Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

KLIENTSKE CENTRUM LEVICE

V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ A OTVORENÁ štátna správa zahajuje Okresný úrad Levice poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novovytvorených priestoroch klientskeho centra v budove OÚ na Ul. Rozmarínová 4 a Komenského 24 (katastrálny odbor).

Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste. 

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Do klientskych centier len s rúškami !     

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

 

OÚ - Klientske centum, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

prízemie:

1.    Supervízor, všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory Okresného úradu Levice

Telefonický kontakt: 096132 2008

 • podateľňa
 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam
 • príjem, evidencia a vybavovanie podnetov fyzických a právnických osôb

 

2.    Osvedčovanie listín a overovanie podpisov (1 pracovisko)

Telefonický kontakt: 096132 2035

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • apostille a legalizácia matričných dokladov
 • zmena mena alebo priezviska

  

3.    Okresné riaditeľstvo PZ, Oddelenie dokladov (6 pracovísk)

Telefonický kontakt: 096132 3411,3412,3413,3414, výdaj dokladov 096132 3417,3418

Adresa pre poštové zásielky: Ul. Ľ. Štúra 51, 93403 Levice

 • príjem a výdaj občianskych preukazov
 • príjem a výdaj cestovných pasov
 • príjem a výdaj vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov
 • výmena zahraničných vodičských preukazov
 • výdaj osvedčení o evidencii vozidiel
 • evidencia obyvateľstva
 • výpis z evidenčnej karty vodiča
 • hlásenie o strate, odcudzení, zničení OP, CP, VP
 • hlásenie o ukončení pobytu na území Slovenskej republiky
 • vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na iné admin. úkony
 • výdaj certifikátov k elektronickej identifikačnej karte a k zaručenému elektronickému podpisu
 • vystavenie zaručeného elektronického podpisu

 

4.  Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (2 pracoviská)

Telefonický kontakt: 096132 2047

Cestná doprava:

 • uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
 • schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky
 • povolenie prestavby jednotlivého vozidla
 • schválenie prestavby jednotlivého vozidla
 • povolenie výroby jednotlivého vozidla
 • schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla
 • zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla
 • vydanie duplikátu technického osvedčenia vozidla
 • výmena TOV za OE
 • zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla
 • pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom
 • vyradenie vozidla z evidencie z úradnej moci
 • zápis alternatívneho pohonu (napr. LPG)
 • schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou (F)

 Pozemné komunikácie:

 • povolenia na odklony a uzávierky ciest - štátne cesty II. a III. triedy
 • povolenia výnimiek zo zákazu činnosti v ochrannom pásme - štátne  cesty II. a III. triedy
 • povolenia na prepravu nadmerne ťažkých alebo nadrozmerných nákladov - štátne cesty II. a III. triedy
 • zvláštne užívanie ciest - štátne cesty II. a III. triedy
 • pripojenia a vjazdy - štátne cesty II. a III. triedy
 • stavebné úpravy a povolenia - štátne cesty II. a III. triedy
 • určenie dopravného značenia - štátne cesty II. a III. triedy
 • povolenie zvláštneho užívania ciest - rozkopávky, kultúrne a športové podujatia - štátne cesty II. a III. triedy
 • povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest - štátne cesty II. a III. triedy
 • určenie dopravného značenia - dočasné a trvalé - štátne cesty II. a III. triedy
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete - štátne cesty II. a III. triedy

 

5.   Pozemkový a lesný odbor (1 pracovisko)

Telefonický kontakt: 096132 2071

 • podateľňa a poradenská činnosť na úsekoch:
 • ochrany poľnohospodárskej pôdy
 • náhradných pozemkov podľa Zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov
 • pozemkových úprav
 • pozemkových spoločenstiev
 • vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov
 • ostatných činností v pozemkovej oblasti
 • lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu a poľovníctva

 

6.    Odbor živnostenského podnikania (2 pracoviská)

Telefonický kontakt: 096132 2024, 096132 2025

 • ohlásenie živnosti a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • výpis zo živnostenského registra
 • výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • prvozápis do obchodného registra
 • výpis z obchodného registra
 • výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • príjem žiadosti a výdaj osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • vydávanie výstupu z registra účtovných závierok
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva

 

7.   Odbor starostlivosti o životné prostredie (2 pracoviská)

Telefonický kontakt: 096132 2062

 • podateľňa
 • prijímanie podaní, ohlásení, oznámení a žiadostí týkajúcich sa životného prostredia
 • poradenská činnosť na úsekoch:
  • štátna vodná správa, rybárstvo
  • štátna ochrana prírody a krajiny
  • odpadové hospodárstvo
  • ochrana ovzdušia
  • posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA / SEA
 • komunikácia s klientmi
 • vydávanie vypracovaných rozhodnutí, vyjadrení, stanovísk 

 

1. poschodie:

 

8. - 9.    Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát (4 pracoviská)

Telefonický kontakt: 096132 3551,3552,3553,3554

Adresa pre poštové zásielky: Ul. Ľ. Štúra 51, 93403 Levice

 • prihlásenie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel
 • prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel po schválení Okresným úradom - odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • prevod držby vozidla na inú osobu
 • odhlásenie vozidla do cudziny
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla
 • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla

 

2. poschodie:

       

Okresné riaditeľstvo PZ – Zbrojné preukazy a licencie 

Telefonický kontakt: 096132 3430, 3431

Adresa pre poštové zásielky: Ul. Ľ. Štúra 51, 93403 Levice

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

OÚ - Klientske centum katastrálneho odboru, Komenského ul. 24, 934 01 Levice

prízemie:

Supervízor

Telefonický kontakt: 096132 2009

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam

 

Katastrálny odbor (5 pracovísk)

Telefonický kontakt: 096132 2096, 2097, 2098

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou: