Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. apríl 2020, nedeľa
 

Klientske centrum

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný úrad Považská Bystrica
KLIENTSKE CENTRUM POVAŽSKÁ BYSTRICA

V súlade s vládnym programom  ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ  štátna správa zahajuje Okresný úrad Považská Bystrica (ďalej OU) poskytovanie služieb pre občanov, klientov  v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v budove OU.
Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.


  Klientské centrum Považská Bystrica
     ÚRADNÉ HODINY:
   
 Pondelok    8:00 - 15:00
 Utorok  8:00 - 15:00
 Streda  8:00 - 17:00
 Štvrtok  8:00 - 15:00
 Piatok   8:00 - 14:00
   
   

Od 1. apríla docháza k ďalším úpravám v úradných hodinách pracovísk MV SR - dôležité info pre občanov a podnikateľov

Úradné hodiny klientskych centier, oddelení dokladov a dopravných inšpektorátov:  

Pondelok   8:00 – 11:00
Utorok   8:00 – 11:00
Streda 13:00 – 16:00
Štvrtok   8:00 – 11:00
Piatok   8:00 – 11:00

 

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon alebo osobám, ktoré žiadajú o vydanie dokladov z dôvodov uvedených nižšie. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú.

V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov klientskych centier a okresných úradov upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. 


 

VÝMENA CERTIFIKÁTOV PRE KVALIFIKOVANÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS /KEP/ (PDF, 323 kB)

!!!!POZOR !!!!  Od 1.12.2019 už nie je potrebné podľa zákona č. 393/2019 Z.z. pristaviť vozidlo ku kontrole výrobného čísla.

 !!! Opatrenia v súvislosti s koronavírusom (PDF, 140 kB) !!!

 V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK.

Ďalšie informácie, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sú zverejnené na https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/ministerstvo-dopravy-zaviedlo-dalsie-preventivne-opatrenia-proti-sireniu-koronavirusu.


 

 Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra:

Pracovisko č. 1 – supervízor, podateľňa:                                                                                          Tel.:       096126 5700

 • koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra, poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému),  usmernenie k žiadostiam
 • všeobecná podateľňa pre okresný úrad
 • prijímanie elektronických podaní cez elektronickú schránku

Pracovisko č. 2 – pokladňa:                                                                                                                 Tel.:      096126  5701

 • výber správnych poplatkov v hotovosti

Pracovisko č. 3 – konzultačná miestnosť:                                                                                           Tel.: 041 / 242 00 31

 • konzultácie poskytované centrom právnej pomoci

 • 12.03. a 26.03.2020    9.00-11.30  12.00-14.00
 • dňa 12.03.2020 sa v Považskej Bystrici rušia konzultácie z dôvodu opatrení prijatých pre ohrozenie vírusom Covid 19 - oznam (DOCX, 14 kB)
 • 09.04. a 23.04.2020    9.00-11.30  12.00-14.00
 • 14.05. a 28.05.2020    9.00-11.30  12.00-14.00
 • 11.06. a 25.06.2020    9.00-11.30  12.00-14.00
 • 23.07.2020                9.00-11.30  12.00-14.00
 • 13.08.2020                9.00-11.30  12.00-14.00
 • 10.09. a 24.09.2020    9.00-11.30  12.00-14.00
 • 15.10. a 29.10.2020    9.00-11.30  12.00-14.00
 • 12.11. a 26.11.2020    9.00-11.30  12.00-14.00
 • 10.12.2020                9.00-11.30  12.00-14.00

Pracovisko č. 4 – odbor starostlivosti o životné prostredie:                                                             Tel.:      096126  5705

 • príjem podaní na úsekoch štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, vrátane podaní posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálnych záťaží a škôd, priemyselných havárií
 • poradenské a informačné služby v oblasti starostlivosti o životné prostredie

Pracovisko č. 5 – osvedčovanie listín a overovanie podpisov:                                                         Tel.:     096126  5702

 •  osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 •  žiadosť o zmenu mena, priezviska – podanie
 •  Apostila/superlegalizácia  - vyššie overenie dokladov  

Pracovisko č. 6, 7, 8 – oddelenie dokladov:                 Tel.:  096126  3415, 0961263411, 0961263412, 09612 63422,096126 3425

 • príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu,  výpisu karty vodiča
 • výdaj dokladov - občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla - časť I.

Pracovisko č. 9, 10, 11 – evidencia vozidiel:                                                                 Tel.:      096126  3550, 096126 3556, 096126 3541

 • prihlásenie vozidla, prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OÚ – odbor       cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu, zrušenie avíza
 • ohlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu alebo v okrese, zrušenie avíza
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom, objednanie voliteľného čísla
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo znovu vzatie do evidencie
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie, ostatné zmeny v evidencii vozidiel

Pracovisko č. 12, 13 – pozemkový a lesný odbor:                                                                   Tel.:     096126  5715, 096126 5716

 • poradenská a informačná činnosť na úsekoch: vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev, poľovníctva

Pracovisko č. 14 – osvedčovanie listín a overovanie podpisov:                                                        Tel.:     096126 5702 

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • žiadosť o zmenu mena, priezviska – podanie
 • Apostila/superlegalizácia  - vyššie overenie dokladov 

Pracovisko č. 15, 16 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:                            Tel.:     096126  5725, 096126 5726

 • uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
 • zápis alternatívneho pohonu LPG, schválenie prestavby vozidla
 • vykonanie zmeny v osvedčení evidencii, schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla, zápis identifikačného čísla vozidla  - VIN
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla, povolenie prestavby vozidla
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete - cesty II. a III. triedy
 • povolenie zvláštneho užívania ciest  - rozkopávky, kultúrne a športové podujatia
 • povolenie na pripojenie ciest II. a III. triedy, povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest II. a III. triedy, určenie osadenia dopravného značenia - dočasné a trvalé, stavebné povolenie pre cesty II. a III. triedy
 • povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy  

Pracovisko č. 17, 18 – odbor živnostenského podnikania, integrované obslužné miesto (IOM): Tel.:  096126  5710, 096126 5711

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný), potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je, prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri, hlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne, oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín, vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského  zákona obmedzené alebo zakázané
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania
 • integrované obslužné miesto (IOM)