Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2020, piatok
 

Klientske centrum

 

Klientske centrum Zlaté Moravce

                          Stránkové hodiny:                      

Pondelok  8:00 - 15:00
Utorok  8:00 - 15:00
Streda  8:00 - 17:00
Štvrtok  8:00 - 15:00
Piatok  8:00 - 14:00

 

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

Bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM t. č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8:00 - 18:00 h

Podnety občanov k efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej správe (ESO portál) www.eso-portal.sk

Internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk

Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra (prízemie budovy)

Pracovisko č. 1 supervizor klientskeho centra:

- rieši problémy, námety, podnety a pripomienky klientov     0961 36 5700
- koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra

 

Pracovisko č. 3, 4, 5, 6, 17 katastrálny odbor:

podateľňa katastrálneho odboru:pracovisko č. 17      037/281 95 37
- návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam
- návrhy na záznam
- návrhy na zápis nájomného práva k pozemku
- návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte
- návrhy na zápis poznámky
- návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností
- písomné podania adresované katastrálnemu odboru
- písomné objednávky na poskytovanie údajov katastra

poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností: pracovisko č. 3     037/281 95 39
- výpisy z listu vlastníctva
- informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky)
- kópie z katastrálnej mapy
- kópie z mapy určeného operátu
- identifikácia parciel
- kópia listín zo zbierky listín katastrálneho operátu
- poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností

geodeti: pracovisko č. 5,6     037/281 95 40
- preberanie a vydávanie geometrických plánov na úradné overenie
- preberanie vytyčovacích náčrtov a výsledkov iných geodetických činností
- poskytovanie podkladov k vyhotoveniu geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických prác

 

Pracovisko č. 7, 8 pozemkový a lesný odbor:

podateľňa     0961 36 5715

úradné hodiny sú iba v stredu od 8:00 do 17:00

 

Pracovisko č. 10, 11 okresný dopravný inšpektorát:

vykonávanie zmien v evidencii:     0961 36 5753, 0961 36 5754
- prihlásenie vozidla
- odhlásenie vozidla
- prevod v rámci okresu
- strata, odcudzenie, výmena TEČ
- vývoz do cudziny
- vyradenie vozidla z evidencie
- vrátenie zadržaných dokladov
- ukončenie leasingu
- zmena adresy, priezviska

 

Pracovisko č. 13, 14, 15 odbor poriadkovej polície - oddelenie dokladov:

prijíma žiadosti o vydanie: pracovisko č. 13,15     0961 36 5755, 0961 36 5758
- občianskeho preukazu
- cestovného pasu
- vodičského preukazu
- medzinárodného vodičského preukazu
- zahraničného vodičského preukazu
- výpis z karty vodiča
vydáva vyhotovené doklady: pracovisko č. 14     0961 36 5757
- zabezpečuje výdaj dokladov
- zabezpečuje kontrolu výroby dokladov, preberanie dokladov od výrobcu, ich skladovanie, personalizáciu a distribúciu v rámci Slovenskej republiky
- zaručený elektronický podpis

 

Pracovisko č. 16 odbor starostlivosti o životné prostredie:

podateľňa     0961 36 5705
prijímanie žiadosti za:
- úsek štátnej vodnej správy
- úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
- úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
- úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
- posudzovanie vplyvov na životné prostredie
- poskytovanie informácií o životnom prostredí

 

Pracovisko č. 16 odbor všeobecnej vnútornej správy - matrika:

- osvedčovanie listín a podpisov na listinách     0961 36 5705

 

Pracovisko č. 18 odbor živnostenského podnikania:

- preberanie hotových dokumentov     0961 36 5710
prijíma:
- ohlásenie živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
- oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
- oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri
- oznámenie o zmene údajov uvádzaných v dokladoch o živnostenskom oprávnení
- oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
- oznámenie o zmene obdobia prevádzkovania živnosti
- oznámenie o ukončení podnikania
- oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
- oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
- žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
- údaje a doklady, vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra
- doklady a údaje, vrátane správnych poplatkov, ktoré sú vyžadované podľa osobitných zákonov na účely predloženia žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako    živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov
- údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu
- údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov

vydáva:
- osvedčenie o živnostenskom oprávnení
- úradné záznamy o zmene živnostenského oprávnenia
- výpisy zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
- potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je
- potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
- výpisy z obchodného registra
- prideľuje identifikačné číslo (IČO)
- poskytuje informácie o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky

 

Pracovisko č. 19 odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

- podateľňa - dovoz vozidiel a zmeny v OE     0961 36 5710
- schvaľovanie jednotlivo dovezených vozidiel
- dostavba vozidla
- povolenie prestavby vozidla (napr. alternatívny pohon LPG)
- schválenie prestavby vozidla
- schválenie dokončovaného vozidla
- zmeny technických údajov v osvedčení evidencií
- zápis VIN čísla
- vydanie osvedčenia o evidencii časť II. a technických osvedčení
- pridelenie zvláštneho evidenčného čísla

 

Stránkové hodiny

Stránkové hodiny všetkých pracovísk Klientskeho centra Zlaté Moravce sú zjednotené, a to v pondelok, utorok a vo štvrtok od 8:00 do 15:00, v stredu od 8:00 do 17:00 a v piatok od 8:00 do 14:00. Klientske centrum teda pracuje päť dní v týždni bez obedňajšej prestávky.

Klientske centrá ako moderné kontaktné a administratívne miesta pre občanov

Budovanie klientskych centier ako kontaktých a administratívnych miest pre občanov prebieha v súvislosti s realizáciou reformy miestnej štátnej správy známej pod názvom ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa). Klientske centrum predstavuje priestor, ktorý je miestom prvého kontaktu fyzických a právnických osôb so štátnou správou.

Interiér klienstkeho centra

V rámci klientskeho centra sú integrované služby, ktoré sú poskytované útvarmi Ministerstva vnútra SR, ako aj inými právnymi subjektmi verejnej správy. Klientske centrá poskytujú moderné a komplexné služby štátu v príjemnom prostredí, a tým prispievajú k jednoduchej a efektívnej komunikácii občana so štátom.