24 5700
Fax 034 6212 031

JUDr. Jana Husárová

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 034/2817 268
Fax 034/6212 031

 

Náplň činností katastrálneho odboru

Tlačivá a formuláre katastrálneho odboru

Sadzobníky správnych poplatkov katastrálneho odboru

Oznamy a dokumenty

Legislatíva

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 

R O Z H O D N U T I E   -  podľa § 31 ods. 3. katastrálneho zákona - povolenie vkladu vlastnickeho práva č. V 581/2019 do katastra nehnuteľností v k.ú. Poriadie. (PDF, 32 kB)

R O Z H O D N U T I E   -   zastavenie konania  V-51/2019,  o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. (PDF, 153 kB) 

R O Z H O D N U T I E    - podľa ustanovenia § 31 ods. 3 katastrálneho zákona - povolenie vkladu vlastníckeho práva č. V 519/2019 do katastra nehnuteľností v k. ú. Chvojnica (PDF, 33 kB). 

R O Z H O D N U T I E   - podľa ustanovenia § 31 ods. 3 katastrálneho zákona - povolenie vkladu vlastníckeho práva č. V 518/2019 do katastra nehnuteľností v k.ú. Chvojnica.
(PDF, 35 kB)

R O Z H O D N U T I E   - podľa ustanovenia § 31 ods. 3 katastrálneho zákona - povolenie vkladu vlastníckeho práva č. V 517/2019 do katastra nehnuteľností v k.ú. Stará Myjava. (PDF, 36 kB)

R O Z H O D N U T I E   - podľa § 31a písm. c) zák. č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam - opätovné prerušenie konania návrhu na vklad č. V 1714/2018. (PDF, 264 kB)


R O Z H O D N U T I E   
-  podľa § 31a písm. b) a písm. c) zák. č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam - prerušenie konania návrhu na vklad č. V 454/2019.
(PDF, 213 kB)


R O Z H O D N U T I E    - podľa ustanovenia § 31 ods. 3 katastrálneho zákona - povolenie výmazu
V 429/2019 vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti v k. ú. Krajné.
(PDF, 35 kB)


R O Z H O D N U T I E    -    podľa ustanovenia § 31 ods. 3. katastrálneho zákona    -   povolenie  vkladu  vlastníckeho  práva   č.  V 340/2019  do katastra nehnuteľností   v  k. ú. Vrbovce.
(PDF, 40 kB)


R O Z H O D N U T I E   -   podľa ustanovenia § 31 ods. 3. Katastrálneho zákona  -   povolenie  vkladu  vlastníckeho  práva   č. V 421/2019  do katastra nehnuteľností  v k. ú. Turá Lúka. (PDF, 35 kB)