Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

KLIENTSKE CENTRUM

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Vážení klienti,
Od pondelka 05.10.2020 je pracovisko č. 10, č. 11 patriace pod ODI OR PZ Nitra zatvorené.
Vybavovanie klientov sa bude realizovať na ODI OR PZ Nitra, ul. Piaristická č. 5.

Okresný úrad Nitra oznamuje verejnosti, že s účinnosťou od 20. 05. 2020 začnú platiť štandardné úradné hodiny pre verejnosť nasledovne:

Pondelok:       08:00 – 15:00 hod.
Utorok:           08:00 – 15:00 hod.
Streda:            08:00 – 17:00 hod.
Štvrtok:           08:00 – 15:00 hod.
Piatok:            08:00 – 14:00 hod.

Na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra SR je však aj naďalej potrebné dodržiavať pri vstupe do budovy a v jej priestoroch sprísnené bezpečnostno-hygienické opatrenia:

-          do budovy je možné vstúpiť len s ochranným rúškom,
-          pri vstupe do budovy je potrebné vydezinfikovať si ruky,
-          pri vstupe do budovy je potrebné riadiť sa pokynmi zodpovedných zamestnancov.

 V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

 Klienstke centrum 

 


 

 


 

 

Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra (prízemie budovy)

Pracovisko č. 1, 2, 3 odbor živnostenského podnikania:

 • preberanie hotových dokumentov – pracovisko č. 1,
 • prijíma(pracovisko č. 2, 3) :

-       ohlásenie živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,

-       oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,

-       oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri,

-       oznámenie o zmene údajov uvádzaných v dokladoch o živnostenskom oprávnení,

-       oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-       oznámenie o zmene obdobia prevádzkovania živnosti,

-       oznámenie o ukončení podnikania,

-       oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-       oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,

-       žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,

-       žiadosti o vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,

-       údaje a doklady, vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra,

-       doklady a údaje, vrátane správnych poplatkov, ktoré sú vyžadované podľa osobitných zákonov na účely predloženia žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov,

-       údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu,

-       údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,

-       údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,

 • vydáva:

-       výpisy zo živnostenského registra (verejný, neverejný),

-       prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,

-       potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je,

-       potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-       výpisy z obchodného registra,

-       kópiu uloženého dokumentu alebo časti dokumentu podľa § 23 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve uloženého v registri  účtovných závierok alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument alebo časť dokumentu nie je v registri uložený,

 • prideľuje identifikačné číslo (IČO),
 • poskytuje informácie o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky.

 

Pracovisko č. 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24 katastrálny odbor:

 • podateľňa katastrálneho odboru - pracovisko č. 5, 6

-     návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam,

-     návrhy na záznam,

-     návrhy na zápis nájomného práva k pozemku,

-     návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte,

-     návrhy na zápis poznámky,

-     návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností,

-     písomné podania adresované katastrálnemu odboru,

-     písomné objednávky na poskytovanie údajov katastra,

 • geodeti  - pracovisko č. 7

-     preberanie a vydávanie geometrických plánov na úradné overenie,

-     preberanie vytyčovacích náčrtov a výsledkov iných geodetických činností,

-     poskytovanie podkladov k vyhotoveniu geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických prác,

 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností – pracovisko č. 21, 22, 23 na konci chodby vpravo

-     výpisy z listu vlastníctva,

-     informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky),

-     kópie z katastrálnej mapy,

-     kópie z mapy určeného operátu,

-     identifikácia parciel,

-     kópia listín zo zbierky listín katastrálneho operátu,

-     poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností,

 • pozemková kniha – pracovisko č. 24  na konci chodby vpravo

-       údaje z pozemkovej knihy,

-     poskytovanie iných údajov z pozemkovej knihy.

 

Pracovisko č. 8, 9 odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

 • podnikanie v cestnej doprave a TAXI, autoškoly, pozemné komunikácie, kvalifikačné karty vodiča pracovisko č. 8 

-     podnikanie v cestnej doprave a v taxislužbe (jednorazové prepravné povolenia, povolenia na prevádzkovanie cestnej dopravy, koncesie TAXI, karta vodiča TAXI , odborná spôsobilosť...)

