Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2020, piatok
 

KLIENTSKE CENTRUM

Budova úradu

Úradné hodiny:

Klientske centrum
Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 14:00

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

Klientske centrum - prízemie Klientske centrum - 1. poschodie

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Prízemie

SUPERVÍZOR:

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, elektronické trhovisko – podpora registrácie

Pracovisko č. 1: organizačný odbor

 • podateľňa okresného úradu

Pracovisko č. 2 a č. 3: katastrálny odbor

 • podateľňa
  • návrh na vklad
  • návrh na záznam
  • návrh na zápis poznámky
  • návrh na vykonanie opravy v katastrálnom operáte
  • písomné objednávky na poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností, iné

Pracovisko č. 4: katastrálny odbor

 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností
  • výpis z listu vlastníctva
  • kópia z katastrálnej mapy
  • identifikácia parciel
  • kópie zo zbierky listín, iné

Pracovisko č. 5: katastrálny odbor

 • geodeti
  • poskytovanie údajov pre vyhotovenie GP a iných geodetických a kartografických činností
  • preberanie a vydávanie geometrických plánov a iných geodetických a kartografických činností a iné

Pracovisko č. 6: odbor všeobecnej vnútornej správy

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
 • osvedčenie verejnej listiny na použitie v cudzine
 • zmena mena alebo priezviska – poradenstvo.

Pracovisko č. 7: pozemkový a lesný odbor

 • podateľňa
 • poradenská a informačná činnosť na úseku ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Pracovisko č. 8, 9: odbor živnostenského podnikania

 • ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
 • podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • zabezpečenie komplexnosti služby zápisu do obchodného registra (zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), spracovanie návrhov pre prvozápisy právnických osôb a zahraničných fyzických osôb do obchodného registra, osvedčovanie pravosti podpisov v návrhoch na prvozápisy
 • vydanie výpisu z obchodného registra
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
 • prijatie oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • prijatie údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
 • prijatie údajov potrebných na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
 • pridelenie identifikačného čísla organizácie
 • vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.

1. poschodie

Pracovisko č. 16: odbor starostlivosti o životné prostredie

 • ochrana prírody a krajiny
 • obchod s ohrozenými druhmi (CITES)

Pracovisko č. 17: odbor starostlivosti o životné prostredie

 • ochrana ovzdušia
 • ochrana ozónovej vrstvy Zeme
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA)

Pracovisko č. 18: odbor starostlivosti o životné prostredie

 • štátna vodná správa
 • verejné vodovody a kanalizácie
 • ochrana pred povodňami
 • rybárstvo

Pracovisko č. 19: odbor starostlivosti o životné prostredie

 • odpadové hospodárstvo
 • potvrdenia o neexistencii starého vozidla

Pracovisko č. 20: odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 • prijímanie žiadostí a následná realizácia o:
  • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
  • zápis alternatívneho pohonu LPG
  • schválenie prestavby vozidla
  • vykonanie zmeny v osvedčení evidencii
  • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
  • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN
  • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla
  • na povolenie prestavby vozidla
  • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla

Pracovisko č. 21: OR PZ Topoľčany, Odbor poriadkovej polície - oddelenie dokladov:

 • VÝDAJ DOKLADOV
  • výdaj hotových dokladov (OP, VP, CP, OSV časť I.)
  • vystavenie ZEP (zaručený elektronický podpis)

Pracovisko č. 22, 23, 24, 25: OR PZ Topoľčany, Odbor poriadkovej polície - oddelenie dokladov:

 • OBČIANSKE PREUKAZY (OP)
  • vystavenie prvého OP
  • výmena OP
  • výmena OP pri zmene údajov
  • strata, krádež, poškodenie OP
  • vystavenie ZEP a iné úkon
 • VODIČSKÉ PREUKAZY (VP)
  • prvý VP
  • výmena VP
  • výmena pri rozšírení VP
  • strata, krádež, poškodený VP
  • výmena zahraničného VP a iné úkony
 • MEDZINÁRODNÝ VP (MVP)
  • vystavenie MVP
  • strata, krádež , poškodený MVP
 • CESTOVNÉ PASY (CP)
  • vystavenie prvého CP
  • výmena CP
  • strata, krádež, poškodený CP a iné úkony

Pracovisko č. 26, 27: OR PZ Topoľčany, Odbor poriadkovej polície - oddelenie dokladov:

 • vydanie zbrojného preukazu
 • vydanie nového zbrojného preukazu – predĺženie platnosti
 • rozšírenie zbrojného preukazu
 • vydanie zbrojného preukazu §25 – strata, odcudzenie, poškodenie, obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti (titul, zmena adresy a pod...)
 • zaevidovanie zbrane a vydanie preukazu zbrane
 • ohlásenie prevodu zbrane kategórie C
 • vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie zbrane kategórie A alebo B
 • európsky zbrojný pas – vydanie, predĺženie platnosti
 • zbrojná licencia vydanie ZSL (Zbrojný sprievodný list)
 • oznámenie o vývoze a opätovnom dovoze zbraní kategórie A,B,C alebo streliva
 • spoluvlastníctvo zbrane
 • povolenie na strelnicu

Pracovisko č. 28, 29, 30: OR PZ Topoľčany, Okresný dopravný inšpektorát - oddelenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a dopravných evidencií:

 • prihlasovanie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie (nové vozidlo)
 • prihlasovanie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel (dovoz)
 • prevod držby vozidla na inú osobu
 • zápis držiteľa vozidla pôvodným orgánom Policajného zboru
 • zápis držiteľa vozidla ďalším orgánom Policajného zboru
 • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla (ukončenie leasingu, zápis leasingu)
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla (spájacie zariadenia, zápis pneumatík, zmena farby, zmena adresy držiteľa vozidla)
 • vyradenie vozidla z evidencie
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 • odhlásenie vozidla do cudziny