Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2020, nedeľa
 

Kompetencie odboru starostlivosti o životné prostredie vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva Okresného úradu Myjava

(1) Okresný úrad vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:

a) vypracúva podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky,

b) vydáva potvrdenie o uzavretí skládky odpadov podľa § 97 ods. 13, potvrdenie na čerpanie účelovej finančnej rezervy podľa § 24 ods. 6 a potvrdenie podľa § 24 ods. 13, ak túto skládku povolil, vydáva potvrdenie o uzavretí úložiska podľa § 97 ods. 14,

c) vykonáva registráciu podľa § 98,

d) posudzuje program obce a schvaľuje program držiteľa polychlórovaných bifenylov, ktoré nepresahujú územný obvod okresného úradu, a dáva stanovisko k plánu nakladania s ťažobným odpadom podľa osobitného predpisu,142)

e) vedie evidenciu

1. hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi podľa § 14 ods. 1 písm. g) a § 17 ods. 1 písm. f),

2. sprievodných listov nebezpečných odpadov podľa § 26 ods. 2 písm. b),

3. hlásení o odpadoch z výrobkov alebo materiálov a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky podľa § 125 ods. 7,

4. rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona a

5. vydaných vyjadrení podľa § 99,

f) schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov (§ 19) a úložiska (§ 21),

g) rozhoduje o povinnosti oddeliť nebezpečný odpad (§ 25 ods. 3),

h) uskutočňuje konanie podľa § 67 ods. 5 až 9, rozhoduje o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobudne štát, určuje, či vozidlo je starým vozidlom a uskutočňuje konanie podľa § 68,

i) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 112),

j) ukladá pokuty (§ 115§ 117),

k) poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie daného odpadu a na zneškodnenie daného odpadu v územnom obvode okresného úradu,

l) prejednáva priestupky (§ 115),

m) rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa tohto zákona a vyjadruje sa s výnimkou vecí patriacich iným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva,

n) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obce,

o) vykonáva monitorovanie podľa § 78 ods. 6,

p) vyjadruje sa k územným plánom obcí a územným plánom zón,

q) zabezpečuje konanie podľa § 15 ods. 8 až 16.

(2) Štátnu správu odpadového hospodárstva, ktorá podľa tohto zákona nepatrí iným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, vykonávajú okresné úrady. § 109