Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Prehľad zákonov, vzorov a predpisov

Všeobecné predpisy

460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
63/1993 Z.z. Zákon NR SR o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní v znení neskorších predpisov
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších prepisov
312/2001 Z.z. Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov
552/2003 Z.z. Zákon o výkone prác vo verejnom záujme
553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve v znení neskorších prepisov
9/2010 Z.z. Zákon o sťažnostiach
10/1996 Z.z. Zákon o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
211/2000 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších prepisov
540/2001 Z.z. Zákon NR SR o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
275/2006 Z.z. Zákon o informačných systémoch verejnej správy

Legislatíva BOZP, OpP


Právne predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej
služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení
neskorších predpisov
 Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých v znení
neskorších predpisov
 Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých    
zákonov v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
 Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú
zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca
deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti
zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien
 Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú
zakázané mladistvým zamestnancom a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti
zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov
 Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v
znení nariadenia vlády SR č. 629/2005 Z. z.
 Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení
nariadenia vlády SR č. 555/2006 Z. z.
 Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou azbestu pri práci
Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
elektromagnetickému poľu v znení nariadenia vlády SR č. 217/2008 Z. z.
Nariadenie vlády SR č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práciNariadenie vlády SR č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na
ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením
Nariadenie vlády SR č. 346/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany
externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v
kontrolovanom pásme
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády SR č. 300/2007 Z. z.
Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení
nariadenia vlády SR č. 301/2007 Z. z.
Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a
zdravotného označenia pri práci
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na pracovisko
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko
Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému
optickému žiareniu
Úprava SÚBP č. 7/1971 Ú. v. SSR na zaistenie bezpečnosti práce pri prevádzke
rádiolokátorov používaných v SSR
Úprava SÚBP a SBÚ č. 11/1975 Ú. v. SSR o expanzných prístrojoch na vstreľovanie
Vyhláška SÚBP č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení v
znení vyhlášky ÚBP SR č. 74/1996 Z. z.
Vyhláška SÚBP č. 51/1981 Zb. o zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení vo
vnútrozemskej plavbe
Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie
bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov
Vyhláška SÚBP č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových
kotolniach v znení vyhlášky ÚBP SR č. 75/1996 Z. z.
Vyhláška  MPSVaR SR č.  45/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práciVyhláška  MPSVaR SR č.  46/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na
výkon niektorých pracovných činností  a na obsluhu niektorých technických zariadení
Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 93/1985 Zb. o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných
zásobníkoch na sypké materiály
Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
stavebných prácach
Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
Vyhláška MPSVR SR č.  508/2009 Z. z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za
vyhradené technické zariadenia
Vyhláška MPSVR SR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o
registrovanom pracovnom úraze
Vyhláška MZ SR č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z
povolania a ohrozenia chorobou z povolania
Vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a
vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov
výchovnej a vzdelávacej činnosti
Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného
prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o
náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií
Vyhláška MZ SR č. 520/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí
pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na
preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti
Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri
práci
Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou
záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci
Vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou
teplom a chladom pri práci
 Vyhláška MZ SR č. 545/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na
zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach
dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany
 Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na
ubytovacie zariadenia
 Vyhláška 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej
služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú
spôsobilosťPrávne predpisy upravujúce ochranu pred požiarmi
 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 Vyhláška MV SR č. 124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti
pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi
 Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky MV SR č.
591/2005 Z. z.
 Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky
prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a
pojazdných hasiacich prístrojov
 Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky MV SR č.
307/2007 Z. z.
 Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej
bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích
olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov
 Vyhláška MV SR č. 142/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní
prevádzkarne   a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov
náterovými látkami
 Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách
 Vyhláška MV SR č. 258/2007 Z. z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri
skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami
 Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na
protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča,
elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a
používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol
 Vyhláška MV SR č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti
elektrického zariadenia v znení vyhlášky MV SR č. 152/2008 Z. z.
Osobitné právne predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri
banskej činnosti a činnostiach vykonávaných banským spôsobom
 ■ Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v
znení neskorších predpisov
 Nariadenie vlády SR č. 117/2002 Z. z. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a
ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených
nerastov
 Vyhláška SBÚ č. 71/1988 Zb. o výbušninách v znení neskorších predpisov
 Vyhláška SBÚ č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti
prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí
 Vyhláška SBÚ č. 29/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti
prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu
 Vyhláška SBÚ č. 50/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a  bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní nerastov
 Vyhláška MH SR č. 78/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín
 Vyhláška MH SR č. 77/1996 Z. z. o uskladňovaní výbušnín
 Vyhláška MH SR č. 78/1996 Z. z. o preprave a prenášaní výbušnín v priestoroch  
organizácie
Osobitné právne predpisy upravujúce bezpečnostné a zdravotné požiadavky na výrobky
 Zákon NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Nariadenie vlády SR č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov
určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení nariadenia vlády
SR č. 296/2002 Z. z.
 Nariadenie vlády SR č. 513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby v znení
nariadenia vlády SR č. 328/2003 Z. z.
 Nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení neskorších predpisov
 Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov
 Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa
používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády SR č. 449/2007 Z. z.
 Nariadenie vlády SR č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
 Nariadenie vlády SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
 Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia
Osobitné právne predpisy pre chemické látky a závažné priemyselné havárie
 Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( chemický zákon)
 Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Vyhláška MŽP SR č. 489/2002 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
vyhlášky MŽP SR č. 451/2005 Z. z.
 Vyhláška MŽP SR č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne v znení vyhlášky
MŽP SR č. 452/2005 Z. z.Súvisiace právne predpisy
 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov
 Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov
 Zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb.
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení
neskorších predpisov
 Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších
predpisov
 Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
 Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a
o zmene a doplnení zákona NR SR č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní
zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných,
odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov v
znení zákona č. 581/2004 Z. z.
 Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
 Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií
 Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007
Z. z.
 Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 Zákon NR SR č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Zákon NR SR č. 514/2009 Z.z. o doprave a dráhach
 Vyhláška MDPT SR č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej
spôsobilosti pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe
 Vyhláška MZ SR č.398/2010 Z.z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz
inštruktora prvej pomoci
 Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.10525/2010 – OL o náplni
lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S4820-OL-2011  z 18. mája 2011 o
ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok
2011. (reg. v čiastke 16/2011 Vestníka MZ SR)

Legislatíva - financovanie

597/2003 Z.z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
523/2004 Z.z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
278/1993 Z.z. Zákon o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov
283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
502/2001 Z.z. Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov

Legislatíva školská

Metodické usmernenie č. 9/2008-RI k vykonaniu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veci úpravy názvov škôl a školských zariadení
Vyhláška MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia
Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
Vyhláška MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole
Vyhláška MŠ SR č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach
Vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách
Vyhláška MŠ SR č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole
Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole
Vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách
Vyhláška MŠ SR č. 314/2008 Z. z. o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
Vyhláška MŠ SR č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním
Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole
Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode

Školské stravovanie

Nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách
Nariadenie vlády SR č. 342/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách
Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania
Nariadenie vlády SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách.
Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
Nariadenie vlády SR č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výnos MPSVR SR č. 29775/2007- II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (dotácie na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi)
Zákon NR SR č. 409/2006 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na pitnú vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín
Výnos MP SR a MZ SR č. 981/1996 – 100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Vyhláška MZ SR č. 2/1994 Z. z., ktorou sa ustanovujú hygienické požiadavky na cudzorodé látky v požívatinách
Vestník MZ SR č. 1586/1997-08 Odporúčané výživové dávky
Metodické usmernenie MŠ SR pre skladbu jedálneho lístka zo dňa 20. 9. 2007 odsúhlasené RÚVZ SR HDM 8326/1704/2007
Finančné pásma pre školské stravovanie platné k 1. 9. 2008