Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

klientske centrum

MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný úrad Svidník                                                                                   
KLIENTSKE CENTRUM SVIDNÍK


 

Kontakty
 
Pracovisko č. 1   Podateľňa                                      054/7863111    
                                     Supervízor                            054/3100420    
       
         
Pracovisko č. 3         Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 054/3100422    
                                                         
Pracovisko č. 4          Odbor živnostenského podnikania 054/3100423    
Pracovisko č. 5          

Pozemkový a lesný odbor

054/7863179    
                                            
Pracovisko č. 6           Osvedčovanie listín a podpisov 054/3100425    
                                           
Pracovisko č. 9, 10     OR PZ  Svidník, okresný dopravný inšpektorát      
                                      Evidencia vozidiel                              054/3100428 054/3100429  
         
Pracovisko č. 11, 12, 13  OR PZ Svidník,  odbor poriadkovej polície      
                                     Oddelenie dokladov                          054/3100427 054/3100430 054/3100431
         
Pracovisko č. 14, 15  Katastrálny odbor                            054/3100432    
Pracovisko č. 16 Katastrálny odbor - podateľňa 054/3100433    
                                        
Pracovisko č. 17  Odbor starostlivosti o  životné prostredie 054/7863155    
Pracovisko č. 19   Odbor starostlivosti o  životné prostredie 054/7863162    
Pracovisko č. 20   Odbor starostlivosti o  životné prostredie 054/7863169    
Pracovisko č. 21   Odbor starostlivosti o  životné prostredie 054/7863225    
                                        
         
         
         

Pozemkový a lesný odbor – kancelárie č. 97, 105, 106, 107, 108  

č.t.: 054/7863180, 054/7863179, 054/7863197, 054/7863206, 054/7863184, 054/7863210


 

 

Úradné hodiny

Pondelok

08.00 – 15.00

Utorok

08.00 – 15.00

Streda

08.00 – 17.00

Štvrtok

08.00 – 15.00

Piatok

08.00 – 14.00

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

-  Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222

www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety

www.minv.sk


V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ ŠTÁTNA SPRÁVA zahajuje Okresný úrad Svidník (ďalej OÚ) poskytovanie služieb pre občanov - klientov v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v budove OÚ.

Cieľom vybudovania klientskeho centra je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Jeho vybudovaním sa sleduje zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách

Klientske centrum - prízemie budovy Okresného úradu Svidník 

 

Supervízor

 • poradenstvo  (obsluha vyvolávacieho systému ) , informácie a poradenstvo, usmernenie  k žiadostiam

 

Všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu

  

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 • schvaľovanie, uznanie schválenia, uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla
 • schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo prestavaného vozidla
 • povolenie výroby jednotlivo vyrobeného vozidla
 • povolenie prestavby jednotlivého vozidla
 • schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
 • vydávanie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel
 • vykonávanie zápisov schválených systémov a samostatných technických jednotiek do osvedčenia o evidencii časť II
 • vykonávanie zmien v osvedčení o evidencii časť II
 • rozhodovanie o dočasnom vyradení vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, z premávky na pozemných komunikáciách, o jeho  opätovnom uvedení do premávky
 • rozhodovanie o trvalom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách
 • prideľovanie zvláštnych evidenčných čísiel

 

Odbor živnostenského podnikania

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení ( prijímanie údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu, prijímanie údajov potrebných na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia, pridelenie identifikačného čísla organizácie),
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o ukončení podnikania, oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska -  podanie

 

Centrum právnej pomoci

 • poskytovanie informácií o podmienkach na priznanie právnej pomoci
 • poskytovanie základných právnych informácií

 

Jednotka podpory

 • Pokladňa

 

Okresné riaditeľstvo PZ Svidník

 • Okresný dopravný inšpektorát - Evidencia vozidiel
 • Odbor poriadkovej polície - Oddelenie dokladov

    

Katastrálny odbor

 • Podateľňa katastrálneho odboru
 • Poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 • Úsek ochrany prírody a krajiny
 • Úsek vodného hospodárstva
 • Úsek ochrany ovzdušia
 • Úsek odpadového hospodárstva

 

Pozemkový a lesný odbor

 • vybavovanie agendy pozemkového a lesného odboru
 • podateľňa  pozemkového a lesného odboru