Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Legislatíva

Oblasť pozemkového práva

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MPSR č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MPSR č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav v znení neskorších predpisov

Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Vyhláška MPRV SR 59/2013 z 11. marca 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii.

Nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z. z. zo dňa 13.3.2013 o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy.

Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oblasť lesného hospodárstva

 

Vyhláška 65/1995 Z.z. o evidencií lesných pozemkov a stavieb

 

Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva

 

Vyhláška 397/2006 Z.z. o lesnej stráži

 

Vyhláška 441/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu...

 

Vyhláška 451/2006 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi

 

Vyhláška 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

 

Vyhláška 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov

 

Vyhláška MPRV SR č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka

 

Vyhláška 297/2011 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencií platná od 01.01.2012

 

 

Oblasť poľovníctva

 

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Vyhláška 125/2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 344/2009 ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

 

Disciplinárny poriadok platný pre všetkých držiteľov poľovného lístka

 

 

Oblasť lesného reprodukčného materiálu

 

Zákon 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáliv znení neskorších predpisov.

 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 501/2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh

 

Zákon č. 405/2011 Z.z. o rastlinnolekárskej starostlivosti

 

 

Ostatné zákony

 

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

 

Zákon č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška 481/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

 

Zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

 

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom