Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Legislatíva

Národná protidrogová jednotka plní úlohy vyplývajúce z:

 1.   konvencií OSN

 • jednotný dohovor OSN o omamných látkach z 31.3.1961,
 • dohovor OSN o psychotropných látkach z 21.2.1971,
 • dohovor OSN proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988,
 • dohovor OSN proti nedovolenému obchodovaniu po mori 1988.

2.   právnych predpisov Európskej únie

 • nariadenie (ES) č.273/2004 Európskeho parlamentu a Rady o prekurzoroch drog,
 • nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami,
 • rozhodnutie Rady č.2005/387/SVV o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok,

3.   právnych predpisov Slovenskej republiky:

 • zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
 • zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,
 • zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch,
 • zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb,
 • zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.