-     autoškoly všetky činnosti(registrácia autoškôl a školiacich stredísk, hlásenie o začatí kurzov, zmeny v registrácii...)

-     pozemné komunikácie všetky činnosti (zvláštne užívanie ciest, uzávierky a obchádzky ciest, pripájanie na cesty, stavebné a kolaudačné povolenia, vyjadrovanie sa k projektom ...)

-     kvalifikačné karty vodičov(registrácia školiacich stredísk, hlásenie o začatí a ukončení kurzov...)

 • dovoz vozidiel a zmeny v OE pracovisko č. 9 

-     schvaľovanie jednotlivo dovezených vozidiel,

-     dostavba vozidla, 

-     povolenie prestavby vozidla (napr. alternatívny pohon LPG),

-     schválenie prestavby vozidla,

-     schválenie dokončovaného vozidla,

-     zmeny technických údajov v osvedčení evidencií,

-     zápis VIN čísla,

-     vydanie osvedčenia o evidencii časť II. a technických osvedčení

-     pridelenie zvláštneho evidenčného čísla.

 

Pracovisko č. 10, 11 Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nitra, okresný dopravný inšpektorát:

 • neobchodný dovoz vozidiel,
 • zápis LPG,
 • invalidná úprava motorového vozidla,
 • zápis cvičného vozidla – Autoškola,
 • pracovné stroje,
 • prestavby a dostavby motorového vozidla,
 • vyradenie neexistujúceho motorového vozidla na základe potvrdenia z odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Nitra,
 • uvedené úkony sa vykonávajú na základe rozhodnutia alebo potvrdenia Okresného úradu Nitra,
 • ostatné úkony sa dajú vybaviť v budove OR PZ Nitra Piaristická 5, Nitra.

 

Pracovisko č. 12 pokladňa:

 • platba správneho poplatku v hotovosti po vystavení sprievodky príslušným pracoviskom.

 

Pracovisko č. 13, 14, 15 odbor všeobecnej vnútornej správy:

 • štátne občianstvo

-     vydávanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky,

-     vydávanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky,

-     vyhotovenie potvrdenia zo štátnoobčianskej evidencie,

-     prijímanie žiadostí o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a rozhodovanie o ňom,

-     prijímanie oznámení o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva, následkom čoho štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky

-     prijímanie žiadostí o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a overovanie ovládania slovenského jazyka žiadateľom o štátne občianstvo Slovenskej republiky a odstupovanie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky kompletnej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky na rozhodnutie

-     poskytovanie informácií o štátnom občianstve Slovenskej republiky,

 • rozhodovanie o povolení zmeny mena a priezviska,
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • osvedčovanie výpisov a potvrdení z matrík určených na použitie v cudzom štáte, osvedčovanie verejných listín vydaných orgánmi samosprávy a potvrdení o pobyte vydané ohlasovňami pobytu vo svojom územnom obvode na použitie v cudzine.

 

 

Pracovisko č. 16 pozemkový a lesný odbor:

 • podateľňa.

 

Pracovisko č. 17 organizačný odbor:

 • správa registratúry,
 • vyúčtovanie volieb a referenda.

 

Pracovisko č. 18 organizačný odbor:

 • podateľňa všeobecná pre jednotlivé odbory okresného úradu.

 

Pracovisko č. 19 odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa,
 • prijímanie žiadosti za:

-     oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,

-     oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja,

-     oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,

 • poskytovanie informácií o životnom prostredí.

 

 

Pracovisko č. 20 supervízor klientskeho centra:

 • rieši problémy, námety, podnety a pripomienky klientov,
 • koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra,
 • poradenstvo pre prihlásenie a registráciu do Elektronického trhoviska.

  

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 

 • bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM     t. č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 18,00 h
 • infolinka odboru živnostenského podnikania t. č.: 0903 428 725 v pracovných dňoch v čase 8,30 - 14,00 h
 • Centrum podpory Elektronického kontraktačného systému, Elektronické trhovisko t. č.: 0850 111 147 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 16,00 h, e-mail: podpora@eks.sk; eks@telekom.sk
 • podnety občanov k efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej správe (ESO portál) www.eso-portal.sk
 • internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk