Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Krajský dopravný inšpektorát

Oddelenie výkonu služby najmä:

 • povoľuje výnimky z ustanovení § 33 ods. 1 a § 36 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
 • prerokováva s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len „ministerstvo“) použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na diaľniciach,
 • vyjadruje sa na základe žiadosti ministerstva k zvláštnemu užívaniu diaľnic, uzávierkam, obchádzkam a odklonom na diaľniciach,
 • spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s príslušnými orgánmi, obcami, právnickými a fyzickými osobami vo veciach bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
 • vybavuje sťažnosti v záležitostiach pozemných komunikácií.

Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií najmä:

Pôsobí ako odvolací orgán vo vzťahu k vydaným rozhodnutiam okresných dopravných inšpektorátov.

Diaľničné oddelenie Krajského dopravného inšpektorátu KR PZ v Trnave:

Územná (miestna) pôsobnosť:

 • diaľnica D1 od km 42,610 po km 95,625, vrátane diaľničných odpočívok Zeleneč, Červeník a Piešťany.

Vecná príslušnosť:

 • vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
 • plní úlohy policajného orgánu v trestnom konaní o trestných činoch v súvislosti s dopravnými nehodami,
 • zabezpečuje ochranu života a bezpečnosti osôb, majetku a verejného poriadku,
 • odhaľuje, objasňuje a prejednáva určené priestupky,
 • vyhľadáva a hlási závady na diaľnici, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť premávky a zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti nevyhnutnú pomoc užívateľom diaľnice.
 • zabezpečuje výkon cestných kontrol technickej spôsobilosti vozidiel podľa osobitného predpisu,
 • spolupôsobí pri výkone kontrol prepravy nebezpečných vecí a dodržiavania bezpečnostných prestávok vodičmi podľa osobitných predpisov.

Stránkové hodiny (od 15.3.2018) určené pre konzultácie vo veciach:
 -  organizácia dopravy,
 -  dopravno - technické riešenia,
 -  dopravno - bezpečnostné situácie pozemných komunikácii, 
v čase od 13:00 do 15:00 hod., v dňoch pondelok a streda.