Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Klientske centrum

 

Klientske centrum

Okresný úrad Dolný Kubín

Námestie slobody 1, 026 01  Dolný Kubín

         Úradné hodiny

        Pondelok            08:00 – 15:00

         Utorok                08:00 – 15:00

         Streda                08:00 – 17:00

         Štvrtok               08:00 – 15:00

         Piatok                08:00 – 14:00

 vchod 

 

 

Kontakty a administratívne úkony realizované na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra:

Supervízor - odbor všeobecnej vnútornej správy, podateľňa

 tel. 043 3100410, 043 3100413

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska -  podanie
 • poradenstvo,   poskytovanie asistencie pri vybavovaní vecí fyzických osôb a právnických osôb v klientskom centre
 • osvedčovanie výpisov a potvrdení z matrík určených na použitie v cudzom štáte (apostille) - podanie
 • prijímanie, evidovanie a vybavovanie podnetov fyzických osôb a právnických osôb súvisiacich s činnosťou klientskeho centra
 • všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

tel. 043 3100411, 043 3100412

 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla,
 • zápis alternatívneho pohonu LPG,
 • schválenie prestavby vozidla,
 • vykonanie zmeny v osvedčení  evidencii,
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
 • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN,
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla,
 • na povolenie prestavby vozidla,
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla,
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete- cesty II. a  III. triedy,
 • povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne  a športové podujatia,
 • povolenie na pripojenie ciest II. a  III. triedy,
 • povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest,
 • určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé,
 • stavebné povolenie pre cesty II. a  III. triedy,
 • povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

 

Odbor živnostenského podnikania

tel. 043 3100414, 043 3100415

 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského  zákona,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia),
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prvozápis do obchodného registra,
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

tel. 043 3100416, 043 3100417

 • prijímanie hlásení
 • prijímanie žiadostí
 • vydávanie súhlasov, povolení, vyjadrení, stanovísk, rozhodnutí
 • podávanie informácií a usmernení pre klientov
 • ostatné úlohy vyplývajúce orgánu miestnej štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia

 

Pozemkový a lesný odbor

tel. 043 3100418, 043 3100419

podateľňa žiadostí:

 • na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom
 • na úseku pozemkových úprav
 • na úseku obnovy evidencie pozemkov
 • na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy
 • na úseku ostatných činností v pozemkovej oblasti – nájom pôdy, bonita  
 • poľnej stráže a vyhlásenie karantény na návrh UKSUP
 • na úseku lesného hospodárstva
 • na úseku lesného reprodukčného materiálu
 • na úseku pozemkových spoločenstiev
 • na úseku poľovníctva
 • na úseku obnovy evidencie pozemkov
 • na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy