Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Konflikt záujmov

Systém riadenia a kontroly  |  Konflikt záujmov

Konflikt záujmov

Konflikt záujmov je situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb je alebo mohol byť narušený, alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone funkcie a plnení úloh. Za osobné alebo obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný, s verejným záujmom nesúvisiaci, záujem zdieľaný so žiadateľom o grant/konečným príjemcom.

Pri implementácii programu Solidarita sa pravidlo zákazu konfliktu záväzne vzťahuje na všetky procesné úrovne implementácie.

 1.   Na úrovni implementácie programu je predpokladom dodržania tohto pravidla oddelenie nasledovných činností:

  1. implementačnej/rozhodovacej (Zodpovedný orgán)
  2. platobnej (Platobná jednotka Zodpovedného orgánu)
  3. certifikačnej (Certifikačný orgán)
  4. kontroly 2. úrovne/auditu (Orgán auditu)

Toto pravidlo je dodržané tým, že Zodpovedný orgán je organizačne odčlenený od Orgánu auditu, ktorý vykonáva vládny audit systému riadenia a kontroly a projektov. Ďalej je organizačne odčlenený od Certifikačného orgánu (sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR). V rámci Zodpovedného orgánu odbor zahraničnej pomoci MV SR plní funkciu implementačnú/rozhodovaciu a je organizačne odčlenený od Platobnej jednotky Zodpovedného orgánu. V rámci Platobnej jednotky Zodpovedného orgánu je za schvaľovanie oprávnenosti výdavkov žiadostí o platbu konečných príjemcov zodpovedný vedúci oddelenia financovania projektov EÚ, zatiaľ čo za schvaľovanie platieb je zodpovedný riaditeľ odboru rozpočtu a financovania sekcie ekonomiky MV SR.

 2.   Na úrovni projektov je predpokladom dodržania tohto pravidla oddelenie nasledovných činností:

a.    Príprava a predkladanie žiadostí o grant (Zodpovedný orgán a konečný príjemca)

Osoby podieľajúce sa na príprave a uverejňovaní výziev a poverené poskytovaním informácií pre žiadateľov o grant nesmú byť zainteresované do prípravy, predkladania, ani implementácie projektov na strane žiadateľa/konečného príjemcu, ani byť blízkou osobou žiadateľa/konečného príjemcu.

b.    Posudzovanie administratívnej zhody (formálna kontrola) (Zodpovedný orgán a konečný príjemca)

Osoby poverené posudzovaním administratívnej zhody žiadostí o grant nesmú byť zainteresované do prípravy, predkladania, ani implementácie projektov na strane žiadateľa/konečného príjemcu, ani byť blízkou osobou žiadateľa/konečného príjemcu.

c.    Hodnotenie a výber žiadostí o grant (hodnotitelia, Zodpovedný orgán a konečný príjemca)

Osoby poverené hodnotením žiadostí o grant, vrátane osôb z externého prostredia, nesmú byť zainteresované do prípravy, monitorovania, ani implementácie projektov na strane žiadateľa/konečného príjemcu v rámci danej výzvy, ani byť blízkou osobou žiadateľa o grant a nesmú byť v posledných dvoch rokoch v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu so žiadateľom o grant.

d.    Kontrola a overovanie oprávnenosti výdavkov a platby (Zodpovedný orgán)

Osoby vykonávajúce kontrolu a schvaľovanie žiadostí o platbu a monitorovanie a hodnotenie realizácie projektu na strane Zodpovedného orgánu nesmú byť zainteresované do implementácie projektov na strane konečného príjemcu, ani byť blízkou osobou konečného príjemcu. Osoby vykonávajúce v rámci Zodpovedného orgánu kontrolu a schvaľovanie oprávnenosti výdavkov nesmú byť zainteresované do schvaľovania a realizácie platieb konečným príjemcom.

e.    Realizácia aktivít projektu (konečný príjemca)

Osoby podieľajúce sa osobne na realizácii úloh, opatrení a aktivít, ktoré sú súčasťou daného projektu, nesmú byť osobami blízkymi Zodpovednému orgánu, Certifikačnému orgánu a Orgánu auditu a nesmú sa podieľať na príprave výzvy na predkladanie žiadostí o grant, posudzovaní administratívnej zhody žiadostí o grant, hodnotení žiadostí o grant, kontrole a overovaní oprávnenosti výdavkov a platieb, a to priamo ani nepriamo (prostredníctvom subdodávateľa). Konečný príjemca uplatňuje rovnaký princíp aj pri obstarávaní tovarov, prác a služieb od tretích osôb (pri realizácii verejného obstarávania na tovary a služby v rámci daného projektu).  

Predchádzanie konfliktu záujmov:

 1.   Zainteresované osoby na strane Zodpovedného orgánu sú povinné

Dodržiavať zákaz konfliktu záujmov

Oznámiť vedúcemu štátnemu zamestnancovi/zamestnávateľovi, ak existuje podozrenie na existenciu  konfliktu záujmov

 2.   Žiadateľ o grant/konečný príjemca je povinný

V žiadosti o grant čestne vyhlásiť, že spĺňa podmienky oprávnenosti žiadateľa vrátane neexistencie konfliktu záujmov

Zabezpečiť, aby počas realizácie projektu nedošlo ku konfliktu záujmov; v  prípade, ak takáto situácia nastane, je povinný postupovať v súlade s grantovou zmluvou.

Porušenie zákazu konfliktu záujmov:

Porušenie zákazu konfliktu záujmov posudzuje Zodpovedný orgán v rámci programu Solidarita vždy v súvislosti s konkrétnou výzvou na predkladanie žiadostí o grant a konkrétnym projektom predloženým a/alebo podporeným v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o grant. S ohľadom na závažnosť porušenia zákazu konfliktu záujmov môže Zodpovedný orgán:

  1. Neuznať výdavky konečného príjemcu za oprávnené
  2. Odstúpiť od grantovej zmluvy a požadovať vrátenie časti alebo všetkých poskytnutých finančných prostriedkov
  3. Vylúčiť hodnotiteľa z hodnotenia žiadosti o grant, voči ktorej je v konflikte záujmu
  4. Postupovať v súlade so zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov