Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. jún 2016, Pondelok
Sekcie MV SR
 

Kontakty Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Poštová adresa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika

Sídlo úradu

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Vajnorská 25, 832 56 Bratislava, Slovenská republika
Telefón +421 2 509 44 961 - sekretariát
Fax +421 9610 44 969

Vedenie Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Ábel Ravasz

splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Telefón +421 2 509 44961 - sekretariát

Riaditelia odborov

Mgr. Andrea Bučková

riaditeľka odboru rozvojových projektov, monitorovania a hodnotenia
Telefón +421 2 509 44977

Ing. Ján Hero

riaditeľ odboru koncepcií, analýz a regionálnej koordinácie
Telefón +421 2 509 44970

Sekretariát Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity

Dominika Gažiová

Telefón +421 2 509 44961

Kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Mgr. Alexandra Rigóová

finančná manažérka
Telefón +421 2 509 44962

JUDr. Ivan Šteruský

koordinátor pre oblasť práva
Telefón +421 2 509 44964

Mgr. Iveta Duchoňová

koordinátorka pre médiá a PR aktivity
Telefón +421 2 509 44963

Mgr. Renáta Plachetková

koordinátorka pre medzinárodnú spoluprácu

Odbor koncepcií, analýz a regionálnej koordinácie

Mgr. Hana Špaleková

koordinátorka pre oblasť bezpečia
Telefón +421 2 509 44971

Michal Šľachta

koordinátor pre dotačnú schému a prácu s deťmi a mládežou
Telefón +421 2 509 44967

Mgr. Ján Raclavský

koordinátor pre oblasť zdravia a vzdelávania
Telefón +421 2 509 44992

PhDr. Mária Kollárová

koordinátorka pre oblasť zamestnanosti

Odbor koordinácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity

JUDr. Vladimíra Kaplanová

právnička
Telefón +421 2 509 44991

PhDr. Štefan Šarkozy

manažér analytických činností, monitorovania, hodnotenia a ITMS
Telefón +421 2 509 44966

Ing. Milan Štefanec

manažér projektov financovaných HP MRK/LSkxP a súvisiacich činností
Telefón +421 2 509 44957

Oddelenie metodiky, monitorovania a hodnotenia HP MRK

Mgr. Daniela Baťová

projektová manažérka pre ROP, OP KaHR a OP BK
Telefón +421 2 509 44954

Mgr. Monika Gróffová

projektová manažérka pre OP ZaSI a OP Z
Telefón +421 2 509 44955

Ing. Tibor Perina

manažér monitorovania, evaluácie a hodnotenia ITMS
Telefón +421 2 509 44959

Ing. Milan Štefanec

manažér finančného riadenia a ekonomiky projektov HP MRK
Telefón +421 2 509 44957

Mgr. Marcela Príhelová

manažér implementácie projektov OP TP
Telefón +421 2 509 44976

Ing. Martina Krížová

manažérka analytických činností
Telefón +421 2 509 44948

Mgr. Eduard Čonka

projektový manažér pre OP ŽP, OP V
Telefón +421 2 509 44978

Oddelenie prípravy implementácie podporených LSKxP

PhDr. Štefan Šárkőzy

vedúci oddelenia
Telefón +421 2 509 44966

Mgr. Adriana Ďatková

projektová manažérka - koordinátorka
Telefón +421 2 509 44947

Regionálne kancelárie

Regionálna kancelária Banská Bystrica

Okresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Mgr. Maroš Balog

koordinátor pre oblasť vzdelávania a zdravia
Telefón +421 905 822 124

Regionálna kancelária Košice 

Okresný úrad, Hroncova ul. č. 13, 040 01 Košice
Fax +421 55 62 24723

Ing. Svetlana Buliaková

projektová konzultantka HP MRK
Telefón +421 917 440 927

Mgr. Marián Fečo

koordinátor pre oblasť bývania a zdravia
Telefón +421 917 470 011

Ing. Martina Juráková

koordinátorka pre sociálnu oblasť a oblasť vzdelávania

Regionálna kancelária Nitra

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Telefón +421 917 440 924

Ing. Ľubica Požgajová

projektová konzultantka HP MRK
Telefón +421 917 440 924

Regionálna kancelária Prešov

Regionálna kancelária, Masarykova 10, 080 01 Prešov

PaedDr. Stanislav Cina, PhD.

koordinátor pre oblasť zdravia a vzdelávania
Telefón +421 915 332 766

JUDr. Ladislav Chynoradský

koordinátor pre sociálnu oblasť a bývanie
Telefón +421 917 575 689

Mgr. Roman Eštočák

projektový konzultant HP MRK
Telefón +421 917 440 926

Ing. Igor Strámsky

projektový konzultant HP MRK
Telefón +421 917 440 926

Regionálna kancelária Rimavská Sobota

Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
Fax +421 47 56 31 143

Ing. Zlatica Azimiová

koordinátorka pre oblasť bývania a sociálnych vecí
Telefón +421 47 5631 143

Mgr. Alena Horváthová

koordinátorka pre oblasť vzdelávania a zdravia
Telefón +421 47 5631 143, +421 915 795 602

Mgr. Albert Kováč

projektový konzultant HP MRK
Telefón +421 47 5631 143; +421 917 440 925

Regionálna kancelária Spišská Nová Ves

Mestský úrad, Námestie Štefánika 1, 052 01 Spišská Nová Ves

PhDr. Ing. Ivan Mirga

kordinátor pre sociálnu oblasť a zdravie
Telefón  +421 53 44 11170; +421 917 575 692

Ing. Kvetoslava Kucharovičová

koordinátorka pre oblasť vzdelávania
Telefón +421 53 44 25157

Mgr. Tomáš Ščuka

koordinátor
Telefón +421 53 44 25157

Ing. Marián Smorada

projektový konzultant
Telefón +421 53 44 25157

Mgr. Gabriela Verbovská

koordinátorka pre oblasť vzdelávania
Telefón +421 53 44 25157

Mgr. Denisa Gáborová

koordinátorka pre oblasť koncepcií a analýz
Telefón +421 53 44 25157

JUDr. Michal Recký, PhD.

koordinátor pre oblasť bývania a zamestnanosti
Telefón +421 53 44 25157