Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Kontakty

zamestnanci Okresného úradu v Banskej Štiavnici

Ing. Miloš Ziman - prednosta OÚ Banská Štiavnica

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 3. posch. / č.d. 324
Telefón 0961645770, 0905914025
Fax 0961604045
 

Odbor organizačný

Organizačný odbor

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón 0961604045, 0961645771
Fax 0917945310

Ingrid Malatincová

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 3. posch. / č.d. 323
Telefón 0961604045, 0961645771
Fax 0917945310

Patrik Chovan, supervízor

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, Klientske centrum / kanc. č. 1
Telefón 0961645780

Odbor krízového riadenia

Odbor krízového riadenia

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón 0961645776-7, 045/6912240, 0905 395 638, 0918 849 380

Mgr. Emília Garajová - vedúca odboru

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 3. posch. / č.d.318
Telefón 0961645777, 045/6912240, 0905 395 638

Mgr. Adriana Melicherčíková

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 3. posch. / č.d.317
Telefón 0961645776, 045/6912240, 0918 849 380

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón 0961645772, 0907710625
Fax 0961604048

Ing. Lukáš Lalo - vedúci odboru

kancelária č. 216 (2. poschodie), štátna vodná správa, štátna správa verejných vodovodov a verejných kanalizácií, štátna správa ochrany pred povodňami
Telefón 0961645772, 0917881409
Fax 0961604048

Ing. Andrea Ďuračková

kancelária č. 218 (2. poschodie), štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA/SEA
Telefón 0961645775, 0907710625

Ing. Mária Golabová

kancelária č. 217 (2. poschodie), štátna správa odpadového hospodárstva, zástupca vedúceho odboru
Telefón 0961645774, 0907710625

Ing. Júlia Koudelková

kancelária č. 221 (2. poschodie), štátna správa ochrany ovzdušia, štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
Telefón 0961645778

Ing. Martina Dobrocká

kancelária č. 217 (2. poschodie), štátna vodná správa, štátna správa rybárstva, štátna správa ochrany pred povodňami, tajomník povodňovej komisie
Telefón 0961645774, 0907710625

Katastrálny odbor

Katastrálny odbor

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón 045/2819710, 0905395690

Ing. Zuzana Mojičková - vedúca odboru

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 2. posch./ č.d.214, Rozhodovanie o návrhu na vklad
Telefón 045/2819710, 0905395690

Ing. Iveta Siládiová - vedúca oddelenia technického, dokumentácie a poskytovanie informácií

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 2. posch./ č.d.224, Overovanie geometrických plánov
Telefón 045/2819712

Mgr. Adrián Kašiar

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 2. posch./ č.d.224, Oprava chýb v katastrálnom operáte
Telefón 045/2819602

Ing. Valér Brigant

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, prízemie/ č.d.6 (KAMO BS), Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností pre geodetov
Telefón 045/2819716

Drahoslava Porubská

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica,prízemie/č.d.5 (KAMO BS), Klientské centrum, Poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností
Telefón 045/2819715

Mária Neuschlová

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 2. posch./ č.d.223, Aktualizácia VKM a VMUO
Telefón 045/2819714

JUDr. Eva Fajbíková - vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 2. posch./ č.d.212, Rozhodovanie o návrhu na vklad
Telefón 045/2819713

Ing. Soňa Jaďuďová

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 2. posch./ č.d. 223, Zápis práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností
Telefón  045/2819714

Helena Tesáková

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 2. posch./ č.d. 213, Zápis práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností
Telefón  045/2819718

Katarína Jašková

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, prízemie/č.d.4 (KAMO BS), Podateľňa
Telefón 045/2819711

Mgr. Katarína Hrnčiarová

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 2. posch./ č.d. 211, Rozhodovanie o návrhu na vklad
Telefón 045/2819719

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica

Odbor všeobecnej vnútornej správy

pojednávacia miestnosť, 2.posch./ č.d.220

tel.: 0961642910, email: ovvs.zh@minv.sk

Odbor živnostenského podnikania

KAMO BS: Ing. Dušana Liptáková, prízemie č.d.2, tel.:0961645783, email: dusana.liptakova@minv.sk 

Pozemkový a lesný odbor

KAMO BS: Bc. Júlia Selešová, prízemie č.d.3, tel.:0961645785, email: julia.selesova@minv.sk  

MVSR, Centrum Podpory Banská Bystrica

Pokladňa

Daniela Mošková, 3. posch. /č.d. 313

tel.: 045/ 671 6042

 Vrátnica, informátor OÚ Banská Štiavnica

Okresný úrad Banská Štiavnica, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, prízemie

tel. 0961645781